Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for højvandslukker for ikke-fækalieholdigt spildevand VA 2.40/DK 019


FORELØBIGE

GODKENDELSES- OG PRØVNINGSBETINGELSER

FOR

HØJVANDSLUKKER

FOR IKKE-FÆKALIEHOLDIGT SPILDEVAND

SEPTEMBER 1985

GODKENDELSESBETINGELSER

0.1. Gældende forskrifter

Bygningsreglement, 1982.

DIF's norm for afløbsinstallationer, 1974, DS 432.

0.2. Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af højvandslukker er i hovedsagen udarbejet på basis af DIN 1997, maj 1984.

0.3 Gyldighedsområde

Nærværende betingelser vedrører højvandslukker til montering i afløbsinstallationer for ikke-fækalieholdigt husspildevand eller regnvand.

Gulvafløb og gulvafløbsskåle med højvandslukke godkendes dels efter nærværende betingelser og dels efter Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb«, VA 2.40/DK 018, januar 1982.

Højvandslukker til indbygning på ledningssystemet skal opfylde de krav, der stilles til ledningssystemet.

Højvandslukker godkendt efter nærværende betingelser kan indgå i afløbsinstallationer for ikke-fækalieholdigt industrispilevand i den udstrækning, højvandslukket er bestandigt over for de temperaturer og kemiske påvirkninger, som forekommer i det aktuelle tilfælde.

Regler for eventuel anvendelse af højvandslukker i afløb i sikringsrum er angivet i Civilforsvarsstyrelsens regler for indretning af sikringsrum (Byggedata 11 07 010).

1.0 Fukntion og udførelse

1.1 Alment

Højvandslukker skal være udført således, at det forekommende afløbsvand uden for perioder med opstemning kan bortledes i takt med tilløbet, og således, at der ikke kan forekomme aflejringer, der hindrer, at højvandslukket lukker tæt ved opstemning.

Højvandslukker skal automatisk lukke, når der ved stuvning strømmer vand til lukket fra afløbssiden. Ved stuvningens ophør skal spildevandet atter kunne passere frit.

Højvandslukker skal have mindst 2 lukker, der virker uafhængigt af hinanden. Det ene af lukkerne skal kunne lukkes (låses) manuelt og fastholdes i lukket stilling. Evt. klapper må ikke kunne flyde i tilbagestuvet vand.

For det manuelt betjente højvandslukke skal højvandslukkets stilling være tydeligt og synligt angivet over rist. Betjeningsanordningen må ikke kunne fjernes, så længe højvandslukker er i åben stilling. Lukker, der betjenes ved drejning af en betjeningsanordning, skal lukke ved drejning med uret.

Afløbsskåle med højvandslukker skal være udført således, at afløbsskålen kan fastholdes i gulvkonstruktionen i tilfælde af stuvning i afløbssystemet.

Højvandslukker skal være udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval med en rimelig vedligeholdelsesindsats.

De bevægelige dele i et højvandslukke skal i indbygget tilstand være tilgængelige for vedligeholdelse.

De til højvandslukket tilsluttede ledninger skal være tilgængelige. Tilgængelighed under en ikke demonterbar dykket væg er ikke tilstrækkelig. I dette tilfælde skal der indbygges en renseåbning på minimum 5 kvadratcentimeter.

For afløbsskåle med højvandslukke må risten ikke være fast forbundet med hverken det automatiske eller det manuelle lukke.

1.2 Program

Højvandslukker skal kunne tilsluttes VA-godkendte rør eller formstykker eller leveres med de nødvendige samlingsanordninger for højvandslukkets montage i afløbsinstallationen.

1.3 Udskiftelighed og tilslutningsmuligheder

Dele af højvandslukket, der kræver vedligeholdelse ellr udskiftning, skal være udført således, at arbejdet i forbindelse hermed kan udføres uden brug af specialværktøj.

1.4 Monteringsvejledning

Med hvert højvandslukke skal leveres en monteringsvejledning på dansk med alle nødvendige oplysninger for korrekt anvendelse og montering af de enkelte komponenter.

