Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om nye regler om byggeri i vinterperioden


1. Ved byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 551 af 11. november 1981 om byggeri i vinterperioden er der givet teknisk ajourførte og præciserede regler om byggeri i vinterperioden.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1982.

2. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 542 af 11. november 1974 om byggeri i vinterperioden og boligministeriets cirkulære nr. 235 af 11. november 1974 om vinterforanstaltninger ved byggearbejder (med bilag 1-3) ophæves med virkning fra den 1. maj 1982. Det samme gælder afsnit I, 2, Arbejdsgrundlaget, i boligministeriets cirkulære nr. 209 af 25. september 1969 om vinterforanstaltninger og arbejdsgrundlag ved byggearbejder, som blev opretholdt ved nævnte cirkulære fra 1974.

Kravene med hensyn til arbejdsgrundlaget må fra den 1. maj 1982 søges i byggestyrelsens cirkulære af 11. november 1981 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder.

3. I tilknytning til bekendtgørelsen om byggeri i vinterperioden er udgivet »Vejledning om vinterbyggeri«, byggestyrelsen, december 1981. Vejledningen kan erhverves hos Direktoratet for Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260 København K for en pris af 10,- kr.

4. Bekendtgørelsen om byggeri i vinterperioden sondrer ikke som 1974-bekendtgørelsen mellem overenskomstmæssige og særlige vinterforanstaltninger, men omtaler under eet de foranstaltninger vejrligsforanstaltninger - der er nødvendige for at gennemføre byggearbejder i vinterperioden.

Entreprenørerne er også efter den 1. maj 1982 på grundlag af arbejdsmarkedets overenskomster forpligtet til at sørge for overenskomstmæssige foranstaltninger, og bygherrerne kan ikke gribe ind heri. Arbejdsmarkedets organisationer kan give oplysning om de til enhver tid gældende overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri.

5. Om betalingen af vejrligsforanstaltninger henvises til punkt 17 i vejledning om vinterbyggeri.

Byggestyrelsen, den 1. april 1982

MARIUS KJELDSEN

/Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen