Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Klasse A og klasse B materialer prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/005


Indhold

Forudsætninger................................ 3

Godkendelsesordningen......................... 3

Ansøgning om godkendelse...................... 3

Prøvning...................................... 5

Krav.......................................... 5

Mærkning...................................... 5

Kontrol....................................... 5

Bemærkninger.................................. 6

Gyldighed..................................... 6

Gebyr......................................... 6

Offentliggørelse.............................. 7

FORUDSÆTNINGER

I BR-82, kap. 6.7.3, stk. 4 stilles der krav om, at nedhængte lofter, herunder også ophængningssystemet, skal udføres helt af klasse A materialer.

I kap. 6.7.5, stk. 2 stilles der for bygninger med mere end 1 etage krav om, at udvendig regnskærm med bagved liggende ventileret hulrum skal udføres mindst af klasse A materiale.

Der stilles desuden indirekte krav om, at der ved bestemte anvendelser benyttes klasse A eller klasse B materialer, idet kravet indgår som et af kravene til klasse 1 og til klasse 2 beklædninger - jf. Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for klasse 1 og klasse 2 beklædninger, MK 6.00/006.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinjerne for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om godkendelse af klasse A og klasse B materialer vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. (02) 86 55 33

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Materialets navn og eventuelle typebetegnelse.

c Producentens specifikation af materialet, dvs. oplysninger om dets sammensætning, densitet og standarddimensioner.

d Anvendelsesområde.

e Prøvningsattest.

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

I Danmark:

Dantest

Amager Boulevard 115

DK-2300 København S

tlf. (01) 54 08 30

I Sverige:

Statens Provningsanstalt

Laboratoriet for brandteknik

Box 857 S-501 15 Borås

tlf. (033) 10 20 00

I Norge:

SINTEF

Norges branntekniske laboratorium

N-7034 Trondheim - NTH

tlf. (075) 95 190

I Finland:

Statens tekniska Forskningscentral

Brandtekniska laboratoriet

Stenkarlsvagen 4

SF-02150 Esbo 15

tlf. (90) 4561

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning af brændbare materialers brandtekniske egenskaber foregår som angivet i:

- DS 1058.1, Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Antændelighed,

- DS 1058.2, Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Brandudbredelse og røgudvikling og

- DS 1058.3, Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Antændelsestemperatur og flammespredning.

DS 1058.1 og DS 1058.2 er identiske med henholdsvis nordtest method NT FIRE 002 og nordtest method NT FIRE 004.

KRAV

Klassifikation af klasse A og klasse B materialer foregår i henhold til:

- DS 1065.1, Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Klasse A og klasse B materialer.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at materialet leveres mærket - evt. på emballagen - med den betegnelse, som det er godkendt under.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet, om løbende kontrol med materialets brandtekniske egenskaber og med mærkningen.

Samtlige prøvningslaboratorier, som er nævnt under ANSØGNING OM GODKENDELSE, punkt e er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen, tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten.

Markedsføres et materiale med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om en særskilt kontrol med materialet på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med Dantest om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I de øvrige tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, inden godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Prøvningsstandarderne og klassifikationsstandarden kan købes ved henvendelse til: Dansk Standardiseringsråd

Aurehøjvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup

tlf. (01) 62 93 15

Der vil med godkendelsen kun blive taget stilling til materialets brandtekniske egenskaber i relation til byggelovgivningens krav. Dette betyder, at godkendelsen ikke kan tages som et udtryk for, at materialets øvrige egenskaber, som har betydning for det pågældende anvendelsesområde, er tilfredsstillende.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 3 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 3-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandlingen af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse af et klasse A eller klasse B materiale udgør for tiden (1983) kr. 3.700,-.

For fornyelse af godkendelsen og for mindre ændringer inden det normale udløb af en periode betales et gebyr, der svarer til halvdelen af det gældende førstegangsgebyr.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

1552 København V

tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af materialet eller konstruktionen som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.