Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingeler for loddemidler til kapillarlodning af kobber eller kobberlegeringer i brugsvandsinstallationer VA 1.20/DK 010


VA 1.20/DK 010

April 1982

GODKENDELSES- OG PRØVNINGSBETINGELER FOR

LODDEMIDLER TIL KAPILLARLODNING AF KOBBER

ELLER KOBBERLEGERINGER I BRUGSVANDSINSTALLATIONER

APRIL 1982

0.1 Gældende forskrifter

Byggereglementet (BR 1977).

DIF's norm for vandinstallationer, 1978 (DS 439).

0.2 Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af flusmidler og loddemetaller til brugsvandsinstallationer er udarbejdet i samarbejde med den nordiske VA-myndighedsgruppe (NOVA) og stemmer således overens med tilsvarende betingelser i de øvrige nordiske lande. Det må dog påregnes, at betingelserne i en overgangsperiode vil blive tillempet i de enkelte lande således, at der fra land til land kan være forskel på arten og omfanget af de prøvninger, der vil blive krævet udført, forinden godkendelse kan meddeles.

0.3 Gyldighedsområde

Nærværende betingelser omfatter loddemidler, det vil sige loddemetaller og flusmidler, som er beregnet for kapillarlodning af rør og fittings af kobber eller kobberlegeringer (messing, rødgods etc.) i henhold til DS 2110, MS 1759, SMS 1890 og 1891, DIN 2856 eller lignende standarder. Betingelserne omfatter alene loddemidler til brugsvandsinstallationer.

1.0 Funktion og udførelse

Samlinger udført ved lodning skal være tætte og med god mekanisk styrke og korrosionsbestandighed. Loddemidlerne må ikke give anledning til forurening af vandet ved afgivelse af tungmetaller eller andre stoffer i sådanne mængder, at vandets anvendelse som drikkevand ændres.

Loddemidler skal have sådanne egenskaber, at loddesamlingerne bliver enkle at udføre, og at muligheden for fejlagtig samling bliver mindst mulig.

Loddemetaller og flusmidler må ikke indeholde mere end 1.0 vægtprocent bly (Pb) og 0,10 vægtprocent cadmium (Cd).

2.0 Definitioner

2.1 Flusmiddel

Med flusmiddel menes her et kemisk aktivt stof, som bliver brugt for at muliggøre selve loddeprocessen, d.v.s. sikre, at det smeltede loddemetal kan komme i metallisk kontakt med loddefladerne.

2.2 Loddemetal

Med loddemetal menes et metal eller en legering, som har den egenskab, at den ved påføring i smeltet stand vil give varig forbindelse mellem 2 metal- eller metallegeringsflader.

Loddemetaller inddeles efter arbejdstemperatur i:

 • 1) blødloddemetal, arbejdstemperatur mindre end 450 grader C
 • 2) hårdloddemetal, arbejdstemperatur større end 450 grader C

2.3 Loddemiddel

Med loddemiddel menes loddemetal plus flusmiddel.

3.0 Prøvning

Loddemidler afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af Byggestyrelsen anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af loddematerialernes egnethed til godkendelse. Denne vurdering foretages bl.a. på grundlag af de krav og retningslinier, der er anført i forbindelse med nedenstående prøvningsbetingelser

4.0 Kontrol

Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at levere loddemidler, der er i overensstemmelse med de loddemidler, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

Forinden typegodkendelse kan meddeles, skal der være truffet aftale om en kontrol med den løbende produktion, normalt ved indgåelse af aftale med en af Byggestyrelsen anerkendt prøvningsinstitution.

Prøveemnet til kontrol udtages normalt på foranledning af prøvningsinstitutionen. Udtagelse vil normalt ske fra grossist eller agenturlager. Afprøvningen sker for godkendelsesindehaverens regning.

I godkendelsesperioden afprøves hver type loddemetal een gang årligt i henhold til prøvningsbetingelserne, pkt. 7.1.1 eller 7.2.1. Er godkendelsesperioden 5 år, afprøves endvidere hver type loddemetal eller flusmiddel normalt een gang i henhold til prøvningsbetingelserne, pkt. 7.

