Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Gulvbelægninger, brandmæssigt egnede, prøvnings- og godkendelsesbetingelser


Indhold

Forudsætninger

MK-godkendelsesordningen

Ansøgning om MK-godkendelse

Prøvning

Krav

Mærkning

Kontrol

Bemærkninger

Gyldighed

Gebyr

Offentliggørelse

FORUDSÆTNINGER

Ved en brandmæssigt egnet gulvbelægning forstås en gulvbelægning, som er

- moderat brandudbredende

- moderat røgudviklende.

Bygningsreglement 1982, BR-82

For gulvbelægninger gælder kap. 6.5.1, stk. 5:

»Gulv. og trappebelægninger i flugtveje skal være brandmæssigt egnede, jf. DS 1063.2.«

I BR-82, bilag 4 (side 217) er angivet en række eksempler på brandmæssigt egnede gulvbelægninger, som umiddelbart kan anvendes, og som derfor ikke skal MK-godkendes. For tæppebelægninger er det dog fastsat, at de skal være MK-godkendt.

Bygningsreglement for Småhuse, BR-S 85

BR-S 85 indeholder ingen krav, der vedrører anvendelsen af brandmæssigt egnede gulvbelægninger.

MK-GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. august 1986 angiver retningslinjerne for MK-godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om MK-godkendelse af brandmæssigt egnede gulvbelægninger vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM MK-GODKENDELSE

Ansøgning om MK-godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. 42 86 55 33

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Gulvbelægningens navn og eventuelle typebetegnelse.

c Producentens specifikation af gulvbelægningen, dvs. oplysninger om dens konstruktion, materialesammensætning, tykkelse og vægt.

d Prøvningsattest.

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af Boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

 

 I Danmark: 

  Dantest          Dansk Beklædnings og Textil Institut 

  Amager Boulevard 115   Gregersensvej 5 

  DK-2300 København S    Postboks 80 

  tlf. 31 54 08 30     DK-2630 Tåstrup 

               tlf. 42 99 88 22 

 I Sverige: 

  Statens Provningsanstalt 

  Laboratoriet før brandteknik 

  Box 857 

  S-501 15 Borås 

  tlf. (33) 10 20 00 

 I Norge: 

  SINTEF 

  Norges branntekniske laboratorium 

  N-7034 Trondheim - NTH 

  tlf. (075) 95 190 

 I Finland: 

  Statens tekniska Forskningscentral 

  Brandtekniska laboratoriet 

  Stemkarlsvægen 4 

  SF-02150 Esbo 15 

  tlf. (90) 4561 

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning af gulvbelægningers brandtekniske egenskaber foregår som angivet i:

- DS/INSTA 414, Brandprøvning, Gulvbelægninger. Brandspredning og røgudvikling (erstatter DS 1059.2).

DS/INSTA 414 er identisk med nordtest method NT FIRE 007.

KRAV

Klassifikation af brandmæssigt egnede gulvbelægninger foregår i henhold til:

- DS 1063.2, Brandteknisk klassifikation, Gulvbelægninger.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at gulvbelægningen leveres mærket - evt. på emballagen - med den betegnelse, som den er godkendt under.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af Boligministeriet, om løbende kontrol med gulvbelægningens brandtekniske egenskaber og med mærkningen.

Samtlige prøvningslaboratorier, som er nævnt under ANSØGNING OM MK-GODKENDELSE, punkt d, er anerkendt af Boligministeriet.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen, tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten.

Markedsføres en gulvbelægning med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om en særskilt kontrol med gulvbelægningen på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med de danske laboratorier om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I de øvrige tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, inden godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Prøvningsstandarden og klassifikationsstandarden kan købes ved henvendelse til:

Dansk Standardiseringsråd

Aurehøjvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup

tlf. 31 62 32 00

Gulvbelægninger prøves - ifølge metodebeskrivelsen - på et underlag af enten spånplade eller fiberarmeret silikatplade. I de tilfælde, hvor fiberarmeret silikatplade har været anvendt, vil det være anført i godkendelsen, at gulvbelægningen kun må anvendes på underlag af ubrændbart materiale.

Endvidere bemærkes, at der med godkendelsen kun vil blive taget stilling til gulvbelægningens brandtekniske egenskaber i relation til byggelovgivningens krav. Dette betyder, at godkendelsen ikke kan tages som et udtryk for, at gulvbelægningens øvrige egenskaber som fx slidbestandighed, rengøringsvenlighed og ledningsevne er tilfredsstillende.

GYLDIGHED

Boligministeriets godkendelser supplerer bygningsreglementerne og skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens behandling af byggesagerne på samme måde som bestemmelserne i bygningsreglementerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af godkendelsen.

En godkendelse gives for en periode af 5 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 5-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder før godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne vil der i forbindelse med MK-godkendelsernes udstedelse blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af Boligministeriet. Bestemmelsen gælder såvel ved udstedelsen af nye godkendelser som ved fornyelsen af godkendelser efter deres normale udløb.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for MK-godkendelse af gulvbelægninger udgør for tiden (1987) kr. 8.300,-.

Hvis godkendelsen ønskes ændret i løbet af godkendelsesperioden, kan der, såfremt der er tale om en mindre ændring, der skønnes at være uvæsentlig for godkendelsens indhold og omfang, fx adresseforandring og/eller en justering af produktbeskrivelse eller -specifikation, udarbejdes en ny godkendelse med samme udløbsdato som den oprindelige godkendelse. For en sådan ændring betales et gebyr, der for tiden (1987) udgør kr. 2.000,-.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

1552 København V

tlf. 33 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af materialet eller konstruktionen som godkendt af Boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.