Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for klosetter med mekanisk lukkeanordning og lille skyllevandmængde VA 2.50/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

Gældende forskrifter

DIF's forskrifter vedrørende afløb fra ejendomme, udgave A, 1961.

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962.

Funktion og udførelse

Nærværende godkendelsesbetingelser omfatter klosetskåle, der ved udskylning med maksimalt 2 l vand fra cisterne, skyllventil eller anden skylleanordning tilsluttet brugsvandsnettet fører fækalier til afløbsledningen efter, at en mekanisk lukkeanordning er udløst.

Klosettet skal være forsynet med lugtlukke, der lukker tæt.

Klosettet skal være udformet således, at en enkelt skylning kan skylle skålen og lukkeanordningen ren uden generende støj og uden vandsprøjt over klosettets rand, og således at lugtlukket efter endt skylning er tæt.

Klosettet og de tilsluttede afløbsledninger skal være konstrueret og udført på en sådan måde, at en enkelt skylning er tilstrækkelig til, at skålens indhold bortledes uden, at fækalier aflejres eller sætter sig fast i klosettet eller de tilsluttede afløbsledninger. I fig. 2, bilag B, er angivet betingelser for de tilsluttede afløbsledningers dimension, fald, længde m.v.

Vandklosetter skal være konstrueret og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Klosettet prøves og godkendes som en enhed. Godkendelsen kan være betinget af, at de i klosettet indgående enkeltdele er prøvet og godkendt efter de for enkeltdelene gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser.

Klosettet må ikke indeholde hulrum, hvor der kan henstå vand, der ikke fornys, når klosettet er i funktion. Under den mekaniske lukkeanordning må ikke forekomme hulrum, der ikke kan renholdes.

Klosettets skylle- og udløseranordning skal være udformet på en sådan måde, at en rimelig betjeningslethed opnås. Skylle- og udløseranordning skal lukke automatisk, når betjeningsanordningen slippes.

Forannævnte klosetter godkendes kun til anvendelse i forbindelse med samletank, hvortil der tilledes spildevand fra max. 2 husstande.

Prøvning

Klosettet afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af klosettets egnethed til godkendelse.

Mærkning

Klosettet skal på et let synligt sted være forsynet med et uforgængeligt fabrikantmærke, der muliggør identifikation. Endvidere skal eventuel cisterne være forsynet med et uforgængeligt mærke, der angiver vandspejlshøjden ved den aktuelle skyllevandmængde, der maksimalt må andrage 2 l.

Klosetter, hvis rette funktion kræver større vandtryk end 1 kp/kvadratcentimeter (100 kN/kvadratmeter), skal være forsynet med en tydelig afmærkning, der angiver det nødvendige vandtryk.

Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne klosettet med godkendelsesudvalgets mærke.

Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvning erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER

Alment

Prøvningerne udføres på et antal af 3 klosetter, der udtages efter nærmere aftale. Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående prøvning af materiale (pkt. 2). Øvrige prøvninger udføres på alle 3 prøveemner. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, montagevejledning, brugsvejledning m.v.

Eventuel cisterne skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der angiver vandspejlshøjden ved skyllevandmængden 2 l.

Ønskes klosettet afprøvet med en mindre skyllevandmængde end 2 l, anføres den ønskede skyllevandmængde. Eventuel cisterne skal da være mærket ved vandspejlshøjden svarende til denne skyllevandmængde.

Udførelse

1. prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres.

2. Materiale

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet.

For klosetter af sanitetsporcelæn, udført efter svenske standards SIS 822001 og SIS 822002, eller norske standards 1508 og 1509 eller FECS-standards, udg. 1961, gælder, at klosettet regnes at opfylde kravene til form-, kemikalie-, vand- og temperaturbestandighed. For klosetter af sanitetsporcelæn udført efter andre regler eller klosetter af andet materiale og for øvrige indgående dele i klosettet, forbeholder godkendelsesudvalget sig ret til at opstille særlige regler i hvert enkelt tilfælde.

