Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for inspektions- og rensebrønde af plast VA 2.60/DK 015


GODKENDELSESBETINGELSER

01. Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1977.

DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974.

DIF' norm for afløbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord, 1973.

0.2 Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for inspektions- og rensebrønde af plast i jord stemmer i overvejende grad overens med den svenske SPF Verksnorm 700.

0.3 Gyldighedsområde

Nærværende betingelser vedrører inspektions-og rensebrønde af plast til afløbssystemer for husspildevand og regnvand i jorden.

Inspektions- og rensebrønde godkendt efter nærværende betingelser kan indgå i afløbssystemer for bortledning af industrispildevand i den udstrækning, systemet er bestandigt over for de temperaturer og kemiske påvirkninger, som forekommer i det aktuelle tilfælde.

Montering af inspektions- og rensebrønde skal ske i henhold til fabrikantens monteringsforskrifter samt i overensstemmelse med godkendte lægningsbestemmelser (* 1).

(* 1) Fx DIF's norm for afløbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord, 1973.

1.0 Funktion og udførelse

1.1 Alment

Inspektions- og rensebrønde og deres samlinger til afløbsledningerne skal være udført således, at det forekommende spildevand kan bortledes i takt med tilløbet uden unødige store tryktab og således, at der ikke kan forekomme generende aflejringer eller generende overskylninger i andre grene.

Inspektions- og rensebrønde skal være vand- og lufttætte ved de tryk, som kan forekomme i afløbssystemer.

Inspektions- og rensebrønde af plast skal være formstabile inden for visse grænser - afhængig af materialet.

Inspektions- og rensebrønde skal være udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

1.2 Program

Inspektions- og rensebrønde leveres med nødvendige samlingsanordninger (fx tætningsringe).

Kræver systemets opbygning yderligere komponenter eller særlige anordninger (fx værktøj), som ikke kan påregnes at være alment tilgængelige, skal sådanne komponenter og anordninger indgå i programmet eller kunne anvises.

1.3 Udskiftelighed og tilslutningsmuligheder

Tilslutninger (fx muffer og spidsender) samt samlingsanordninger skal udføres på en sådan måde og med sådanne mål og tolerancer, at brøndene kan tilsluttes standardiserede plastafløbsrør.

Inspektions- og rensebrønde, der er udført i overensstemmelse med efterstående prøvningsbetingelser VA/DK nr. 1, anses at opfylde ovenstående krav. Dersom komponenterne ikke opfylder ovenstående krav, skal der i komponentprogrammet indgå komponenter, som giver mulighed for overgang til standardiserede komponentsystemer af samme materiale.

I komponentprogrammet skal endvidere indgå overgangskomponenter, som muliggør overgang mellem gængse forekommende materialer og dimensioner, med mindre sådanne komponenter i forvejen eksisterer og er alment tilgængelige.

Ansøgeren skal give oplysning om, til hvilket materiale der findes overgangsmuligheder.

Brønddæksler skal være således udformet, at de kan optage og fordele trafiklast på en sådan måde, at brønd og opføringsrør ikke belastes direkte. Brønddæksler og opføringsrør skal være dimensioneret således, at de kan optage de kræfter, der fremkommer ved jord- og trafikpåvirkninger. Brøndafdækningen skal være i »børnesikret« udførelse.

1.4 Monteringsvejledning

Til hvert program skal høre en monteringsvejledning med alle nødvendige oplysninger for korrekt anvendelse og montering af de enkelte komponenter.

2.0 Definitioner

Husspildevand: Ved husspildevand forstås det fra husholdninger fremkommende spildevand, herunder afløb fra vandklosetter.

Temperaturen på husspildevand kan diskontinuerligt (maks. 2 minutters varighed) nå op på 95-100 grader C.

Husspildevand kan påregnes at forekomme ved boliger, kontorer, alderdomshjem, skoler, offentlige lokaler og lignende.

