Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om huslejeaktioner (Om foranstaltninger ved huslejeaktioner i almennyttigt boligbyggeri og boliger for unge under uddannelse)


1. Ved lov nr. 155 af 6. maj 1980 er gennemført visse ændringer af lov om boligbyggeri (bekendtgørelse nr. 338 af 16. juli 1979). Ændringerne trådte i kraft den 14. maj 1980. Loven er optaget som bilag til dette cirkulære.

Ved loven er gennemført bestemmelser, der skal sikre, at kollegier og almennyttige boligafdelinger uanset en huslejeaktion kan videreføres efter deres formål, og at staten og kommunen ikke påføres tab. Efter loven skal boligselskabets eller kollegiets bestyrelse i tilfælde af alvorlige likviditetsvanskeligheder som følge af en iværksat huslejeboykot, -deponering eller lignende indberette forholdet til boligministeren, der kan bestemme, at staten overtager den pågældende boligafdelings fordringer mod de enkelte boligtagere og samtidig indbetaler et beløb til afdelingen eller kollegiet, der svarer til de ydelser, boligtagerne skylder. Fordringerne inddrives af kommunen efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter. Der er endvidere etableret en særlig ordning med hensyn til udbetaling af stipendiebeløb og statsgaranterede studielån til statsstøttede ungdomsboligers beboere, såfremt de deltager i en huslejeaktion.

Loven indeholder tillige en bestemmelse, hvorefter boligministeren for almennyttige boligselskaber kan udpege en forretningsfører, der midlertidigt skal varetage de funktioner i selskabet eller en af dets afdelinger, som ellers tilkommer selskabets ledelse. For så vidt angår kollegier findes en sådan bestemmelse i forvejen i loven.

Endelig indeholder loven en bestemmelse om, at der i visse særlige tilfælde (boligafdelinger med driftssikring) kan ydes støtte til udbedring af bygningsskader, selv om udbedringsudgiften efter fradrag af erstatnings- og forsikringsbeløb er mindre end 10 pct. af bygningsværdien før skadens indtræden.

Afsnit I

Huslejeaktioner i almennyttigt boligbyggeri

Bestyrelsens opgaver og ansvar

2. Et almennyttigt boligselskabs bestyrelse skal varetage den overordnede ledelse af selskabets anliggender og har ansvaret for, at selskabets og dets afdelingers virksomhed tilrettelægges og udøves i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. Bestyrelsen skal derfor i tilfælde af en huslejeaktion foretage ethvert nødvendigt skridt for at standse, modvirke og begrænse omfanget af denne, herunder påse, at boligtagerne afkræves ethvert skyldigt beløb, så snart det er forfaldent, og at de ved oversiddelse af betalingsfristen gøres bekendt med følgerne heraf, navnlig risikoen for ophævelse af lejemålet. I tilfælde af kollektiv betalingsvægring skal beboerne tillige gøres bekendt med, at skyldige ydelser vil kunne inddrives efter kildeskattelovens regler om skatterestancer, og at der i så fald vil blive ekstra udgifter til forrentning af de skyldige ydelser og til betaling af gebyr for ikke rettidigt betalt leje, ligesom de aktionerende beboere vil være erstatningsansvarlige over for selskabet for de tab, deres aktion måtte påføre dette, f. eks. udgifter til morarenter af prioritetsydelser, ekstraordinære administrationsudgifter og merudgifter ved, at afdelingen eventuelt midlertidigt sættes under administration. Endelig må beboerne gøres bekendt med, at retten til boligsikring og -ydelse fortabes, således at disse ydelser ikke kommer til udbetaling, selv om lejen m. v. erlægges på et senere tidspunkt.

Hvis et boligselskabs bestyrelse undlader at opfylde sine pligter efter loven eller selskabets vedtægter, kan der efter boligbyggerilovens § 16, stk. 1, pålægges den daglige bøder, der tilfalder statskassen, ligesom en bestyrelse efter de almindelige regler herom vil kunne blive erstatningsansvarlig for tab, som dens pligtforsømmelse måtte påføre selskabet.

Kommunalbestyrelsens stilling

3. Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed med de almennyttige boligselskaber til enhver tid påse, at det enkelte boligselskabs ledelse opfylder sine pligter efter loven og vedtægterne, som det er nævnt under pkt. 2. Om kommunalbestyrelsens stilling i tilfælde af en huslejeaktion henvises til boligministeriets cirkulæreskrivelse af 19. september 1977 om kommunalbestyrelsens stilling under huslejeboykot. Kommunalbestyrelsen forudsættes i overensstemmelse med denne cirkulæreskrivelse bl. a. at foranledige, at udbetaling af boligsikring og -ydelse forbindelse henlede opmærksomheden på, at boligsikring og -ydelse ikke efterbetales, når skyldig husleje m. v. efterbetales efter en huslejeaktions ophør.

