Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tjenestemandsrettens kompetence

 

I medfør af § 53, stk. 5, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 24. juni 2003, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører Tjenestemandsrettens kompetence til at behandle sager om kollektiv overtrædelse af bestemmelser svarende til § 10 i lov om tjenestemænd, der er begået af visse tjenestemandslignende ansatte mv.

§ 2. Tjenestemandsretten behandler sager om kollektiv overtrædelse som nævnt i § 1, der er begået af:

1)   Personale ved private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika (ingeniørhøjskoler) ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 1992 som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 336 af 30. maj 1995.

2)   Personale ved erhvervsskoler og skolehjem ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 335 af 30. maj 1995 med senere ændringer.

3)   Personale ansat i henhold til § 1, stk. 1, i Socialministeriets reglement af 24. maj 1995 med tilhørende protokollater om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved selvejende institutioner, der modtager statstilskud på 50 % eller mere, under Socialministeriet.

4)   Fast ansatte håndværkere og arbejdere ved DSB og DSB S-tog A/S, der med hjemmel i § 22, stk. 11, i lønnings- og klassificeringsloven af 18. juni 1969 er undergivet alle i tjenestemandsloven fastsatte almindelige bestemmelser bortset fra lønbestemmelserne.

5)   Civilt personel ansat på tjenestemandslignende vilkår under Forsvarsministeriet efter bestemmelserne i kundgørelse for forsvaret B. 5-22.

6)   Personale ansat i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 913 af 19. november 1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved godkendte maskinmester- og værkstedsskoler.

7)   Tjenestemænd omfattet af landstingslov nr. 20 af 17. december 1985 om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands hjemmestyre i Danmark med senere ændringer.

8)   Personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i Tele Sønderjylland A/S (nu TDC-koncernen) i henhold til § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 399 af 13. maj 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S med senere ændringer.

§ 3. Sagerne behandles efter reglerne i kapitel 12 i lov om tjenestemænd.

§ 4. Ansættelsesmyndigheden har pligt til at indberette kollektive overtrædelser som nævnt i § 1 til Finansministeriet, Personalestyrelsen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 233 af 28. april 1993 om Tjenestemandsrettens kompetence ophæves.

Finansministeriet, den 15. december 2003

Thor Pedersen

/Lisa Engmann