Viser prøvningen, at loddemidlet ikke er i overensstemmelse med det godkendte loddemiddel, kan godkendelsen tilbagekaldes.

5.0 Mærkning

Loddemetal skal på emballagen være mærket med:

 • 1) Leverandørmærke
 • 2) Typebetegnelse
 • 3) Godkendelsesmærke
 • 4) Anvendelsesområde

Flusmiddel skal på emballagen være mærket med:

 • 1) Leverandørmærke
 • 2) Typebetegnelse
 • 3) Godkendelsesmærke
 • 4) Anvendelsesområde

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af Byggestyrelsen.

Gebyr for prøvning og kontrol betales særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR FLUSMIDLER OG LODDEMETALLER

7.0 Alment

Under pkt. 8 er angivet en liste over normerede loddemidler, for hvilke der foreligger dokumentaton for deres egnethed til kapillarlodning af kobber og kobberlegeringer i brugsvandsinstallationer i henhold til godkendelsesbetingelserne.

Nærværende prøvninger udføres for disse normerede loddemidler.

Andre loddemidler vil kunne godkendes, såfremt det kan sandsynliggøres, at de er egnede. Sandynliggørelsen skal omfatte redegørelse for praktisk anvendelse (loddeteknologi) og den loddede samlings mekaniske styrke og holdbarhed. Kan loddesamlingens egenskaber ikke dokumenteres tilfresstillende ved praktiske driftserfaringer, skal der udføres prøvninger bl.a. omfattende:

trækstyrke

bøjestyrke

kærvslagsstyrke

sejhed

krybestyrke

ældningsbestandighed

udmattelsesstyrke

korrosionsbestandighed

og relevante kombinationer heraf ved såvel 20 grader C som 100 grader C.

Loddemetalfabrikanten skal i forbindelse med godkendelse og prøvning anvise, hvilke flusmidler, der kan anvendes til det aktuelle loddemetal. Flusmiddelfabrikanten skal i forbindelse med godkendelse og prøvning anvise, hvilke loddemetaller (type), der kan anvendes sammen med flusmidlet.

Ved en prøvning udtages efter nærmere aftale den nødvendige mængde flusmiddel og loddemetal.

Materialesammensætningen af loddemetal eller flusmiddel angives af fabrikanten til godkendelsesmyndigheden

7.1 Hårdlod og hårdlodsflusmiddel

Nedenstående prøvninger gælder for loddemidler, hvor loddemetal og flusmiddel tilføres separat. For andre loddemidler anvendes specielle prøvninger efter nærmere aftale.

7.1.1 Materialeanalyse af loddemetal

Loddemetallet kontrolleres ved analyse for dets overensstemmelse med pågældende norm samt for, at krav om maksimumsgrænser for cadmium (Cd) og bly (Pb) er overholdt.

7.1.2 Funktionsprøve

Prøvning udføres i henhold til bilag A.

7.2 Blødlod og blødlodsflusmiddel

Nedenstående prøvninger gælder for loddemidler, hvor loddemetal og flusmiddel tilføres separat. For andre loddemidler anvendes specielle prøvninger efter nærmere aftale.

7.2.1 Materialeanalyse af loddemetal

Loddemetallet kontrollers ved analyse for dets overensstemmelse med pågældende norm samt for, at krav om maksimumsgrænser for cadmium (Cd) og bly (Pb) er overholdt.

7.2.2 Funktionsprøve

Prøvning udføres i henhold til bilag A.

7.2.3 Aggressivitetsprøvning

Flusmidlet afprøves i henhold til bilag B, pkt. 3.3. Flusmidlet skal opfylde de angivne krav.

7.2.4 Sprøjtning

Flusmidlet afprøves i henhold til bilag B, pkt. 3.4. Flusmidlet skal opfylde de angivne krav.

NORMEREDE FLUSMIDLER OG LODDEMETALLER

8.0 Alment

Nedenstående er angivet en liste over normerede flusmidler og loddemetaller, for hvilke der foreligger dokumentation for deres egnethed til lodning af materiel til brugsvandsinstallationer.

Et sådant normeret flusmiddel eller loddemetal vil kunne godkendes efter nærværende godkendelsesbetingelser efter en afprøvning i henhold til foranstående prøvningsbetingelser.

