Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for mekaniske koblinger til brugsvandsinstallationer VA 1.20/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1972

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962

0.2 Gyldighedsområde

Koblingerne godkendes til koldt vand med maksimal temperatur 25 grader C eller varmt vand med maksimal temperatur 95 grader C.

1.0 Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter koblinger beregnet for samling af rør og andre dele i vandinstallationer.

Samlingerne skal være vand- og lufttætte og skal være udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i hele levetiden.

Koblingens indvendige overflader skal være fri for ujævnheder og grater.

Materialet i vandberørte dele skal være korrosionsbestandigt og må ikke indeholde stoffer, som kan opløses i vand i sådanne mængder, at vandet i kemisk, biologisk, bakteriologisk eller anden henseende (f.eks. lugt, smag, farve) bliver uegnet til drikkevand.

2.0 Definition

Ved mekanisk kobling forstås en kobling, som kan tilspændes mekanisk, og hvor det tætnende element er en klemring, skærering, O-ring eller konus.

3.0 prøvning

Koblingerne afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution.

For koblinger, hvis konstruktion stærkt afviger fra hidtil gængse, kan yderligere afprøvninger tilkomme.

Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af koblingens egnethed til godkendelse. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse højst være 1 år gammel.

4.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere koblinger, der er i overensstemmelse med de koblinger, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. Væsentlige ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles boligministeriets va-godkendelsesudvalg, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende afprøvninger. Viser den eksterne fremstillingskontrol, at komponenterne ikke er i overensstemmelse med de godkendte komponenter, kan godkendelsen tilbagekaldes.

Kontrollen omfatter en intern fremstillingskontrol af den løbende produktion samt en ekstern fremstillingskontrol udført af en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution.

4.1 Ekstern fremstillingskontrol (kvalitetskontrol)

Den eksterne fremstillingskontrol udføres efter retningslinier, som fastsættes af boligministeriets va-godkendelsesudvalg og omfatter kontrol af materialet samt af mål og tolerancer hos tætningselementerne. Den eksterne kontrols hyppighed fastsættes i afhængighed af den interne fremstillingskontrols art og omfang.

4.2 Intern fremstillingskontrol (produktionskontrol)

Forinden godkendelsesansøgningen færdigbehandles fremsendes en redegørelse for fremstillingsprocessen, først og fremmest vedrørende de kontroller, som regelmæssigt og stikprøvemæssigt udføres under fremstillingen. Fremstillingen kan med fordel beskrives ved hjælp af blokskema. Ved hver station, hvor der udføres kontrol, beskrives kontrollens art, omfatning og frekvens samt hvilke foranstaltninger, der gøres, der som fejl konstateres. Endvidere udarbejdes en beskrivelse af de journaler, produktionskort m.m., som signeres af kontrollanterne ved de forskellige kontrolstationer.

Beskrivelsen af den interne fremstillingskontrol skal være udformet således, at den gør det muligt for en repræsentant for den eksterne kontrol på enkel vis at konstatere, om fremstillingskontrollen følger de angivne rutiner.

5.0 Mærkning

Hver enkelt kobling skal være tydeligt og bestandigt mærket med følgende oplysninger:

1 Fabrikantmærke

2 Dimensionsbetegnelse (udv. diameter) for det tilhørende rør

Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne koblingen med godkendelsesudvalgets mærke - va

6.00 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvninger erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

PRØVNINGSBETINGELSER

7.0 Alment

Ved prøvning skal forefindes et nødvendigt antal koblinger, der udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale. Prøvningerne udføres på dimensioner og antal som angivet i nedenstående tabel 1. Særlig udformning eller materialevalg kan nødvendiggøre et større antal prøveemner. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, montagevejledning m.v.

Prøvningsbetingelserne er angivet i efterstående prøvninger mærket VA/DK nr. 1 til 7.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Egenskab          Prøvning      Bemærkninger 

                   antal 

            afsnit   prøveemner 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Udførelse      VA/DK nr. 1   alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Materiale      VA/DK nr. 2   alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Toksisk prøvning  VA/DK nr. 3    1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Udtrækning     VA/DK nr. 4    3 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Tæthed ved 

 indvendigt tryk   VA/DK nr. 5    3 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Tæthed ved                  Kun for koblinger til 

 undertryk      VA/DK nr. 6    3   plastrør 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Temperatur-     VA/DK nr. 7    ?   Kun for koblinger til 

 bestandighed                 varmtvandsrør af plast. 

                        Prøvemetode under 

                        udarbejdelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

Tabel 1. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af mekaniske koblinger til brugsvandsinstallationer.

Prøvning Va/DK nr. 1 - Udførelse

1.1 Dimensioner

Koblingernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og standards kontrolleres ved måling efter DS F 44.4/74.

1.2 Overfladebeskaffenhed

Ved besigtigelse som foreskrevet i DS F 44.4/74 skal koblingerne indvendigt og udvendigt være jævne, glatte og uden synlige overfladefejl af betydning for anvendelsen. I snitflader skal de være homogene.

1.3 Farve

Koblingerne skal være gennemfarvede. Farven angives.

1.4 Konstruktion og form

Der stilles ingen særlige krav til konstruktion og form, dog skal følgende hensyn iagttages:

Koblingen må ikke udøve torsionskræfter på plastrøret eller svække røret utilladeligt. Indskæringer eller indsnøringer, som er lukket inde imellem to flader, er i almindelighed tilladt.

Koblinger, som forudsætter, at der skæres gevind eller riller på udvendig eller indvendig side af røret, accepteres ikke.

