Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Klasse 1 og klasse 2 beklædninger prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/006


Indhold

Forudsætninger ............. 3

Godkendelsesordningen ...... 3

Ansøgning om godkendelse ... 4

Prøvning ................... 5

Krav ....................... 6

Mærkning ................... 6

Kontrol .................... 6

Bemærkninger ............... 7

Gyldighed .................. 7

Gebyr ...................... 7

Offentliggørelse ........... 8

Bilag 1: Oversigt over de brandtekniske krav til overflader i BR-82

Bilag 2: Tillæg til de brandtekniske krav til udvendige vægoverflader i BR-82

FORUDSÆTNINGER

I BR-82, kap. 6.7.5 angives de generelle, brandmæssige krav til bygningers udvendige og indvendige overflader.

Kap. 6.7.5 lyder:

»Stk. 1. I bygninger med 1 etage skal udvendige vægoverflader udføres mindst som klasse 2 beklædning.

Stk. 2. I bygninger med mere end 1 etage skal udvendige vægoverflader udføres mindst som klasse 1 beklædning. Uden på væggen kan anbringes en regnskærm med bagved liggende ventileret hulrum. Regnskærmen skal udføres mindst af klasse A materiale.

Stk. 3. I bygninger, hvor gulvet i øverste etage ligger højst 22 m over terræn (højst 8 etager), kan der i forbindelse med ydervægge udføres brystninger, ventilationslemme, altanskabe og tilsvarende mindre partier som klasse 2 beklædning, når det samlede areal udgør højst 20 pct. af ydervæggens areal, og når den lodrette udstrækning udgør højst 50 pct. af den enkelte etages højde.

Stk. 4. Indvendige vægoverflader og overflader på lofter skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.«

I et vist omfang gælder krav, som afviger fra de generelle krav. For de bebyggelsesformer, som er omfattet af kap. 6.8 - kap. 6.18, fremgår de gældende krav af bilag 1.

For overflader i flugtveje (kap. 6.5) og i jordbrugserhvervenes avls og driftsbygninger (kap. 6.19) gælder særlige krav.

I bilag 2 er de generelle krav til udvendige vægoverflader nærmere belyst.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinjerne for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om godkendelse af klasse 1 og klasse 2 beklædninger vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsesekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. (02) 86 55 33

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skrifligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Beklædningens navn og eventuelle typebetegnelse.

c Producentens specifikation af beklædningen, dvs. oplysninger om dens konstruktion, materialesammensætning, tykkelse og vægt.

d Prøvningsattest.

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

I Danmark:

Dantest

Amager Boulevard 115

DK-2300 København S

tlf. (01) 54 08 30

I Sverige:

Statens Provningsanstalt

Laboratoriet for brandteknik

Box 857

S-501 15 Borås

tlf. (033) 10 20 00

I Norge:

SINTEF

Norges branntekniske laboratorium

N-7034 Trondheim - NTH

tlf. (075) 95 190

I Finland:

Statens tekniska Forskningscentral

Brandtekniska laboratoriet

Stenkarlsvagen 4

SF-02150 Esbo 15

tlf. (90) 4561

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning af beklædningers brandbeskyttelsesevne foregår som angivet i:

- DS 1060.1, Brandteknisk prøvning. Beklædninger. Brandbeskyttelsesevne.

DS 1060.1 er identisk med nordtest method NT FIRE 003.

Prøvning af brændbare materialers brandtekniske egenskaber foregår som angivet i:

- DS 1058.1, Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Antændelighed,

- DS 1058.2, Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Brandudbredelse og røgudvikling og

- DS 1058.3, Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Antændelsestemperatur og flammespredning.

DS 1058.1 og DS 1058.2 er identiske med henholdsvis nordtest method NT FIRE 002 og nordtest method NT FIRE 004.

KRAV

Klassifikation af klasse 1 og klasse 2 beklædninger foregår i henhold til:

- DS 1065.2, Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at beklædningen leveres mærket - evt. på emballagen - med den betegnelse, som den er godkendt under.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet, om løbende kontrol med beklædningens brandtekniske egenskaber og med mærkningen.

Samtlige prøvningslaboratorier, som er nævnt under ANSØGNING OM GODKENDELSE, punkt d er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen, tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten.