Godkendte flusmidler og loddemetaller skal forhandles og opbevares i en emballage, der er mærket som angivet i godkendelsesbetingelserne pkt. 5.

8.1 Flusmidler

Følgende flusmidler vil kunne godkendes efter afprøvning i henhold til pkt. 7.1 eller 7.2, idet der på forhånd foreligger dokumentation for deres egnethed til kapillarlodning af kobber og kobberlegeringer:

8.1.1 Til blødlodning

DIN 8511. blad 2, type F-SW 21 og F-SW 22.

8.1.2 Til hårdlodning

Din 8511, blad 1, type F-SH 1

8.2 Loddemetaller

Følgende loddemetaller vil kunne godkendes efter afprøvning i henhold til pkt. 7.1 eller 7.2, idet der på forhånd foreligger dokumentation for deres egnethed til kapillarlodning af kobber og kobberlegeringer:

8.2.1 Til blødlodning

1. Tin-sølvlod. Loddemetallet skal have en kemisk sammensætning, som svarer til kravene i den ene eller begge af følgende normer:

DIN 1707, februar 1981, type L-SnAg5

BS 219: 1977 type 96 S

8.2.2 Til hårdlodning

1. Sølvlod. Loddemetallet skal have en kemisk sammensætning som svarer til kravene i den ene eller begge af følgende normer:

DIN 8513, del 3, oktober 1979

BS 1845: 1977

for følgende typer:

 

 DIN 8513   BS 1845 

 -------------------- 

 L-Ag34Sn 

 L-Ag44     Ag15 

 L-Ag45Sn 

 L-Ag55Sn    Ag14 

 L-Ag60Sn 

 L-Ag60     Ag13 

Ved lodning med de nævnte sølvlod anvendes flusmidler nævnt under pkt. 8.1.2 (hårdlodning)

2. Kobber-Phosphorlod. Loddemetallet skal have en kemisk sammensætning, som svarer til kravene i den ene eller begge af følgende normer:

DIN 8513, del 2, oktober 1979

BS 1845: 1977

 

 for følgende typer: 

 DIN 8513   BS 1845 

 -------------------- 

 L-Ag15P    CP 1 

 L-Ag5P(* 1)  CP 4 

Ved lodning af kobberrør med fittings af messing eler rødgods anvendes flusmidler nævnt under pkt. 8.1.2 (hårdlodning). Ved lodning af kobber til kobber kan loddes uden anvendelse af flusmidler.

LODDEMIDLER

VA 1.20/DK 010

Bilag A

Funktionsprøve for loddemetal og flusmiddel:

Kombinationen af loddemetal og flusmiddel, som ønskes godkendt, prøves på følgende måde:

En nylig affedtet kobberplade 85 gange med 35 gange med 1 mm slibes let med slibepapir nr. 600, afskylles i vand og affedtes igen. Herpå placeres 2 stk. loddetråde 1,5 mm ø gange med 5 mm i en indbydes afstand af 40 mm. På hver af de 1,5 mm ø gange med 5 mm loddetråde lægges ca. 0,2 g flusmiddel umiddelbart før funktionsprøvens udførelse. (På loddetråde med større diameter og/eller som indeholder flusmidlet enten indeni eller udenpå, afklippes trådlængder, der giver loddemetalmængder svarende til massiv loddetråd 1,5 mm ø gange med 5 mm).

Dette prøvelegeme opvarmes på en metalklods 40 gange med 40 gange med 120 mm. som i en muffelovn eller anden egnet ovn er bragt op på den af lodleverandøren opgivne arbejdstemperatur.

Når såvel ovn som metalklods har opnået en temperatur svarende til loddemetallets arbejdstemperatur plus/minus 5 grader C, lægges prøvelegemet ind på metalklodsen, så bedst mulig varmekontakt opnås.

Efter 90 sek. opvarmning tages prøvelegemet forsigtigt ud af ovnen. Når loddet er størknet, afvaskes flusmiddelrester, og prøven undersøges visuelt. Loddet skal fremstå med glat overfalde og have vædet kobberpladen, idet vædningsvinklen y målt på tværsnit i prøven overalt skal være mindre eller lig 30 grader (se tegning).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

LODDEMIDLER

VA 1.20/DK 010

Bilag B

Side 1 af 5 sider.

