Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Små skorstene, prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 10.00/008


FORUDSÆTNINGER

Små, murede skorstene

- I BR-82, kap. 10.4.4, stk. 1, 2, 3 og 5 er anført eller henvist til tekniske bestemmelser, der vedrører udførelsen af små, murede skorstene. Skorstene, som udføres efter disse bestemmelser, skal ikke MK-godkendes.

- BR-82, kap. 10.4.4, stk. lyder: »Andre (små murede skorstene, herunder skorstene af elementer eller blokke af cementbundne eller keramiske materialer, skal være godkendt af boligministeriet.«

- Små, murede skorstene kan forsynes med foringer af cementbundne eller keramiske materialer, stål eller støbejern. En sådan foret skorsten kræves ikke MK-godkendt. Der stilles derimod krav om, at foringer af cementbundne eller keramiske materialer er godkendt af boligministerietr (MK-godkendt), jf. BR-82, kap. 10.4.4, stk. 6, og at foringer af stål eller støbejern opfylder kravene i BR-82, kap. 10.4.4, stk. 7.

Små stålskorstene

- I BR-82 kap. 10.4.5, stk. 1, 2 og 3 er anført en række krav til konstruktionen af små stålskorstene. Skorstene, som udføres efter disse bestemmelser, skal ikke MK-godkendes.

- BR-82, kap. 10.4.5, stk. 4 lyder: »Andre små stålskorstene skal være godkendt af boligministeriet«.

Andre skorstene

- Små skorstene, der ikke klart er defineret enten som murede skorstene eller som stålskorstene kan MK-godkendes efter de samme retningslinier.

- Skorstene, der modtager aftræk fra ilsteder, for hvilke den samlede indfyrede effekt er mere end 120 kw, samt skorstene, der modtager aftræk fra ildsteder, som under normal, vedvarende maksimal belastning giver en højere røggastemperatur end 350 grader C ved indløbet i skorstenen, betegnes ifølge BR-82, kap. 10.4.6, stk. 1 som store skorstene. Store skorstene skal ikke MK-godkendes.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinjerne for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om gdkendelse af små skorstene vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

 

  Godkendelsessekretariatet for 

  materialer og konstruktioner 

  Postbokd 54 

  DK-2970 Hørsholm 

  tlf. (02) 86 55 33 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger. Godkendelsen vil normalt blive stilet til asøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgeren være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Skorstenens navn og eventuelle typebetegnelse.

c Tegning og beskrivelse af skorstenen, herunder en specifikation af de indgående materialer.

d Opstillingsvejledning. I tilfælde af at skorstenens opstilling skal foregå efter specielle retningslinier skal der foreligge en trykt opstillingsvejledning, hvortil der kan henvises i godkendelsen evt. med krav om, at den skal medfølge hver enkelt leveret skorsten.

e Prøvningsattest. Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. Normalt anvendes: Dantest Amager Boulevard 115 DK-2300 København S tlf. (01) 54 08 30 Prøvningsattester fra officielle udenlandske laboratorier, der rutinemæssigt beskæftiget sig med skorstensprøvning (brandprøvning) vil normalt også kunne accepteres, såfremt det godtgøres, at de danske prøvningsregler er fulgt. Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest. Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bla., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange pøvingsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen. Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning af skorstenes modstandsevne mod termiske påvirkninger foregår som angivet i:

- DS 1054, Brandtekniske prøvninger af mindre skorstene.

KRAV

Det skal ved prøvningen eftervises, at følgende krav er opfyldt:

a Temperaturstigningen på skorstenens udvendige side i niveauet 1 m over indføringsåbningen eller højere må ikke på noget sted eller noget tidspunkt overstige 50 grader C under driftsprøvningen og ikke på noget sted overstige 140 grader C inden for 35 minutter efter starten af prøfningen af skorstenens modstandsevne mod skorstensbrand.

b Lækager ved tæthedsprøvningen efter driftsprøvingen og rengøringen må ikke overstige 1,5 x 10-3 kubikmeter/s pr. kvadratmeter af skorstensrørets indvendige overflade, når overtrykket er 50 Pa.

c Skorstenen må efter brandprøvningen ikke have mistet sin stabilitet eller have fået andre skader, som under praktiske forhold kan medføre fare for brand i skorstenens omgivelser.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at skorstenen eller de elementer, hvoraf den opbygges, leveres mærket - evt. på embalagen - med den betegnelse, som den er godkendt under. I særlige tilælde vil der kunne silles krav om, at mækningen sker på den færdige skorsten.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vikår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet, om løbende kontrol med skorstenens egenskaber og med mærkningen.

Kontrol vil normalt kunne begrænses til en stikprøvekontrol med en eller flere væsentlige egenskaber hos skorstenen eller et eller flere af de indgående materialer. Der kan dog først træffes endelig afgørelse om arten og omfanget af kontollen, når skorstenens udformning er kendt.

Dantest er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten. Ved import gennem eneimportør kan det dog vise sig mere hensigtsmæssigt at lade kontrollen foregå på importørens lager.

Markedsføres en skorsten med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om særskilt kontrol med skorstenen på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med Dantest om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I andre tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, førend godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Prøvningsstandarden kan købes ved henvendelse til:

 

 Dansk Standardiseringsråd 

  Aurehøjvej 12 

  postboks 77 

  DK-2900 Hellerup 

  tlf. (01) 62 93 15 

Der stilles i BR-82, kap. 10.4.1, stk. 1 tillige krav om, at skorstene skal udføres af ubrændbare materialer med god bestandighed mod røggaskorrosion og mod vejrligets påvirkninger.

Der er endnu ikke fastlagt prøvningsmetoder til eftervisning af, at en skorstenskonstruktion opfylder disse krav.

Spørgsmålet om en skorstenskonstruktions holdbarhed må derfor i et ikke uvæsentligt omfang besvares på grundlag er erfaringer fra praksis. I tilfælde vor de praktiske erfaringer findes utilstrækkelige, vil der til godkendelsen kunne knyttes et vilkår om, at dens fornyelse efter udløbet af den første 3-års periode er betinget af, at der gennem en uvildig undersøgelse er blevet fremskaffet så meget nyt erfaringsmateriale, at en stillingtagen er mulig.

Med hensyn til opstillingen af skorstenene i forhold til bygningsdele af brændbart materiale bemærkes, at de afstande, som er angivet i BR-82, kap. 10.4.3, 10.4.4. og 10.4.5, skal opfattes som mindsteafstande. MK-godkendelse af mindre afstande vil ikke blive givet.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 3 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 3-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandlingen af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse ad små skorstene udgør for tiden (1983) kr. 8.100.

For fornyelse af godkendelsen og for mindre ændringer inden det normale udløb af en periode betales et gebyr, der svarer til halvdelen af det gældende førstegangsgebyr.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos: Byggecentum Vester Voldgade 94 1552 København V tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af skorstenen som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.