3. Prøvning af bæreevne

a. Gulvmonterede klosetter

Over klosetskålens skyllerand lægges en stiv plade, der hviler på tre gummiklodser, af en højde på 20 mm, diameter 25 mm og hårdhed på 55 +/- 5 Shore Durometer A-enheder. Gummiklodserne anbringes midt på skylleranden og således, at de danner en ligesidet trekant med den ene gummiklods på klosetskålens forkant. På pladen anbringes derpå en ensartet fordelt belastning på 150 kp (1,5 kN). Belastningen bibeholdes i 1 time. Ved prøven må der ikke optræde ændringer i konstruktion eller materiale.

b. Væghængte klosetter

For væghængte klosetter, der monteres i en stabil opstilling med de af fabrikanten medleverede fastgørelesanordninger, foretages endvidere en afprøvning af ophængningen. Der lægges en 0,1 x 0,1 m træbjælke, 1 m lang over klosetskålens midte. Træbjælken belastes en time med 400 kp. Beskadigelse af klosetskålen og fastgørelsesanordningen må ikke forekomme.

4. Tæthed for vandtryk

a. Tilslutning til afløbsledning

Samlinger mellem tud og afløbsrør udføres i henhold til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Afløbsrøret afproppes, og den mekaniske lukkeanordning åbnes. Klosetskålen fyldes derefter op med vand til randen. Under en prøvetid på 24 timer må der ikke trænge vand ud.

b. Ventil for vandtilførsel

Klosettet monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis og tilsluttes et vandforsyningssystem, hvor der opretholdes et vandtryk på 10 kp/kvadratcentimeter (1000 kN/kvadratmeter). Klosettet udløses svarende til normal operation. Efter 10 min. undersøges ventilen og tilhørende ledninger. Alle dele skal være tætte og må ikke udvise tegn på skade.

Ovenstående udføres 5 gange.

Herefter gentages hele proceduren 1 gang ved hvert af følgende vandtryk:

0,5 kp/kvadratcentimeter ( 50 kN/kvadratmeter)

2,0 kp/kvadratcentimeter (200 kN/kvadratmeter)

5,0 kp/kvadratcentimeter (500 kN/kvadratmeter)

5. Prøvning af skylleevne

Klosetterne opstilles med tilhørende afløbsrør som vist på fig. 1, bilag A, og tilsluttes et vandforsyningsnet, hvor et konstant tryk på 1 kp/kvadratcentimeter (100 kN/kvadratmeter) opretholdes.

Klosetter, hvis rette funktion kræver større tryk, afprøves kun ved dette tryk, såfremt en tydelig afmærkning på klosettet angiver det nødvendige vandtryk.

Nedenstående prøvninger udføres ved det aktuelle tryk og på en sådan måde, at det samlede vandforbrug ved en operation udgør 2 l.

a. Prøvning af renskylleevne

Klosetskålens indvendige overflade fra vandspejl til vulst fugtes og overstryges med tørt savsmuld, 15-20 g. Ved skylning med den aktuelle skylleindretning afgøres, om skålens indvendige overflader skylles helt rene med den aktuelle vandmængde. Hver prøve udføres 5 gange. Ved mindst 4 af de 5 prøver skal al savsmuld være skyllet bort fra kloset og lukkeanordning.

b. prøvning af gennemskylningsevne

1: I klosettet placeres 4 stk. vandmættede natursvampe med diameter 30 mm og længde 100 mm. Skylleforsøg udføres 5 gange. I alle 5 forsøg skal samtlige svampe udskylles fra klosettet.

Når udskylningen af 2 l vand er tilendebragt, og svampenes bevægelse i afløbsledningen er ophørt, måles svampenes placering som angivet på fig. 1, bilag A.

På grundlag af disse måleresultater kan det vurderes under hvilke betingelser, klosettet kan installeres. Fig. 2, bilag B, angiver betingelser for de tilsluttede afløbsledningers dimension, fald, længde m.v.

2: I klosettet placeres 12 stk. let sammenkrøllede toiletpapir (format A6, crepe). Der udføres 5 skylleforsøg. I alle forsøgene skal alt toiletpapir være udskyllet.

6 Utilsigtet vandudtrængning

a. Kontrol af oversprøjt

Skyllevandet må ikke ved nogen af de under 4 b, 5 a og 5 b nævnte forsøg sprøjte over klosettets rand.

b. Klosetter uden cisterne

Klosetter monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. i klosetskålen hældes en vandmængde lig med klosetskålens indvendige volumen målt fra lugtlukkets øverste kant eller flade til klosettets kant.

