Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tagelementer med kort kollapstid prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/003


Indhold

Forudsætninger ................... 3

Godkendelsesordningen ............ 3

Ansøgning om godkendelse ......... 3

Prøvning ......................... 5

Krav ............................. 5

Mærkning ......................... 6

Kontrol .......................... 6

Bemærkninger ..................... 6

Gyldighed ........................ 7

Gebyr ............................ 7

Offentliggørelse ................. 7

FORUDSÆTNINGER

BR-82, kap. 6.7.4, stk. 4, lyder:

»I bygninger med 1 etage kan tage udføres af ikke let antændelige tagelementer med kort kollapstid. Tagelementerne skal være godkendt af boligministeriet.«

Ved et tagelement med kort kollapstid forstås et tagelement, som hurtigt mister styrken, når det udsættes for varme fra en brand, hvorved der tilvejebringes åbninger, således at brandgasser kan slippe ud.

GODKENDELSESORDNIGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinjerne for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om godkendelse af tagelementer med kort kollapstid vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. (02) 86 55 33

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Tagelementets navn og eventuelle typebetegnelse.

c Udførlig beskrivelse af tagelementet, dvs. oplysninger om dets opbygning, indgående materialer m.v.

d Prøvningsattest

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

I Danmark:

Dantest

Amager Boulevard 115

DK-2300 København S

tlf. (01) 54 08 30

I Sverige:

Statens provningsanstalt

Laboratoriet for brandteknik

Box 857

S-501 15 Borås

tlf. (033) 10 20 00

I Norge:

SINTEF

Norges branntekniske Laboratorium

N-7034 Trondheim - NTH

tlf. (075) 95 190

I Finland:

Statens tekniska Forskningscentral

Brandtekniska laoratoriet

Stenkarlsvagen 4

SF-02150 Esbo 15

tlf. (90) 4561

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning til eftervisning af tagelementers kollapstid foregår som beskrevet i

a DS 1051.1, Brandprøvning, Bygningsdeles modstandsevne mod brand (horisontalovn, uden statisk last) eller

b Dantest-metode 100.03/01: Tagelementer, kollapstid.

Prøvningsmetode a kan anvendes for alle tagelementer.

Prøvningsmetode b kan anvendes til tagelementer, som under sædvanlige oplægningsforhold har en spændvidde på mindst 2,0 m.

Prøvning til eftervisning af tagelementers antændelighed udføres efter såvel

c DS 1058.1, Brandteknisk prøvning, Materialer, Beklædninger og overflader, Antændelighed, som

d DS 1058.3, Brandteknisk prøvning, Materialer, Beklædninger og overflader, Antændelsestemperatur og flammespredning.

KRAV

Et tagelement klassificeres som havende kort kollapstid, hvis det enten

a ved een prøvning efter DS 1051.1 godtgøres, at gennembrændingstiden er mindre end 5 minutter (ved gennembrændingstiden forstås den tid, der ved prøvningen forløber, indtil den prøvede konstruktionsdel har åbnet sig mindst 75%), eller

b ved tre prøvninger efter Dantest-metode 100.03/01 godtgøres, at kollapstiden er mindre end 2 minutter.

Et tagelement klassificeres som ikke let antændeligt, hvis det såvel

c ved tre prøvninger efter DS 1058.1 godtgøres, at der ikke indenfor 5 minutter forekommer antændelse af det prøvestykke, som ikke direkte er påvirket af gasflammen, som

d ved to prøvninger efter DS 1058.3 godtgøres, at det opfylder kravet til et klasse B materiale i punkt 3.2 a i DS 1065.1, Brandteknisk klassifikation, Klasse A og Klasse B materialer.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at tagelementerne på et synligt sted skal være mærket med tagelementets navn og eventuelle typebetgnelse.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet, om løbende kontrol med tagelementets brandtekniske egenskaber og med mærkningen.

Samtlige prøvningslaboratorier, som er nævnt under ANSØGNING OM GODKENDELSE, punkt d, er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen, tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten.

Markedsføres et produkt med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om en særskilt kontrol med tagelementet på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med Dantest om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I de øvrige tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, inden godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Prøvningsstandarderne og klassifikationsstandarderne kan købes ved henvendelse til:

Dansk Standardiseringsråd

Aurehøjvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup

tlf. (01) 62 93 15

Hvis tagelementer med kort kollapstid ikke opfylder kravene til antændelighed, vil anvendelsen være betinget af de arealbegrænsninger, der er angivet i BR-82, kap. 6.7.4, stk. 3.

Hvis tagelementerne er udført således, at taget er tilstrækkeligt sikret mod gennemtrædning (jf. tillæg 2 til SBI-anvisning 110, Konstruktioner af beboelsesbygninger med indtil 2 etager (2. udgave, 1981)), stilles der ikke krav til styrke og stivhed. I øvrige tilfælde henvises til Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for »Tagelementers styrke«, MK 5.00/004.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 3 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 3-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandlingen af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse af tagelementer med kort kollapstid udgør for tiden (1983) kr. 8.100.

For fornyelse af godkendelsen og for mindre ændringer inden det normale udløb af en periode betales et gebyr, der svarer til halvdelen af det gældende førstegangsgebyr.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

1552 København V

tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af materialet eller konstruktionen som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.