Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tagelementers styrke prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 5.00/004


Indhold

Forudsætninger

Godkendelsesordningen

Ansøgning om godkendelse

Prøvning

Krav

Mærkning

Kontrol

Bemærkninger

Gyldighed

Gebyr

Offentliggørelse

FORUDSÆTNINGER

BR-82, kap. 5.2.1, stk. 5 lyder:

 

 Tage med en taghældning på 35 grader og derunder og ovenlys i 

  sådanne tage skal udføres således, at der opnås tilfredsstillende 

  sikkerhed mod gennemtrædning for personer, der færdes på taget.' 

 For tagelementer og for profilerede tagplader kan kravet anses for 

  opfyldt, hvis 

  taget er dimensioneret og udført på grundlag af Dansk 

  Ingeniørforenings normer for bygningskonstruktioner 

  afstanden fra tagfladen til en underliggende, bæredygtig flade, fx 

  en gangbro, er højst 2 m 

  tagdækningen (tagpladerne) understøttes af mindst 38 mm  56 mm 

  taglægter med en indbyrdes afstand på højst 0,55 m 

  tagdækningen udføres af bølgeformede fibercementplader, der er 

  DS-certificerede i henhold til DS/R 1113. 

 For ovenlys kan kravet anses for opfyldt, hvis 

  ovenlyset er afskærmet med sikkerhedsgitter eller andet, der 

  hindrer adgangen til ovenlyset 

  ovenlys, som er afdækket med plant glas eller lignende, er placeret 

  på en mindst 0,25 m høj karm 

  ovenlys, som er afdækket med kupler eller lignende, er placeret på 

  en mindst 0,15 m høj karm og således, at ovenlysets øverste punkt 

  er hævet mindst 0,25 m over tagfladen. 

Tagelementer, tagplader og ovenlys, der er udført i overensstemmelse med ovenstående eksempler, MK-godkendes ikke.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. august 1986 angiver retningslinjerne for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgning om godkendelse af tagelementers styrkemæssige forhold vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. 02 86 55 33

Ansøgningen skal indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, mens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed.

b Tagelementets navn og eventuelle typebetegnelse.

c Anvendelsesområde.

d Udførlig beskrivelse af tagelementet, dvs. oplysninger om dets opbygning, indgående materialer m.v.

e Monteringsvejledning.

f Prøvningsattest.

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af Boligministeriet. Normalt anvendes:

Dantest

Amager Boulevard 115

DK-2300 København S

tlf. 01 54 08 30

Andre danske, autoriserede laboratorier og udenlandske, officielle laboratorier kan forventes anerkendt, hvis de kan dokumentere, at de kan gennemføre prøvningen. Det må tilrådes, at der i givet fald træffes aftale med MK-godkendelsessekretariatet om anvendelsen af andre laboratorier, inden prøvningen iværksættes.

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder også, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Den nødvendige prøvning omfatter eftervisning af elementernes modstandsevne mod ensformigt fordelt, statisk last, mod koncentreret, dynamisk last og mod koncentreret, statisk last.

a Ensformigt fordelt, statisk last

Prøvning til eftervisning af tagelementers modstandsevne mod ensformigt fordelt, statisk last foregår som beskrevet i Dantest-metode nr. 320.01/01.

b Koncentreret, dynamisk last

Prøvning til eftervisning af tagelementers modstandsevne mod koncentreret, dynamisk last foregår som beskrevet i Dantest-metode nr. 320.02/01.

c Koncentreret, statisk last

Prøvning til eftervisning af tagelementers modstandsevne mod koncentreret, statisk last foregår som beskrevet i Dantest-metode nr. 320.03/01.