3.0 Mærkning

Hver enkelt komponent hørende til det typegodkendte program skal være tydeligt og bestandigt mærket med følgende oplysninger:

Inspektions- og rensebrønde

1. Fabrikantmærke eller -navn

2. Dimension/er (for såvel gennemløb som afgreninger)

3. Materiale

4. Vinkel (for afgreninger)

5. Fremstillingstidspunkt (skal kunne bestemmes inden for en måned) i klar tekst eller kode.

6. Godkendelsesmærke.

Tætningsringe

1. Fabrikantmærke eller -navn.

2. Dimension.

3. Evt. klasse eller begrænsning for anvendelsen.

4. Fremstillingstidspunkt i klar tekst eller kode (inden for højst et kvartal).

5. Godkendelsesmærke eller registreret standardmærke.

4.0 Prøvning

Inspektions- og rensebrønde af plast til afløbssystemer i jord afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets VA-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Der udføres prøvninger af komponenterne således, som det fremgår af tabel 1. En oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af inspektions- og rensebrønde er angivet i tabel 2.

Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være et år gammel.

Tætningsringe afprøves i henhold til særlige prøvningsbetingelser. Indtil sådanne betingelser er udarbejdet, skal tætningsringe af gummi opfylde krav til materiale ifølge DS 421.2, SIS 36 76 11 eller SIS 36 76 12.

Prøvningsresultaterne indgår i en samlet vurdering af komponentprogrammets egnethed til godkendelse. Denne vurdering foretages på grundlag af nærværende godkendelses- og kontrolbetingelser og de under de enkelte prøvninger (VA/DK nr. 1-8) angivne krav eller retningslinier.

VA/DK nr. 1 Dimensioner

VA/DK nr. 2 Udseende - snitflader

VA/DK nr. 3 Materialer

VA/DK nr. 4 Samlingers tæthed

VA/DK nr. 5 Kemisk bestandighed

VA/DK nr. 6 Deformationsbelastning

VA/DK nr. 7 Inspektions- og renseevne

VA/DK nr. 8 Tætningsringe

Tabel 1. Prøvningsmetoder for inspektions- og rensebrønde af plast til afløbssystemer af plast i jord.

5.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere komponenter, der er i overensstemmelse med de komponenter, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. Væsentlige ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles boligministeriets VA-godkendelsessekretariat, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende afprøvninger. Viser den eksterne fremstillingskontrol, at komponenterne ikke er i overensstemmelse med de godkendte komponenter, kan godkendelsen tilbagekaldes.

Kontrollen omfatter en intern fremstillingskontrol af den løbende produktion samt en ekstern fremstillingskontrol udført af en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution.

5.1 Besigtigelse

Forinden typegodkendelse kan meddeles, udfører en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution besigtigelse af fabrikkens produktions- og laboratorieudstyr samt journalføring for bedømmelse af, om fabrikkens tekniske og personalemæssige ressourcer er tilstrækkelige for på eget laboratorium at gennemføre de afprøvninger, som foreskrives under punkt 5.2, Intern fremstillingskontrol.

5.2 Intern fremstillingskontrol (produktionskontrol)

Hos producenten skal de i tabel 3 angivne afprøvninger udføres og protokolføres. Også underkendte prøver skal protokolføres.

Protokoller skal findes tilgængelige og kontrolleres af prøvningsinstitutionen ved den eksterne fremstillingskontrol ifølge punkt 5.3.

5.3 Ekstern fremstillingskontrol (kvalitetskontrol)

Forinden typegodkendelse kan meddeles, skal producenten have indgået aftale med en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution om ekstern fremstillingskontrol.

Prøvningsinstitutionen udfører normalt en gang årligt kontrol med fabrikkens interne produktionskontrol samt kvalitetskontrol ved udførelse af de i tabel 3 angivne afprøvninger.