Herefter tilføres til klosettet en vandstrøm på 0,05 l/s i 5 min.

Prøven må ikke give anledning til, at vand strømmer over klosettets rand.

c. Klosetter med cisterne

Klosettet monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Fyldeventilen fastgøres i den stilling, der svarer til maksimal åbning. Gennem cisternens anordning for tilslutning til brugsvandsnettet, tilføres cisternen en vandstrøm svarende til et trykfald på 6 kp/kvadratcentimeter (600 kN/kvadratmeter) over fyldeventilen. Hele den tilførte vandmængde skal kunne afledes uden vandudtrængning over klosettets kanter.

Eventuelt overløbsrør skal have sit indløb beliggende mindst 20 mm over vandspejlet svarende til den maksimale skyllevandmængde.

7. Lugtlukkets tæthed

Efter mindst 2 af prøverne beskrevet under hver af punkterne 5 a og 5 b kontrolleres lugtlukkets tæthed mod et overtryk på 0,0025 kp/kvadratcentimeter (0,25 kN/kvadratmeter). Overtrykket påføres nedstrøms lukket ved hjælp af en luftpumpe. Når trykket har nået værdien 0,0025 kp/kvadratcentimeter afbrydes lufttilførselen. Efter 5 min. må trykket ikke være sunket mere end 10% under udgangsværdien.

8. Betjening af udløseraordning

Klosettets skylle- og udløseranordning skal kunne aktiveres ved en trækkraft på højst 3 kp (30 N) for en håndbetjent trækanordning eller en trykkraft på højst 4,5 kp (45 N) for en håndbetjent trykanordning eller en trykkraft på højst 15 kp (150 N) for en fodbetjent trykanordning.

9. Sikring mod forurening af vandledningen

Klosettet eller dets forbindelse til brugsvandssystemet skal være udført på en sådan måde, at forurening af vandet i ledningen ved tilbagesugning eller indtrængen af skadelige luftformige eller flydende stoffer under ingen omstændigheder kan finde sted.

Denne tilbagesugningssikring skal være udført i overensstemmelse med gældende forskrifter for vandinstallationer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

B: 112 1/2 grad bøjning, 110 mm pvc

C: 1000 mm lige, transparent rør, 110 mm acryl

D: 45 grad bøjning, 110 mm pvc

E: 8000 mm lige, transparent rør, 110 mm acryl

F: 112 1/2 grad grenrør, 110/110 mm pvc

G: 700 mm lige rør, 110 mm pvc

Fra bøjning B til grenrør F har ledningen et fald på 100 0/00.

A1 og A4 måles i hvert af de under punkt 5b-1 nævnte 5 skylleforsøg.

Ved beregning af U=(A1 + A4): 2 (se fig. 2, bilag B) indsættes A1 = sigmaA1:5 og A4 = sigma A4:5, hvor sigma A1 og sigma A4 er summen af henholdsvis de 5 målte A1 værdier og de 5 målte A4 værdier.

Fig. 1: Opstilling til prøvning af klosetters skylleevne.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2 Kurver til bestemmelse af nødvendigt ledningsfald.

Abscisse: vandret afstand (m) mellem kloset og samletank

Ordinat: minimum-ledningsfald (0/00) for hele strækningen

Niveau-kurver: U=(A1 + A4): 2, hvor A1 og A4 måles som beskrevet under punkt 5b og på fig. 1, bilag A.

Afløbsledningen forudsættes udført af 110 mm pvc-rør, ud over overgangen fra stående til liggende ledning må der højst være 2 retningsændringer hver på højst 45 grader.

Eks. Efter prøven beskrevet under punkt 5b er A1 og A4 (fig. 1, bilag A) beregnet til henholdsvis 2,6 m og 2 m. På figuren skal niveaukurven svarende til U=(2,6 + 2):2 = 2,3 m anvendes.

Er afstanden mellem kloset og tank f.eks. 10 m skal hele ledningslængden have et fald på mindst 200 0/00.

Officielle noter

Ingen