Markedsføres en beklædning med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om en særskilt kontrol med beklædningen på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med Dantest om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I de øvrige tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, inden godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Prøvningsstandarderne og klassifikationsstandarden kan købes ved henvendelse til:

Dansk Standardiseringsråd

Aurehøjvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup

tlf. (01) 62 93 15

Kravet i DS 1065.2, punkt 3.1 c til lagdelte beklædninger nødvendiggør, at når lagdelingen ikke umiddelbart fremgår, som det fx er tilfældet med overfladebrandimprægnerede brædder eller træbaserede plader, må klassifikationen af overfladelaget som klasse A eller klasse B materiale ske på den måde, at overfladelaget skæres fri og eksponeres på den overflade, som herved fremkommer. Det snit, der frigør overfladelaget, skal lægges parallelt med beklædningens overflade og i mindst samme dybde som dybden af den antændelse/beskadigelse, der er målt ved prøvningen af beklædningens brandbeskyttelsesevne (DS 1060.1). Hvis overfladelaget ikke er tilstrækkeligt tykt til at opfylde prøvningsstandardernes krav til prøvelegemernes tykkelse, sammenlimes flere lag, indtil den nødvendige tykkelse er nået. Ved prøvning i forbindelse med den løbende kontrol følges samme fremgangsmåde.

Der vil med godkendelsen kun blive taget stilling til beklædningens brandtekniske egenskaber i relation til byggelovgivningens krav. Dette betyder, at godkendelsen ikke kan tages som et udtryk for, at beklædningens øvrige egenskaber, fx dens styrke, stivhed, hygrotermiske stabilitet og holdbarhed, er tilfredsstillende.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 3 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 3-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandlingen af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse af beklædninger udgør for tiden (1983) kr. 8.100,-.

For fornyelse af godkendelsen og for mindre ændringer inden det normale udløb af en periode betales et gebyr, der svarer til halvdelen af det gældende førstegangsgebyr.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

1552 København V

tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af materialet eller konstruktionen som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Oversigt over de brandtekniske krav til overflader i BR-82

MK 6.00/006

 

 Bilag 1 

                          vægge     lof 

                        udv.    indv. ter 

                    ------------------ 

                    1 etage >1 etage 

 ------------------------------------------------------------------- 

 De generelle krav    kap. 6.7.5     2    1   1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Enfamiliehuse      kap. 6.8      2    2   2   2(*) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Etageboligbyggeri    kap. 6.9 

 gulv i øverste etage 

 højst 5,5 m over terræn           2    1    2   2 

 fra 5,5 m til 22 m over terræn           1    2   1 

 over 22 m over terræn                1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Hoteller mv       kap. 6.10      2    1    1   1 

 soverum, gulv i øverste etage 

 højst 5,5 m over terræn           2    1    2   2 

 fra 5,5 m til 22 m over terræn           1    2   1 

 over 22 m over terræn                1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Plejeinstitutioner   kap. 6.11      2    1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Forsamlingslokaler   kap. 6.12 

 indtil 100 m2 i 1 etages bygninger     2        2   2 

 i øvrigt                  2    1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Undervisningslokaler mv kap. 6.13 

 indtil 100 m2 i 1 etages bygninger 

 (dog ikke faglokaler med særlig fare)    2        2   2 

 i øvrigt                  2    1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Daginstitutioner    kap. 6.14      2    1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Butikker o.l.      kap. 6.15 

 etageareal indtil 600 m2          2    1    2   1 

 over 600 m2                 2    1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Kontorlokaler mv    kap. 6.16 

 Brandceller indtil 150 m2 og gulv i 

 øverste etage højst 5,5 m over terræn    2    1    2   2 

 Brandceller indtil 150 m2 og gulv i 

 øverste etage højst 22 m over terræn        1    2   1 

 i øvrigt                  2    1    1   1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Industri- og lagerbygninger i 

 1 etage         kap. 6.17 

 Bygning eller brandsektion indtil 

 600 m2 etageareal              2        2   2 

 i øvrigt                  2        1(**) 1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 (*) dog klasse 1 på etageadskillelser over garager og carporte 

 (**) dog klasse 2 indtil 2,5 m over gulv 

 Tillæg til de brandtekniske krav             MK 6.00/006 

 til udvendige vægoverflader i BR-82              Bilag 2 

På steder, hvor der stilles krav om, at udvendige overflader skal udføres mindst som klasse 1 beklædning, er der følgende principielle løsninger:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

På steder, hvor der stilles krav om, at udvendige overflader skal udføres mindst som klasse 2 beklædning, er der følgende principielle løsninger:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.