KRAV

a Ensformigt fordelt, statisk last

Bæreevnen ved brud skal væe mindst 3,0 kN/m bestemt som mindsteværdien ved 3 prøvninger.

b Dynamisk, koncentreret last

I en prøveserie på 3 elementer skal samtlige elementer kunne modstå påvirkningerne uden at bryde sammen.

c Statisk, koncentreret last

I en prøveserie på 3 prøvninger må hel eller delvis gennemlokning ikke forekomme.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at hvert enkelt element skal være mærket med tagelementets navn og eventuelle typebetegnelse og produktionsdato, så det tydeligt kan identificeres. Der tages stilling til den konkrete udformning af mærkningen i hvert enkelt tilfælde.

KONTROL

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af Boligministeriet, om løbende kontrol med tagelementernes styrke og med mærkningen.

Dantest er anerkendt af Boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

For at begrænse omkostningerne ved kontrolordningen tilstræbes det, at kontrollen foregår hos producenten.

Markedsføres et produkt med en anden betegnelse end den, som benyttes af producenten, må der enten træffes aftale om en særskilt kontrol med tagelementet på ansøgerens lager, eller også må hele produktionen mærkes med den betegnelse, som er anført i godkendelsen.

Der er truffet aftale med Dantest om, at der sendes en kopi af kontrolaftalen til MK-godkendelsessekretariatet, så snart den er underskrevet. I andre tilfælde påhviler det ansøgeren selv at sørge for, at MK-godkendelsessekretariatet modtager en kopi.

Det understreges, at kontrolaftalen skal være indgået, inden godkendelsen kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

I godkendelsen anføres vilkår for understøtningsafstande, vederlagsdybde, fastgøring m.v. på baggrund af dels producentens egne krav til oplægningen og dels resultaterne af prøvningen.

Tagelementer skal normalt også opfylde en række brandtekniske krav. Hvilke krav, der stilles, afhænger af tagelementets anvendelse. Det er en forudsætning for, at godkendelsen kan udstedes, at det på lige fod med styrkekravene vises, at de relevante, brandtekniske krav er opfyldt. Der henvises bl.a. til følgende prøvnings- og godkendelsesbetingelser: Tagdækninger, brandmæssigt egnede, MK 6.00/002 Tagelementer med kort kollapstid, MK 6.00/003 Klasse 1 og klasse 2 beklædninger, MK 6.00/006

Ovenlys med flange (som regel fremstillet af glasfiberarmeret polyester) til anvendelse i tage med lav hældning og tækket med tagpap har givet anledning til mange fugtskader på grund af utætheder, der med tiden opstår i samlingen mellem ovenlysets flange og tagpappen. Som følge heraf udstedes der ikke længere MK-godkendelser af sådanne ovenlys. En forudsætning for en genoptagelse af godkendelsesordningen på dette område er, at der udvikles samlinger, som forbliver tætte i hele tagdækningens levetid, og at der udvikles prøvningsmetoder til eftervisning af samlingernes pålidelighed.

GYLDIGHED

Boligministeriets godkendelser supplerer bygningsreglementerne og skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens behandling af byggesagerne på samme måde som bestemmelserne i bygningsreglementerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af godkendelsen.

En godkendelse gives for en periode af 5 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 5-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder før godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne vil der for behandlingen af ansøgninger om MK-godkendelse blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af Boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for MK-godkendelse af tagelementers styrke udgør for tiden (1987) kr. 12.900,-.

Hvis godkendelsen ønskes ændret i løbet af godkendelsesperioden, kan der, såfremt der er tale om en mindre ændring, der skønnes at være uvæsentlig for godkendelsens indhold og omfang, fx adresseforandring og/eller en justering af produktbeskrivelse eller -specifikation, udarbejdes en ny godkendelse med samme udløbsdato som den oprindelige godkendelse. For en sådan ændring betales et gebyr, der for tiden (1987) udgør kr. 2.000,- svarende til 25% af gebyret i laveste gebyrklasse.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

1552 København V

tlf. 01 12 73 73

Nærmere oplysning om ordningen fås hos Byggecentrum.

Omtale af materialet eller konstruktionen som godkendt af Boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske ved gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.