1.5 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Til hvert højvandslukke skal medleveres et holdbart skilt med drifts og vedligeholdelsesvejledning på dansk med alle nødvendige oplysninger for korrekt drift, vedligeholdelse og eventuel udskiftning af de bevægelige dele.

Vejledningen skal indeholde oplysning om, at højvandslukket mindst 1 gang årligt skal kontrolleres, og at evt. smuds og aflejringer, der afsættes på tætningsfladerne, skal fjernes.

2.0 Definitioner

Højvandslukke:

Et højvandslukke er en anordning - en installationsgenstand eller en del af en afløbsledning - der forhindrer, at spildevand strømmer tilbage ved stuvning i afløbsinstallationen.

Automatisk lukke:

Det automatiske lukke er den del af højvandslukket, der automatisk lukker ledningen ved stuvning i afløbsinstallationen.

Manuelt betjent lukke (nødlukke):

Det manuelle lukke er den del af højvandslukket, der ved manuel betjening lukker ledningen.

Husspildevand:

Ved husspildevand forstås det fra husholdninger forekommende spildevand, herunder afløb fra vandklosetter. Temperaturen på husspildevand kan diskontinuerligt (max. 2 minutters varighed) nå op på 95 - 100 grader C. Husspildevand kan påregnes at forekomme ved boliger, kontorer, alderdomshjem, skoler, offentlige lokaler og lignende.

Afløbsvand:

Afløbsvand er en fællesbetegnelse for regnvand og spildevand samt drænvand.

3.0 Mærkning

Hver enkelt komponent hørende til det tygepgodkendte program skal være tydeligt og bestandigt mærket med nedenstående oplysninger, der muliggør identifikation, når højvandslukket er monteret i en færdig installation:

1 Fabrikant, mærke eller navn.

2 »Højvandslukke«.

3 Evt. materiale (kun for plast).

4 Godkendelsesmærke: va

Det manuelt betjente højvandslukke mærkes yderligere med symboler eller lignende, der tydeligt angiver højvandslukkets stilling.

Såfremt højvandslukket skal monteres i een bestemt stilling, mærkes det i overensstemmelse hermed, med mindre det er umiddelbart indlysende, hvorledes højvandslukket skal monteres.

4.0 Prøvning

Højvandslukker afprøves i henhold til efterstående prøvningsbetingelser på en af Boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution. En oversigt over afprøvninger for typegodkendelse af højvandslukker er angivet i tabel 1 og tabel 2 (for højvandslukker indbygget i gulvafløbsskåle). Der udføres normalt kun de prøvninger, der er relevante for det pågældende højvandslukke, således som det fremgår af prøvningsbetingelserne. Den udarbejdede prøvningsattest eller prøvningsrapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af højvandslukkets egnethed til godkendelse. Denne vurdering foretages bl.a. på grundlag af de krav og retningslinier, der er anført i forbindelse med nedenstående prøvningsbetingelser.

5.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere højvandslukker, der er i overensstemmelse med de emner, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. Ændringer af konstruktion eller udgangsmateriale skal omgående meddeles Boligministeriets VA-Godkendelsessekretariat, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende afprøvninger.

Kontrollen omfatter en intern fremstillingskontrol af den løbende produktion samt en ekstern fremstillingskontrol udført af en af Boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution.

For partier kan der aftales en kombineret typeafprøvning og stikprøvekontrol i stedet for en løbende kontrol. Omfang og stikprøveplan aftales i hvert enkelt tilfælde. (Ved parti forstås her en specificeret mængde emner fremstillet af een producent og deklareret af denne som værende fremstillet under ens produktionsbetingelser).

5.1. Intern fremstillingskontrol (produktionskontrol)

Hos producenten skal de i tabel 3 angivne afprøvninger udføres og protokolføres. Også underkendte prøvningsresultater skal protokolføres.

5.2 Ekstern fremstillingskontrol (kvalitetskontrol)

Forinden typegodkendelse kan meddeles, skal producenten have indgået aftale med en af Boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution om ekstern fremstillingskontrol.