Prøvningsinstitutionen udarbejder prøverapport, som uanset prøvningsresultatet tilsendes såvel VS-godkendelsessekretariatet som producenten.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvninger og kontrol erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

7.0 PRØVNINGSBETINGELSER

7.1 Alment

Prøvningsbetingelserne for inspektions- og rensebrønde er angivet i efterstående prøvninger, mærket VA/DK nr. 1 til 8.

Omfanget af de nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af inspektions- og rensebrønde fremgår af tabel 2.

Omfanget af de nødvendige afprøvninger for kontrol af VA-godkendte inspektions- og rensebrønde fremgår af tabel 3.

En oversigt over relevante standarder for prøvningerne VA/DK nr. 1 til 8 er angivet i tabel 4.

 

 VA/DK  Egenskabskontrol  Omfang af prøvning  ved typegodkendelse 

 Nr.             En klasse       Flere klasser 

 1   Dimensioner     Alle         Alle 

               dimensioner      dimensioner 

 2   Udførelse      Alle         Alle 

               dimensioner      dimensioner 

 3   Materiale      Råmateriale      Råmateriale 

               af 1 dim.       af 1 dim. 

 4   Samlingers tæthed  Alle         Alle 

               dimensioner      dimensioner 

 5   Kemisk 

     bestandighed 

 6   Deformations-    Indgår med rør    Indgår med rør 

     belastning     i fælles opst.    i fælles opst. 

               Alle dim.       Alle dim. 

 7   Inspektions-    Alle         Alle 

     og renseevne    dimensioner      dimensioner 

 8   Tætningsringe    1 ring af hver    1 ring af hver 

     (gummiringe)    gummikvalitet     gummikvalitet 

 Tabel 2. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for 

  typegodkendelse af inspektions- og rensebrønde af plast til 

  afløbssystemer af plast i jord. 

 VA/DK Egenskabskontrol   Kontrol af inspektions- og rensebrønde 

 Nr.          Intern          Ekstern 

            fremstillingskontrol   fremstillingskontrol 

 1  Dimensioner   1 gang pr. maskine pr.  1 gang pr. år på alle 

            8 timer          dimensioner 

 2  Udførelse    1 gang pr. maskine pr.  1 gang pr. år på alle 

            8 timer          dimensioner 

 3  Materialer   2 gange pr. uge pr.    1 gang pr. år 

            materialetype 

 4  Samlingers                1 gang pr. år på alle 

    tæthed                  dimensioner 

 5  Kemisk 

    bestandighed 

 6  Deformations-               1 gang pr. godkendel 

    belastning                sesperiode på mindst 

                         3 dimensioner eller 

                         ved materialeskift 

 7  Inspektions-                1 gang pr. godkendel 

   og renseevne                sesperiode på mindst 

                         3 dimensioner 

 8  Tætningsringe               1 gang pr. godkendel 

                         sesperiode eller ved 

                         materialeskift 

 Tabel 3. Omfang og afprøvningsfrekvenser for kontrol af VA-godkendte 

  inspektions- og rensebrønde af plast til afløbssystemer af plast i 

  jord. 

 VA/DK  Egenskaber 

 Nr. 

  1   Dimensioner      ISO 161/1-78 

                ISO 3126-1974 

                DS 2125 

  2   Udførelse       DS 2125 

  3   Materiale       Se VA 2.10/DK 007, 

                august 1978 

  4   Samlingers tæthed   DS 2130 

  5   Kemisk        ISO DP 4436 

     bestandighed     ISO DP 6285 

                ISO TC 138-560 

                ISO TC 138-556 

  6   Deformations-     SPF-verksnorm 100, 

     belastning      udg. 2-77 

  7   Inspektions- og    VAV-P. 17 

     renseevne 

  8   Tætningsringe     DS 421.2 

                SIS 367611 

                SIS 367612 

Tabel 4. Oversigt over relevante standarder for afprøvning af inspektions- og rensebrønde af plast til afløbssystemer af plast i jord.