Indberetning

4. Boligselskabet skal under en huslejeaktion nøje følge afdelingens økonomiske situation og til stadighed være opmærksom på dens likviditetsmæssige stilling. Ophører en huslejeaktion ikke inden for en kortere periode, og har den et sådant omfang, at der må forudses alvorlige likviditetsvanskeligheder, herunder særligt vanskeligheder ved rettidig betaling af terminsydelser, skal der ske samtidig indberetning herom til kommunen og boligstyrelsen.

Bestyrelsens indberetninger skal være bilagt fyldestgørende materiale til bedømmelse af afdelingens aktuelle økonomiske situation m. v., herunder navnlig

  • 1) en udførlig redegørelse for hvad selskabets bestyrelse, generalforsamling, repræsentantskab og afdelingsbestyrelse har foretaget for at afværge huslejeaktionen, begrænse dens omfang og bringe den til ophør,
  • 2) en udførlig redegørelse for afdelingens økonomiske stilling, bilagt en aktuel likviditetsoversigt. Denne redegørelse og likviditetsoversigten skal være attesteret af selskabets statsautoriserede revisor, der i forbindelse med attestationen skal vurdere i hvilket omfang, afdelingens forpligtelser er eller må forventes misligholdt, og
  • 3) en fortegnelse over de boligtagere, der har undladt at erlægge skyldige ydelser. Fortegnelsen skal være attesteret af selskabets statsautoriserede revisor og angive
  • a) navn og postadresse for den eller de personer, der er boligtager(e) i henhold til lejekontrakten eller boligoverenskomsten, og
  • b) størrelsen af hver enkelt boligtagers restance, således at det af hensyn til gebyrberegningen, jfr. herom nedenfor, specificeres, hvornår hver enkelt del af det skyldige beløb var forfaldent til betaling.

Når boligselskabet har indsendt indberetning efter de retningslinier, der er fastsat ovenfor, påhviler det selskabet - hvis det stadig ikke lykkes for bestyrelsen at bringe aktionen til ophør hver måned til såvel kommunen som til boligstyrelsen at indsende en revideret fortegnelse over de boligtagere, der har undladt at erlægge skyldige ydelser.

Statens overtagelse af fordringerne

5. Som anført foran under pkt. 4 skal et eksemplar af bestyrelsens indberetning med samtlige redegørelser og bilag sendes samtidig til kommunen og boligstyrelsen.

Som tilsynsmyndighed med de almennyttige boligselskaber vil kommunalbestyrelsen i forvejen have et indgående kendskab til den pågældende afdeling, og det forudsættes derfor, at kommunalbestyrelsen hvis den efter gennemgang af det modtagne materiale - finder fejl, mangler eller forglemmelser i dette, orienterer boligstyrelsen herom, herunder også navnlig om der blandt huslejerestanterne måtte være boligtagere, hvor den manglende betaling skyldes forhold, der berettiger til bistand i henhold til lov om social bistand, og hvor de skyldige beløb derfor vil blive betalt af kommunen.

Boligstyrelsen foretager en gennemgang og vurdering af det modtagne materiale og indhenter i nødvendigt omfang supplerende oplysninger m. v. fra kommunen eller boligselskabet. Hvis der herefter skønnes at være en nærliggende risiko for, at afdelingen ikke vil kunne videreføres som almennyttigt boligforetagende, eller at der vil kunne opstå økonomisk tab for stat og kommune, overtager staten fordringerne mod de enkelte boligtagere, og boligstyrelsen vil i så fald samtidig anmode Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning om at udbetale til selskabet et beløb, svarende til boligtagernes skyldige ydelser. Det forudsættes, at boligselskabet straks efter beløbets modtagelse anvender dette til at fyldestgøre selskabets kreditorer.

Tab ved huslejeaktioner

6. Som anført under pkt. 5 dækker statens eventuelle indbetaling til afdelingen kun det beløb, der svarer til boligtagernes skyldige ydelser. Tab, som herudover måtte være påført afdelingen og selskabet ved huslejeaktioner, f. eks. morarenter af prioritetsydelser og ekstraordinære administrationsudgifter, vil altså ikke være omfattet af den gennemførte ordning med hensyn til betaling og inddrivelse. Boligselskabet må selv opkræve sådanne merudgifter hos de boligtagere, der har deltaget i huslejeaktionen. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at det følger af bestemmelsen i lovens § 7 a, stk. 5, at et boligselskabs ledelse ikke gyldigt kan bestemme, at sådanne merudgifter skal bæres af samtlige boligtagere, altså også af de boligtagere, der ikke har deltaget i huslejeaktionen. Det er i denne forbindelse uden betydning, om merudgifterne opkræves særskilt, eller om de indregnes i huslejen. Beløb, der indgår som gebyr for ikke rettidigt betalt leje, skal fradrages ved merudgifternes beregning, jfr. herom nærmere under pkt. 7.