Prøvning af aggressivitet og sprøjtning for flusmidler til blødlodning af kapillarloddede kobberrør:

Nærværende prøvningsbetingelser er et uddrag af KIWA-prøvningsbetingelser nr. 47, august 1967 - »Flusmidler til blødlodning af kapillarloddede kobberrør«. Prøvningen udføres i henhold til pkt. 3.3 og 3.4 i nærværende betingelser.

1.0 Indledning

Ved et flusmiddel forstås her en væske, en pasta eller et fast stof, der anvendes ved blødlodning, og som bl.a. har den opgave at fjerne oxid og lignende ikke-metalliske stoffer, som stadig findes eller kunne opstå efter mekanisk rensning fra den overfalde, der skal loddes, samt at forhindre fornyet oxidering under lodningen på den tidligere rensede overflade og at fremme udbredelsen af det flydende lod.

2.0 Definitioner

2.1 Standardmængde loddemetal

Ved en standardmængde lod forstås her en affedtet lille plade af loddemetal af legeringen L-Sn60Pb efter DIN 1707 med vægt på 0,21 g, ø 6,0 mm og 0,86 mm tyk, udstandset af normal lodbånd.(* 2)

2.2 Standardmængde flusmiddel

Ved en standardmængde flusmiddel forstås her en mængde på 0,003 kubikcentimeter.

2.3 Standardprøveplade

Ved en standardprøveplade forstås her et metalpladestykke på 35 gange med 35 mm, 1 mm tykt, af en handelskvalitet af phosphordeoxideret kobber, der efter affedtning og rensning er valset til en valsegrad på 10% og derefter er slebet, affedtet, bejdset, skyllet og tørret.

Der slibes 3 gange på smergellærred nr. 360, idet der hver gang slibes vinkelret på den foregående sliberetning. Der affedtes med wienerkalk, som bagefter spules af med en kraftig stråle ledningsvand. Wienerkalken oprøres først med vand til en pasta, som prøvepladen gnides med ved hjælp af en tot vat. En tilstrækkelig affedtning er garanteret, når prøvepladen ved spulingen er fuldstændig fugtet med vand.

Pladen bejdes derefter i 15 sek. i en chromsyresvovlsyre opløsning:

1 liter bejdse sammensættes af 200 g chromoxid (Cr2O3), 125 ml koncentreret svovlsyre (vægtfylde 0,84) og fortyndes til 1 liter med destilleret vand.

Endelig spules pladen endnu en gang grundigt med vand, dyppes i alkohol og tørres.

LODDEMIDLER

Va 1.20/DK 010

Bilag B

side 2 af 5 sider

2.4 Standarddoseringsplade

Ved en standdarddoseringsplade forstås her et stykke kobberplade på ca. 20 gange med 30 mm, 0,1 mm tyk med et hul på 6,2 mm diameter

2.5 Udbredningsfaktor

Ved udbredningsfaktor forstås her den værdi, der fås, når en loddemetaldråbes højde i mm målt med en nøjagtighed på 0,01 mm og fastsat ved hjælp af udbredningsforsøget trækkes fra 1, og denne værdi multipliceres med 100.

For fastsættelse af udbredningsfaktoren anbringes en standardmængde lod på den standardplade, efter at denne er forsynet med en standardmængde flusmiddel (se ligeledes 4.3).

2.6 Ikke-forvarmet tilstand

Ved ikke-forvarmet tilstand forstås her den tilstand, hvori standardprøvepladen befinder sig, inden denne anbringes i loddeovnen, forsynet med en standardmægnde flusmiddel og en standardmængde loddemetal.

2.7 Forvarmet tilstand

Ved forvarmet tilstand forstås her den tilstand, hvori standardpladen befinder sig, efter at den - forsynet med en standardmængde flusmiddel - er opvarmet til 275 grader C i 30 sek. i en loddeovn. Straks derefter anbringes en standardmængde lod ved flusmidlet, og det hele anbringes påny i loddeovnen. Den tid, prøvepladen er udenfor ovnen, for at loddemetallet kan lægges på, må ikke overstige 10 sek. (se ligeledes 4.2).