Koblingerne må ikke give anledning til nævneværdig formindskning af rørtværsnittet.

Prøvning VA/DK nr. 2 - Materiale

Materialet i vandberørte dele skal være korrosionsbestandigt. Materialesammensætningen dokumenteres ved en materialeanalyse.

Materialet til koblinger af plast skal være som angivet i de i nedenstående tabel angivne standards.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

             pvc        peh      pel 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Materiale iflg.   DS F 44.1/74   DS F 44.2/74   DS 719 

 standard 

 ------------------------------------------------------------------- 

For koblinger af metal dokumenteres materialesammensætningen ved fremsendelse af en materialeanalyse.

Fabrikanten skal i øvrigt give oplysning om de anvendte materialers fysiske og kemiske stabilitet.

Prøvning VA/DK nr. 3 - toksisk prøvning

Koblinger af pvc skal vedrørende udskillelse af bly og tin og andre giftige stoffer opfylde kravene i ISO 3113. Prøvning udføres efter ISO 3114.

For koblinger af metal, hvor metallet kommer i berøring med drikkevandet, udføres nedennævnte prøve på 1 kobling (største dimension).

Der fremstilles en eksponeringsopløsning (syntetisk brugsvand) ved, at der til jonbygget vand tilsættes 50 mg/l NaCl og 50 mg/l CaCO3. pH justeres ved gennemblæsning af CO2 til ca. 6,4, og luft gennemblæses derefter til mætning, hvorved pH stiger til 6,6.

Til prøvekoblingen tilpasses propper af polyethylen eller propper dækket af polyethylenfolie. Koblingen monteres dernæst i en prøvestand og gennemstrømmes 1 time med vandværksvand med en vandstrøm svarende til en middelhastighed over koblingen på ca. 1 m/s.

Koblingen demonteres, og plastpropperne sættes på. Dernæst skylles koblingen med syntetisk brugsvand, hvorefter den fyldes igen med syntetisk vand, og der tilproppes. Vandet aftappes efter 1 døgn, og vandets volumen bestemmes. Derefter påfyldes syntetisk vand igen, som aftappes efter 1 døgn, og dette gentages tillige for det næstfølgende døgn. Vandprøverne fra de 3 på hinanden følgende døgn analyseres ved atomabsorption for cadmium (Cd) og bly (Pb). Resulatet angives i mg/l, og totalmængde Cd og Pb for hver af de 3 analyser opløst fra koblingen anføres.

Prøvning VA/DK nr. 4 - Udtrækning

4.1 Koblinger for rør af metal

Denne prøvning udføres på 3 koblinger i hver dimension.

I hver kobling monteres et ca. 200 mm langt rør, som i den anden ende lukkes og udføres således, at det kan anbringes i et trækprøvningsapparat.

I koblingens modsatte side monteres et rør, som i den frie ende tilsluttes en vandtrykpumpe.

Montering af koblingen udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Den således udførte rørforbindelse anbringes i et trækprøvningsapparat og udsættes for en successivt øget trækkraft, medens vandtrykket inde i røret holdes på 500 kN/kvadratmeter (5 kp/kvadratcentimeter).

Når røret er gledet 1 mm ved koblingen, aflæses trækkraften. Når samlingen bliver utæt aflæses trækkraften.

Krav. Når røret er gledet 1 mm i koblingen, skal middelværdien for udtrækningskraften P opfylde følgende vilkår:

P >= 25 Dy - 100 kp, dog mindst 100 kp

Dy = rørets udvendige diameter i mm.

Kravet gælder kun for Dy <= 28 mm.

4.2 Koblinger for rør af plast

For koblinger beregnet for trækfaste samlinger til plastrør udføres en udtrækningsprøvning i overensstemmelse med ISO/DIS 3501. Prøvningen udføres på 3 koblinger i hver dimension.

I hver kobling monteres et rør af den art, koblingen er beregnet for og med længden mindst 300 mm.

Monteringen udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Prøvning VA/DK nr. 5 - Tæthed ved indvendigt tryk

5.1 Koblinger for rør af metal

Denne prøvning udføres på 3 koblinger i hver dimension.

I hver koblings ene side monteres et lukket rør af det materiale, koblingen er beregnet for.

Koblingens anden side tilsluttes en trykstigningsanordning.

Monteringen af koblingen udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Trykket øges successivt til 1600 kN/kvadratmeter (16 kp/kvadratcentimeter) og holdes på dette niveau i 14 timer.

Krav. Efter 24 timer må der ikke være forekommet lækage.

Dersom koblingen består prøven øges trykket yderligere, og andre forandringer observeres og noteres.

5.2 Koblinger for rør af plast

Der udføres en tæthedsprøvning for indvendigt overtryk og bøjning efter ISO/DIS 3458 og ISO/DIS 3503.

Prøvningen udføres på 3 koblinger i hver dimension.

Koblingen monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

For koblinger til varmtvandsledninger udføres først prøvning VA/DK nr. 7 - Temperaturbestandighed.

Prøvning VA/DK nr.6 - Tæthed ved undertryk

5.16 koblinger for rør af plast

Der udføres en tæthedsprøvning for indvendigt undertryk i overensstemmelse med ISO/DIS 3459.

Prøvningen udføres på 3 koblinger i hver dimension.

Koblingen monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Prøvning VA/DK nr. 7 - Temperaturbestandighed

Udføres for koblinger til samling af rør til varmtvandsledninger.

Prøvningsmetode under udarbejdelse.

Officielle noter

Ingen