Prøvningsinstitutionen udfører normalt en gang årligt kvalitetskontrol ved udførelse af de i tabel 3 angivne afprøvninger.

Prøvningsinstitutionen udarbejder prøvningsrapport, som uanset prøvningsresultatet tilsendes såvel VA-Godkendelsessekretariatet som producenten.

Viser kontrollen, at emnet ikke er i overensstemmelse med det godkendte emne, kan godkendelsen tilbagekaldes.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af Boligministeriet. Betaling for prøvninger og kontrol erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

HØJVANDSLUKKER VA 2.40/DK 019-0 Alment

PRØVNINGSBETINGELSER FOR HØJVANDSLUKKER

FOR IKKE-FÆKALIEHOLDIGT SPILDEVAND

0 Alment

Prøvningerne udføres normalt på et antal af 3 højvandslukker, der udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale med VA-Godkendelsessekretariatet.

Prøvningerne udføres på 1 eller 3 prøveemner, som angivet efterstående under de enkelte prøvninger, se også tabel 1 og tabel 2. Særlig udformning eller materialevalg kan nødvendiggøre et større antal prøveemner.

Ved afprøvning af en serie gulvafløb i samme udførelse, men med forskellige udløbsdimensioner, kan antallet af prøvninger reduceres efter nærmere aftale med VA-Godkendelsessekretariatet. Vejledende for omfanget af prøvninger vil være de i tabel 1 og tabel 2 angivne retningslinier.

Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelser, montagevejledning, drifts- og vedligeholdelsesvejledning m.v.

 

 ---------------------------------------------- 

 Prøv-    Egenskab         Antal 

 ning                 prøve- 

 VA 2.40/               emner 

 DK                  pr. dim. 

 ---------------------------------------------- 

 019-1    Udførelse          3 

 019-2    Materiale          1 

 019-3    Temperaturbetandighed    1 

 019-4    Lukkefunktion        3 

 ---------------------------------------------- 

 Tabel 1. Oversigt over særlige afprøvninger for 

     typegodkendelse af højvandslukker. 

 -------------------------------------------------------------- 

 Prøvning  Egenskab        Afprøvningsfrekvens 

 VA 2.40/ 

 DK            Intern kontrol Ekstern kontrol 

 -------------------------------------------------------------- 

 019-1   Udførelse   Løbende     1 gang pr. år pr. dim. 

 019-2   Materiale   Løbende     1 gang pr. år pr. dim. 

 019-3   Temperatur-          1 gang pr. 2 år på 

      bestandighed          1 emne pr. dim 

 019-4   Lukkefunktion         1 gang pr. 2 år på 

                      1 emne pr. dim. 

 -------------------------------------------------------------- 

Tabel 3. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for kontrol af typegodkendte højvandslukker. Der udføres tillige kontrol af gulvafløbene eller gulvafløbsskålene i henhold til tabel 2 i Boligministeriets »Godkendelses- og afprøvningsbetingelser for gulvafløb«, VA 2.40/DK 018, januar 1982.

 

 --------------------------------------------------- 

 Prøv-  Egenskab      Antal   Antal prøve- 

 ning            prøve-  emner f.flere 

 VA 2.40/          emner f. dim. (vejle- 

 DK             een dim. dende ret- 

                    ningslinier) 

 --------------------------------------------------- 

 018-1  Udførelse       3   3 af hver dim. 

 --------------------------------------------------- 

 018-2  Materiale       1   1 af hver dim. 

 --------------------------------------------------- 

 018-3  Mekanisk styrke    1   1 af hver dim. 

 --------------------------------------------------- 

 018-4.1 Tæthed mod lugt    1   1 af hver dim. 

 018-4.2 Tæthed mellem     1   1 af hver dim. 

     gulv og gulvafløb 

 --------------------------------------------------- 

 018-5.1 Temp.bestandighed   1   1 (største 

     af materiale          dimension) 

     og konstruktioner 

 018-5.2 Bestandighed og    1   1 (største 

     tæthed efter          dimension) 

     temp.påvirkning 

     af indstøbt eller 

     monteret gulvafløb 

 --------------------------------------------------- 

 018-6  Kapacitet       1   1 af hver dim. 