3.0 Prøvningskrav

3.1 Alment krav

Et flusmiddel skal være egnet til anvendelsesformålet. Aggresiviteten må ikke være større, end det er nødvendigt til det pågældende formål (se forklaring).

3.2 Udbredningsprøve

Flusmidlets indflydelse på det flydende lods udbredelse angives ved den udbredningsfaktor, der fremkommer ved de under a og b nævnte tilstande:

 • a) ikke forvarmet tilstand, som angives i 4.3.1
 • b) forvarmet tilstand, som angivet i 4.3.2

-----------------------------------------------------------------

LODDEMIDLER VA 1.20/DK 010

Bilag B

Side 3 af 5 sider

3.3 Aggressivitetsprøve

Flusmidlets aggresivitet fremskaffes ved bestemmelse af den ohmske modstand i en vandig opløsning af flusmiddelresterne. Modstanden skal måles efter den under 4.4 angivne metode.

Prøven er 2-delt, og den vandrige fortynding opnås ved følgende 2 fremgangsmåder:

 • a) af en standard prøveplade, hvorpå er gennemført en lodning efter 4.3.1
 • b) af en standard prøveplade, hvorpå er opvarmet et flusmiddel uden lodderåstof, som angivet under 4.4.3

Den vandige fortyndings modstand skal efter a og b mindst være 100.000 henholdsvis 75.000 ohmcm.

3.4 Sprøjteprøve

Flusmidlet må ikke under loddeprocessen stænke generende. Omfanget af stænk bedømmes efter den i 4.5 angivne metode.

-----------------------------------------------------------------

4.0 Prøvemetoder

4.1 Til prøvning af de materialer, der skal anvendes

Til prøvning af flusmidlers egnethed til blødlodning anvendes følgende materialer:

 • a) standardmængde blødlod L-Sn60Pb (se under 2.1)
 • b) standardmængde af det flusmiddel, der skal prøves (se under 2.2)
 • c) standard prøveplade (se under 2.3)
 • d) standard doseringsplade (se under 2.4) til dosering af flusmidler i pastaform, en glasspatel til påsmøring og et barberblad eller en skarp spatel til at skrabe pasta af med.

4.2 Apparater, der er nødvendige for prøvningen

Til prøvning af flusmidlers egnethed til blødlodning skal følgende apparater være til rådighed:

 • a) En ovn til gennemførelse af prøverne efter 3.2 og 3.3.

Denne ovn skal være af en sådan beskaffenhed, at temperaturen kan indstilles med en nøjagtighed af plus/minus 2,5 grader C. Ovntemperaturen må kunne måles i umiddelbar nærhed af prøvepladen. Prøvepladen skal opstilles fuldstændig vandret i ovnen og ligeledes udtages af ovnen nøjagtigt vandret. For at mindske afkøling ved udtagning af den forvarmede prøveplade skal denne stilles på en svær aluminium- eller kobberplade (stort varmeindhold), der let kan skubbes ind og ud.

 • b) Et modstandsmåleapparat.
 • c) Et apparat til dosering af en standardmængde flusmiddel - til væsker skal en mikropipette anvendes, til pasta se under 4.1.d.

LODDEMIDLER

VA 1.20/DK 010

Bilag B

side 4 af 5 sider

4.3 Udbredningsprøve

4.3.1 Bestemmelse af udbredningsfaktoren i ikke-forvarmet tilstand ifølge 3.2.a

På en standardprøveplade anbringes en standardmængde flusmiddel. Ved anvendelse af en pasta anbringes standarddoseringspladen (se 2.4) på standardprøvepladen og trykkes godt fast. Derefter anbringes med glasspatlen noget flusmiddel i hullet.

Med et barberblad eller en spatel stryges pastaen glat af, og doseringspladen tages forsigtigt væk. Denne mængde flusmiddel gnides med en standardmængde loddemetal ud til en cirkel på ca. 15 mm diameter

Prøvepladen med flusmiddel og loddemetal anbringes derefter i loddeovnen, hvor den ved temperaturen 275 grader C bliver i 3 min. regnet fra det tidspunkt, hvor loddet smelter.

