Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tagdækninger, brandmæssigt egnede prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/002


Indhold

Forudsætninger ................3

Godkendelsesordningen .........3

Ansøgning om godkendelse ......3

Prøvning ......................5

Krav ..........................5

Mærkning ......................5

Kontrol .......................5

Bemærkninger ..................6

Gyldighed .....................6

Gebyr .........................7

Offentliggørelse ..............7

FORUDSÆTNINGER

BR-82, kap. 6.7.4, stk. 2, lyder:

»Tagdækninger skal være brandmæssigt egnede, jf. DS 1063.1«

Ved brandmæssigt egnede tagdækninger forstås tagdækninger, som er moderat brandudbredende.

BR-82 angiver i bilag 4, side 217 en række eksempler på brandmæssigt egnede tagdækninger, som umiddelbart kan anvendes, og som derfor ikke skal godkendes.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinjerne for godkendelsesordnigen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om godkendelse af brandmæssigt egnede tagdækninger vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf.: (02) 86 55 33

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Tagdækningens navn og eventuelle typebetegnelse.

c Producentens specifikation af tagdækningen, dvs. oplysninger om dens konstruktion, materialesammensætning, tykkelse og vægt.

d Anvendelsesområde, dvs. en beskrivelse af hvilke(t) underlag tagdækningen kan anvendes på

e Monteringsvejledning

f Prøvningsattest

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

I Danmark:

Dantest

Amager Boulevard 115

DK-2300 København S

tlf. (01) 54 08 30

I Sverige:

Statens Provninsanstalt

Laboratoriet for brandteknik

Box 857

S-501 15 Borås

tlf. (033) 10 20 00

I Norge:

SINTEF

Norges branntekniske Laboratorium

N-7034 Trondheim - NTH

tlf. (075) 95 190

I Finland:

Statens tekniska Forskningscentral

Brandtekniska laboratoriet

Stenkarlsvægen 4

SF-02150 Esbo 15

tlf. (90) 4561

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvninsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning af tagdækningers brandtekniske egenskaber foregår som angivet i:

- DS 1059.1, Brandteknisk prøvning, Tagbeklædninger, Brandudbredelse.

DS 1059.1 er identisk med nordtest method NT FIRE 006.

Prøvning af tagdækning udføres normalt med spånplade som underlag. Hvis tagdækningen i praksis skal anvendes på andet underlag end træ og træbaserede materialer, skal prøvningen udføres med det aktuelle materiale som underlag for tagdækningen.

KRAV

Klassifikation af brandmæssigt egnede tagdækninger foregår i henhold til

- DS 1063.1, Brandteknisk klassifikation. Tagdækninger.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at tagdækningen leveres mærket - evt. på emballagen - med den betegnelse, som den er godkendt under.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet om løbende kontrol med tagdækningens brandtekniske egenskaber og med mærkningen.

Samtlige prøvningslaboratorier, som er nævnt under ANSØGNING OM GODKENDELSE, punkt f, er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen, tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten.

Markedsføres et produkt med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om en særskilt kontrol med tagdækningen på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med Dantest om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I de øvrige tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, inden godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Prøvningsstandarden og klassifikationsstandarden kan købes ved henvendelse til:

Dansk Standardiseringsråd

Aurehøjvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup

tlf. (01) 62 93 15

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at tagdækningen kun må anvendes på underlag, som er nævnt i godkendelsen.

Endvidere bemærkes, at der med godkendelsen kun vil blive taget stilling til tagdækningens brandtekniske egenskaber i forhold til byggelovgivningens krav. Dette betyder, at godkendelsen ikke kan tages som et udtryk for, at tagdækningens øvrige egenskaber som fx tæthed, styrke, slidbestandighed og klimabestandighed er tilfredsstillende.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 3 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 3-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandlingen af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse af brandmæssigt egnede tagdækninger udgør for tiden (1983) kr. 3.700.

For fornyelse af godkendelsen og for mindre ændringer inden det normale udløb af en periode betales et gebyr, der svarer til halvdelen af det gældende førstegangsgebyr.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestills et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

1552 Københan V

tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af materialet eller konstruktionen som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.