 --------------------------------------------------- 

 018-7  Selvudsugning     1   1 af hver dim. 

 --------------------------------------------------- 

 018-8  Tilbagestrømning   1   1 (største 

     af afløbsvand         dimension) 

     til gulvafløbet 

 --------------------------------------------------- 

 018-9  Rensnings-      1   1 (mindste 

     egnethed            dimension) 

 --------------------------------------------------- 

 018-10  Modstand mod     1   1 af hver dim. 

     trykpåvirkning 

 --------------------------------------------------- 

 018-11  Selvrensningevne   1   1 af hver dim. 

 --------------------------------------------------- 

Tabel 2. Oversigt over omfanget af nødvendige supplerende

afprøvninger for typegodkendelse af højvandslukker indbygget

i gulvafløbsskåle.

Prøvningsmetoderne refererer til Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb«, VA 2.40/DK 018,

januar 1982.

HØJVANDSLUKKER

VA 2.40/DK 019-1

Udførelse

Prøvning VA 2.40/DK 019-1 Udførelse

-Antal prøveemner: 3

1.1 Dimensioner

Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og evnetuelle standarder kontrolleres.

1.2 Udvendige overflader

Højvandslukket skal være fri for skarpe kanter og fremspring, der kan være til fare eller ulempe for installatør eller bruger.

1.3 Indvendige overflader

Højvandslukkets indvendige overflade skal være fri for skarpe kanter og fremspring, der kan være til fare eller ulempe for installør eller bruger ved vedligeholdelse (fx rensning) og udskiftning af højvandslukket eller dele heraf.

Højvandslukket skal være sådan udformet, at der ikke er risiko for uhensigtsmæssige ansamlinger af urenheder, der kan være til ulempe.

1.4 Tilslutning, riste m.m.

Højvandslukket skal kunne samles til VA-godkendte rør eller formstykker eller være leveret med samlingsanordninger for montering til VA-godkendte afløbsdele.

Evt. tilslutninger under rist (sideindløb) i højvandslukker indbygget i afløbsskåle må kun kunne forekomme før lukkeanordningerne i afløbets strømningsretning. Vandlukkehøjder, riste m.v. skal tilfredsstille kravene i Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb«, VA 2.20/DK 018, januar 1982.

1.5 Vedligeholdelse og rensning

Tætningsflader skal være lette at rense. Dele, der af driftstekniske årsager må forventes at skulle udskiftes, skal være lette at udskifte. De bevægelige dele skal være udtagelige, og den bagved liggende afløbsledning skal være let tilgængelig.

1.6 Betjeningslethed m.v.

Det manuelt betjente lukke skal være let at betjene og lukkets stilling være tydeligt og synligt angivet over rist. Betjeningsanordningen må normalt ikke kunne fjernes, sålænge højvandslukket er i åben stilling. Betjening skal kunne ske uden andre operationer end den direkte lukning eller åbning.

1.7 Montering

Gulvafløbsskåle med indbyggede højvandslukker skal være udført således, at der er rimelig sikkerhed for fastholdelse i gulvkonstruktionen i tilfælde af opstemning i afløbssystemet (fx med betonkrave, skruer, ankre e.l.)

1.8 Mærkning

Højvandslukkets mærkning registreres, jf. iøvrigt godkendelsesbetingelserne pkt. 3.0.

HØJVANDSLUKKER

VA 2.40/DK 019-2

Materiale

Prøvning VA 2.40/DK 019-2 Materiale

Antal prøveemner: 1

2.1 Materialesammensætning

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet.

Krav

Højvandslukket skal være udført af sådanne materialer anvendt på en sådan måde, at forventede egenskaber og stabilitet hos det færdige højvandslukke kan påregnes.

For højvandslukker med dele af plast skal plastmaterialets egenskaber være veldokumenterede for anvendelse til afløbssystemer, fx plastmaterialer som angivet i Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast«, VA 2.10/DK 007, januar 1981. I de tilfælde, hvor der anvendes andre plastmaterialer, påhviler det producenten at bevise plastmaterialets anvendelighed til formålet.