Efter at modstandsmålingen ifølge 3.3.a er gennemført, og prøvepladen med lodningen omhyggeligt er tørret, måles loddehøjden h med den ønskede nøjagtighed, og udbredningsfaktoren beregnes.

4.3.2 Bestemmelse af udbredningsfaktoren i forvarmet tilstand ifølge 3.2.b

På en standard prøveplade anbringes en standardmængde flusmiddel.

Denne mængde flusmiddel gnides med en standardmængde loddemetal ud til en cirkel på ca. 15 mm diameter, og derefter fjernes loddemetalpladen, prøvepladen med flusmiddel opvarmes derefter i 30 sek. i en loddeovn ved 275 grader C. Herefter anbringes standardmængden af lod igen i flusmidlet på prøvepladen, og det hele opvarmes i 3 min. ved en temperatur på 275 grader C i loddeovnen. Efter afkøling og rensning måles loddehøjden, og udbredningsfaktoren beregnes.

4.4 Aggressivitetsprøve

4.4.1 Alment

Aggressiviteten bedømmes ved hjælp af et modstandsforsøg, nærmere bestemt ved måling af modstanden i ohmcm af en vandig fortynding af flusmiddelresterne. De bægerglas (100 ml), der anvendes til prøven skal være godt renset og affedtet. Endelig skal disse efterskylles grundigt med destilleret vand. Temperaturerne skal måles med godt rensede, til formålet egnede termometre.

LODDEMIDLER

VA 1.20/DK 010

Bilag B

Side 5 af 5 sider

4.4.2 Bestemmelse af modstand ifølge 3.3.a

Til bestemmelse af modstanden anvendes udbredningsprøven, som angivet under 4.3.1. Efter afkøling af prøvepladen anbringes den i et bægerglas med 75 ml destilleret vand, hvis modstand ved ca. 20 grader C skal være min. 500.000 ohmcm. Prøvepladen lægges med den loddede side nedad. Bægerglasset dækkes derefter med et urglas, og vandet bringes i kog. Efter at vandet har kogt i 1 min., lader man det luftkøle i 10 min. Derefter afkøles hurtigt, til en måletemperatur på 25 grader C er nået. Til slut tages prøvepladen op, og modstanden måles i den vandige opløsning.

4.4.3 Bestemmelse af modstand ifølge 3.3.b

Til bestemmelse af modstanden anvendes en standardprøveplade, som efter påføring af en standardmængde flusmiddel opvarmes 2 min. til 150 grader C. Efter afkøling anbringes prøvepladen i et bægerglas med 75 ml destilleret vand, hvis modstand ved ca. 20 grader C skal være min. 500.000 ohmcm. Prøvepladen anbringes med den side, hvor flusmidlet er påført, nedad. Denne prøvning forløber derefter, som angivet under 4.4.2.

4.5 Sprøjteprøve

Den såkaldte sprøjteprøve, ved hjælp af hvilken omfanget af sprøjt bedømmes, skal gennemføres således:

På en standardprøveplade påføres 3 x standardmængde flusmiddel, og heri placeres en standardmængde loddemetal. Med en anden, ligeledes poleret standardprøveplade fremstilles en prøveholder efter fig. 1, med en afstand mellem de 2 flader på 6 mm. Prøveholder med to plader anbringes på en treffod på net og opvarmes hurtigst muligt med en bunsenbrænder til loddet smelter og luftafkøles straks derefter. Derefter lægges prøveholderen med plader i en exsiccator på et stativ over vandniveauet. Efter 24 timer tages prøvelegemet ud af exsiccatoren, og omfanget af sprøjt mod den øvre kobberplade bedømmes.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig 1. Prøveplade for spøjteprøve

Officielle noter

(* 1) Vil ikke for tiden kunne godkendes i Norge.

(* 2) Uagtet at loddemetallet ikke kan godkendes i henhold til godkendelsesbetingelserne (p.g.a. blyindholdet), anvendes dette loddemetal ved nærværende prøvning, indtil tilstrækkelige erfaringer med andre loddemetaller foreligger.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.