Inspektions- og

Prøvning VA/DK nr. 1 - Dimensioner

Prøvningen tager sigte på at fastslå, at mål og tolerancer ligger inden for sådanne grænser, at nødvendig tæthed i samlingerne kan opnås, samt at brønden besidder tilstrækkelig styrke over for indre og ydre trykpåvirkninger.

Relevante standarder

ISO 161/1-78

ISO 3126-1974

DS 2125

Målingernes udførelse

Målingerne udføres i overensstemmelse med DS 2125 (ISO 3126-1974).

Krav

Inspektions- og rensebrønde skal kunne tilsluttes afløbsrør af plast med dimensioner i henhold til ISO 161/1-78.

Opføringsrørets yderdiameter skal være mindst 315 mm og højst 630 mm. Øvrige dimensioner skal stemme overens med forud fastlagt typetegning.

Prøvning VA/DK nr. 2 - Udførelse, udseende og snitflader

Prøvningen tager bl.a. sigte på at fastslå, at brøndenes overflader er af en sådan beskaffenhed, at tætte samlinger kan opnås og sådan, at friktionsmodstanden ikke øges unødigt, og aflejringer ikke kan forekomme i normalt udførte og normalt benyttede afløbssystemer.

Relevante Standarde

DS 2125

Krav

Ved besigtigelse som foreskrevet i DS 2125 skal inspektions- og rensebrønde indvendigt være jævne, glatte og uden synlige overfladefejl af betydning for anvendelsen. Snitflader skal være homogene og skal endvidere være renskåret vinkelret på gennemløbets retning.

Bundløbet i brønden og i brøndtilslutningerne skal indvendigt danne en ret linie.

Brøndafdækningen skal være i »børnesikret« udførelse, fx med låst dæksel eller dobbeltdæksel.

Prøvning VA/DK nr. 3 - Materiale

Prøvningen tilsigter at fastslå, at der anvendes sådanne materialer, at forventede egenskaber og forventet stabilitet hos den færdige brønd kan påregnes.

Relevante standarder

For inspektions- og rensebrønde af PVC, PEH, PP eller ABS, se boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast, VA 2.10/DK 007, august 1978«.

Krav

Inspektions- og rensebrønde skal være udført af plastmateriale, hvis egenskaber er veldokumenterede for anvendelse til afløbssystemer i plast.

I de tilfælde, hvor der anvendes andre plastmaterialer, påhviler det producenten af brøndene at bevise plastmaterialets anvendelighed til formålet.

Prøvning VA/DK nr. 4 - Samlingers tæthed

Prøvningen tager sigte på at kontrollere, at brøndgennemløbenes samlinger mellem spidsender og muffer er tætte ved visse ydre mekaniske påvirkninger, som medfører deformation af det cirkulære tværsnit ved samtidig afvinkling i samlingen.

Relevante standarder

DS 2130

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres i overensstemmelse med DS 2130, idet venstre rørelement i prøvningsopstillingen (fig. 1) erstattes af brønden. Prøvningen udføres ved rumtemperatur.

Spidsenden, som ved prøvningen skal skydes ind i muffen, skal så vidt muligt have min. middelyderdiameter.

Prøven fyldes med vand. Vinkeldrejningen i samlingen skal være 2 grader. For afløbsrør til lægning i jord påføres en belastning (P) således, at deformationen bliver følgende:

 

 PVC  PEH  PP  ABS  GAB 

 5%   8%   8%  5%   5% 

Prøvningen udføres med to forskellige vandtryk, henholdsvis 0,5 kPa (0,05 mH20) og 50 kPa (5 mH20).

Krav

Samlingerne skal tåle de angivne indvendige tryk og de angivne ændringer uden, at der trænger vand ud gennem samlingerne i prøvetiden.

Prøvning VA/DK nr. 5 - Kemisk bestandighed

Prøvningsmetoder er ikke udarbejdet.