Eventuelle tætningsringe afprøves i henhold til særlige betingelser, fx Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for elastiske gummitætningsringe til vandforsynings- og afløbssystemer«, VA 2.20/DK 016, april 1980.

For højvandslukker med dele af metal skal delene være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale, og alle tætningsflader skal være formstabile.

Spindel, håndtag, hængsler, skruer, møtrikker m.v. skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale og have fornøden styrke samt være formstabile.

HØJVANDSLUKKER

VA 2.40/DK 019-3

Temperaturbestandighed Prøv

ning VA 2.40/DK 019-3 Temperaturbetandighed

Prøvningen tilsigter at fastslå, at højvandslukket er bestandigt og formstabilt over for skiftende temperaturpåvirkninger.

Omfattede typer

Alle typer højvandslukker.

Antal prøveemner: 1

Prøvningens udførelse

3.1 Højvandslukker i gulvafløb

Prøvningen udføres i henhold til prøvning nr. 5 i Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb«, VA 2.40/DK 018, januar 1982.

3.2 Højvandslukker til indbygning i ledningssystem for ikke-fækalieholdigt spildevand.

Højvandslukket indbygges med en 1 m lang tilløbs- og afløbsledning. Derefter tilføres ledningen vand således:

 • 1) 30 l/min. varmt vand 93 grader C +/- 2 grader C i 1 min.
 • 2) Pause i 1 min.
 • 3) 30 l/min. koldt vand 10 grader C +/- 5 grader C i 1 min.
 • 4) Pause i 1 min.

Denne cyklus 1) - 4) udføres 1500 gange (100 timer). Prøvningen må afbrydes op til 3 gange.

Krav

Efter prøvningen må højvandslukket ikke udvise formforandringer eller tegn på skader.

Såfremt det afprøvede emne anvendes ved prøvning af lukkefunktion (VA 2.40/DK 019-4), skal de for denne prøvning angivne krav tillige være opfyldt.

HØJVANDSLUKKER

VA 2.40/DK 019-4

Lukkefunktion

Side 1 af 2 sider

Prøvning VA 2.40/DK 019-4 Lukkefunktion

Prøvningen tilsigter at fastslå, om højvandslukker er tætte over for vandtryk i tilfælde af stuvning af afløbsvand i afløbsinstallationen.

Omfattede typer

Alle typer højvandslukker.

Antal prøveemner: 3, hvoraf det ene har gennemgået prøvning VA 2.40/DK 019-3 Temperaturbetandighed eller nedenstående temperaturpåvirkning (pkt. 4.1).

Prøvning af lukkefunktion

4.1. Temperaturpåvirkning af højvandslukke

a) Højvandslukke i gulvafløb

Højvandslukket tilsluttes et passende rørstykke på udløssiden. Derefter tilføres vand således:

 • 1) 10 l/min. varmt vand 95 grader C +/- 2 grader C i 1 min.
 • 2) Pause i 1 min.
 • 3) 30 l/min. koldt vand 10 grader C +/- 5 grader C i 1 min.
 • 4) Pause i 1 min.

Denne cyklus 1) - 4) udføres 600 gange (40 timer). Prøvningen må afbrydes op til 3 gange.

b) Højvandslukker til indbygning i ledningssystem for ikke

ækaliholdigt spildevnd

Højvandslukket indbygges med en 1 m lang tilløbs- og afløbsledning. Ledningerne lægges i sand til over rørtop. Derefter tilføres ledningen vand således:

 • 1) 10 l/min. varmt vand 74 grader C +/- 2 grader C i 1 min.
 • 2) Pause i 1 min.
 • 3) 30 l/min. koldt vand 10 grader C +/- 5 grader C i 1 min.
 • 4) Pause i 1 min.

Denne cyklus 1) - 4) udføres 600 gange (40 timer). Prøvningen må afbrydes op til 3 gange.

HØJVANDSLUKKER

VA 2.40/DK 019-4

Lukkefunktion Side 2 af 2 sider

4.2 Prøvning af lukkefunktion

Prøvningsopstilling

Højvandslukket monteres i en prøvningsopstilling som vist i fig. 1.

