Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for klosettilslutningsstykker VA 2.20/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

0,1 Gældende forskrifter

DIF's norm for afløbsinstallationer 1. udgave august 1974.

Bygningsreglementet, 1972.

1.0 Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter overgangsstykker, der i afløbsinstallationer danner forbindelsen mellem klosetskålen og den øvrige afløbsinstallation.

Klosettilslutningsstykket skal være udformet således, at det ikke giver anledning til unødige strømtab f.eks. ved tværsnitændringer, og således at der ikke kan forekomme aflejringer.

Klosettilslutningsstykket skal være udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Klosettilslutningsstykket skal være ugennemsigtigt.

Forbindelsen mellem kloset og afløbssystem skal være vand- og lufttæt.

2.0 Definition

Et klosettilslutningsstykke er et formstykke (lige eller buet) med tilhørende tætningselement, som forbinder klosetskålen med den faste afløbsledning.

3.0 Prøvning

Klosettilslutningsstykket afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser af en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den uarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Tætningsringe afprøves i henhold til særlige prøvningsbetingelser. Indtil sådanne betingelser er udarbejdet, skal tætningsringe af gummi opfylde krav til materiale iflg. SIS 367611. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af klosettilslutningsstykkets egnethed til godkendelse.

4.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere klosettilslutningsstykker, som opfylder nærværende godkendelsesbetingelser og er i overensstemmelse med de klosettilslutningsstykker, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

5.0 Mærkning

Klosettilslutningsstykket skal på et let synligt sted være tydeligt og bestandigt mærket med et fabrikantmærke, der muliggør identifikation efter monteringen. Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne klosettilslutningsstykket med godkendelsesudvalgets mærke.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelsen betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet.

Betaling for prøvninger erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER

7.0 Alment

Prøvningerne udføres på 4 stk. klosettilslutningsstykker, der udtages efter nærmere aftale. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, materialebeskrivelse, monteringsanvisning m.v.

7.1 Udførelse

Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres. Tætningen mellem klosetstuds og klosettilslutningsstykke skal kunne udføres med en klosetstudslængde på 35 mm.

Klosettilslutningsstykkets spidsende skal have en dimension, som gør det muligt at samle den direkte til et normalt afløbssystem på godkendt måde uden brug af ekstra overgangsstykke.

7.2 Materiale

Ingen prøve.

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske og fysiske stabilitet.

7.3 Tæthed mod vandtryk

Til nedenstående prøver anvendes 4 klosettilslutningsstykker.

Prøvningen udføres med koldt vand (temperatur 5-25 grader C).

Tætheden prøves ved samling med 4 rørstykker af metal (ca. 100 mm lange). 2 stk. er cirkulære, og 2 stk. er ovale og med følgende udvendige diametre:

Ø 97 mm og Ø 110 mm

oval med akser 97/107 mm henholdsvis 100/110 mm

Samlingen af klosettilslutningsstykke og rørstykke udføres på rørstykkets yderste 35 mm.

Hver klosettilslutning påføres et stigende tryk fra 0 kN/kvadratmeter til 10 kN/kvadratmeter (0,1 kp/kvadracentimeter), idet trykket forøges med 1 kN/kvadratmeter (0,01 kp/kvadratcentimeter) hvert 5. min. Sluttrykket holdes i 6 timer, i hvilket tidsrum lækage ikke må forekomme. Herefter aflastes trykket, rørstykkerne trækkes 3 mm ud af klosettilslutningsstykkerne, og samlingen påføres en vinkelændring på 5 grader. Den beskrevne trykprøvning gentages herefter, idet dog standtiden er 24 timer, i hvilket tidsrum lækage ikke må forekomme.

7.4 Tæthed mod lufttryk

Klosettilslutningsstykkerne samles med de 4 rørstykker. Der foretages en længdeændring ved 3 mm udtrækning og en vinkelændring på 5 grader. Derpå påføres samlingen et undertryk på 0,4 kN/kvadratmeter (0,004 kp/kvadratcentimeter), som holdes i 15 min.

Herefter gentages prøvningen med et overtryk på 0,4 kN/kvadratmeter (0,004 kp/kvadratcentimeter), som ligeledes holdes i 15 min.

Under disse prøvninger må ikke forekomme lækage, hvilket kan kontrolleres ved pensling med sæbevand.

Officielle noter

Ingen