Plastrør af PVC, PEH, PEL, PP, ABS og GAB er med hensyn til kemisk bestandighed generelt godkendt for husspildevand og regnvand.

Termoplasternes kemiske bestandighed over for andet spildevand og særlige stoffer fremgår bl.a. af nedennævnte standarder og af en rapport: »Plastmaterialernes kemikaliebestandighed«, udgivet januar 1976 af Teknologisk Institut, afd. for plastteknologi.

Oplysninger om den kemiske bestandighed kan endvidere fremgå af firmalister.

 

               Kemisk bestandighed 

        PVC      PEH        PP       ABS 

 Standard ISO DP 4436  ISO TC 138-556  ISO TC 138-560  ISO DP 6285 

      DIN 16929   DIN 16934 

Prøvning VA/DK nr. 6 - Deformationsbelastning (BLT-prøvning)

Prøvningen tilsigter at fastslå, om brønden og dens samlinger til stadighed kan tåle at blive udsat for gennemstrømninger af skiftevis koldt og varmt vand, uden at lækage i samlinger, betydelige formændringer eller andre skader opstår.

Relevante standarder

SPF's Verksnorm 100.2-77, appendix 4, metode B.

Prøvningens udførelse

Prøvningsopstillingen er vist på bilag A.

Ved belastningsprøvning af brønde gælder pkt. 5.1, 5.2 og 7 i SPF-verksnorm 100, udgave 2, med følgende korrektioner:

Pakningsmaterialet påfyldes op til en højde af 600 mm over det største tilslutningsrørs øverste punkt. Belastningsanordningen placeres centrisk over brøndens dæksel eller direkte på betonrammen og påføres en kraft på 50 kN.

Tilslutningsrørets vertikale diameter opmåles i gummiringstætningernes vertikale plan. Indtrykningen i brøndens bund opmåles i punktet beliggende i centrum af opføringsrørets akse.

Krav

Ved tæthedsprøvning med vand med trykket 35 kPa må der ikke forekomme lækage.

Sprækkedybder må ikke overstige 20% af godstykkelsen.

Størst tilladelige indbuling i brøndens bund andrager 8% af tilslutningsrørets udvendige diameter.

Bilag A. Deformationsbelastning, prøvningsopstilling

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

1 Kasse

2 Trykplade

3 Fyldningsmateriale

4 Prøveemne

5 Koldtvandssprinkler

6 Koldtvandsindløb

7 Trykluftforbindelse

8 Varmtvandsindløb

9 Øverste føler

10 Nederste føler

11 Varmtvandsføler

12 Temperaturskriver

13 Betonplade

14 Dæksel

15 Opføringsrør

Prøvning VA/DK nr. 7 - Inspektions- og renseevne

Prøvningen tilsigter at fastslå, at afløbssystemet gennem brønden kan inspiceres fra jordoverfladen ved hjælp af på markedet forekommende deformationsmålere og inspektionskameraer (TV-inspektion), samt at afløbssystemet gennem brønden kan renses og spules fra jordoverfladen ved hjælp af på markedet forekommende rense- og spuleudstyr (slamsugere, højtryksspulere etc.).

Relevante standarder

Svenska Vatten- och Avloppsverksføreningens publikation VAV P 17.

Målingernes udførelse

Som angivet i VAV P 17.

Krav

Inspektions- og rensebrønde skal være således udformet, at de samt de tilhørende tilslutningsledninger kan renses og inspiceres efter anvisningerne i VAV's anvisning P 17.

Prøvning VA/DK nr. 8 - Tætningsringe

Særlige prøvningsbetingelser er endnu ikke udarbejdet.

Indtil sådanne betingelser er udarbejdet, skal tætningsringe af gummi opfylde krav til materiale iflg. DS 421.2 eller SIS 36 76 11. Oliebestandige tætningsringe af gummi skal indtil videre opfylde kravene iflg. SIS 36 76 12.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.