Prøvningsmedium

For hver 100 l vand skal følgende tilslagsmaterialer anvendes:

- 100 ml kunststofgranulat, massefylde 1,4 g pr. kubikcentimeter (PVC), kornstørrelse 2-5 mm

- 250 små lapper af kunstlæder. Materialet skal være i stand til at suge og kvælde. Mål i tør tilstand (længde gange med bredde gange tykkelse) 15 gange med 15 gange med 1 mm

- 150 små stykker piletræ, ca. 4 mm tykke og 15 mm lange

- 20 g voksgranulat, linseformet med en diameter på ca. 10 mm

- 300 g tørv (efter DIN 11540)

Prøvetryk

Der skal kunne frembringes en tilbagestuvning således, at der kan etableres et prøvetryk på fra 10 mbar til 500 mbar (0,1 - 5 mVS) på afløbssiden.

Udgangsniveauet for prøvetrykket er oversiden af den tætningsflade, der skal prøves.

Prøvningens udførelse

1. Tæthed af det automatiske lukke

Prøvningen består af 30 på hinanden følgende prøvningscykler A og derefter 5 på hinanden følgende prøvningscykler B efter tabel 4.

Under prøvningen skal det manuelt betjente lukke være åbent. Riste, sier, spande o.l. er i forvejen demonteret.

Under prøvningerne nr. 5-11 må der ikke trænge mere end 500 kubikcentimeter prøvningsmedium tilbage gennem det automatiske lukke. Prøvningen er bestået, hvis alle 3 prøveemner har bestået. Ellers gentages prøvningen på 3 nye emner.

Samtidig med ovennævnte prøvning fastsættes højvandslukkets modstand mod afløb gennem højvandslukket. Det automatiske lukke skal åbne ved en opstemning af prøvningsmediet på gennemsnitlig 50 mm over den underste del af tætningsfladen. Ved ingen af prøvningerne må prøvningsmediet stuve op over højeste ledningsoverkant eller overkant af gulvafløb.

2. Tæthed af det manuelt betjente lukke

Ved denne prøvning skal det automatiske lukke være åbent (evt. fjernet). Det manuelt betjente lukke skal være lukket.

Prøvningen gennemføres 3 gange med et tyk på 500 mbar ( 5 m VS). I en prøvningsperiode på 30 min. må der højst trænge 1000 kubikcentimeter prøvningsmedium gennem det afspærrede lukke.

+ + + FIGUR + + +

Fig. 1 Prøvningsopstilling

 

 1 Prøvemediumbeholder med pumpe,   6 Niveaubeholder 

  omrører og vandstrømsregulering 

 2 Tilløbsledning           7 Tryktilslutning (500 mbar) 

 3 Udløbsledning (dim. svarende til  8 Elektroder 

  prøveemne:)            9 Skriver 

 4 Udluftningsledning        10 Gulvafløb med højvandslukke 

 5 Ledning              11 Højvandslukke til 

  gennemgående ledning 

 Prøvningscyklus A ------------------------------------------------ 

 ----- 

  1   Tilløb i l/s 

     mindre eller lig Ø 50 0,25 l/s  10 sek. for 

                       hver strøm 

     lig       Ø 70 0,4 l/s 

     større end el. = Ø 100 0,8 l/s 

     5 gange efter hinanden 

 2   Tømning af rørsystemet 

 3   Opbygning af prøvetryk       større eller 

                      lig 10 sek. 

 4   Prøvetryk reguleres til 

    10 mbar (0,1 mVS)            60 sek. 

 5   Stuvningsprøvning           600 sek. 

 6   Trykaflastning 

 7   Tømning af systemet ---------------------------------------- 

 ------------- Prøvningscyklus B 

 ----------------------------------------------------- 

 8-9  Som 1 og 2 

 10   Opbygning af tryk 500 mbar (5 mVS)   150 sek. 

 11   Stuvningsprøvning           300 sek. 

 12-13 Som 6 og 7 ------------------------------------------------- 

 ---- 

Tabel 4 prøvningscyklus A og B.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.