Inddrivelse af statens fordringer

7. Samtidig med afgivelsen af udbetalingsordren til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning vil boligstyrelsen foranledige, at hypotekbanken tilsender vedkommende kommunes skattemyndighed en fortegnelse over hver enkelt boligtagers tilsvar med anmodning om beløbets inddrivelse efter reglerne i kildeskattelovens §§ 72 og 73. Fortegnelsen vil indeholde oplysning om størrelsen af de skyldige beløb ifølge selskabets indberetning samt størrelsen af det fastsatte gebyr for ikke rettidigt betalt leje. Dette gebyr udgør for hver enkelt måneds leje m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. Statens udlæg forrentes fra tidspunktet for fordringernes overtagelse, og indtil hver enkelt fordring er inddrevet. Forrentningen er i loven fastsat til Nationalbankens diskonto med tillæg af 2 pct. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan træffe nærmere aftale med vedkommende kommunale skattemyndighed om beregning af rentetillæg og om den praktiske tilrettelæggelse af skattemyndighedens afregning til hypotekbanken af inddrevne beløb. Efter afslutningen af huslejeaktionen og efter skattemyndighedens endelige afregning af inddrevne beløb sender hypotekbanken til boligselskabet et beløb, svarende til de inddrevne gebyrer for ikke rettidig betalt leje.

Hypotekbanken tilsender to gange om året de personer, der ikke har indfriet statens fordring på skyldig leje m. v. efter lovens § 7 a, stk. 4, en opgørelse over statens tilgodehavende.

Midlertidig forretningsførelse

8. Adgangen til at udpege en forretningsfører tænkes kun anvendt i tilfælde, hvor det skønnes, at et selskabs ansvarlige organer ikke magter at sikre en afdelings drift i overensstemmelse med de gældende regler eller handler i strid med de forudsætninger, der har ligget til grund for det almennyttige byggeri. Det vil være forretningsførerens opgave hurtigst muligt at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre afdelingens videreførelse som almennyttig bebyggelse og dermed samtidig hindre tab for staten og kommunen.

Afsnit II

Huslejeaktioner i boliger for unge under uddannelse

Kollegieboliger m. v.

9. De nye regler omfatter boliger i selvejende kollegieinstitutioner og andre boliger for unge under uddannelse, opført af almennyttige boligselskaber, alt med statsstøtte efter lov nr. 250 af 7. juni 1963, lov nr. 238 af 8. juni 1966 med senere ændringer, lov nr. 268 af 9. juni 1971 om ændring af lov om boligbyggeri og senere boligbyggerilove, jfr. lovbekendtgørelse nr. 338 af 16. juli 1979. For ledelse af og kommunalbestyrelsens tilsyn med kollegierne efter lovens § 69 gælder boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 170 af 20. april 1979 om statsstøttede kollegier.

Kollegiebestyrelsens opgaver og ansvar

10. Om kollegiebestyrelsens opgaver og ansvar i tilfælde af en kollektiv betalingsvægring gælder samme regler som anført foran i punkt 2, dog at adgangen efter boligbyggerilovens § 16, stk. 1 til at pålægge bestyrelsen daglige bøder ikke omfatter kollegiebestyrelser. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med kollegiebestyrelsens virksomhed som omtalt nedenfor i pkt. 11.

Kommunalbestyrelsens stilling

11. Ifølge § 12 i den nævnte bekendtgørelse af 20. april 1979 påser kommunalbestyrelsen, at ejendommen anvendes i overensstemmelse med det formål, vedtægterne angiver, og at institutionen tilrettelægger driften i dette øjemed på forsvarlig måde under iagttagelse af de herom gældende bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen er berettiget til at afkræve institutionen oplysning om ethvert forhold til belysning af, om institutionen og ejendommen drives efter retningslinierne i stk. 1, og i øvrigt at træffe enhver fornøden foranstaltning til udøvelse af sit tilsyn. Såfremt der konstateres uregelmæssigheder af ikke uvæsentlig betydning ved institutionens eller ejendommens drift, eller institutionen ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, afgiver kommunalbestyrelsen efter § 14 uden ugrundet ophold indberetning herom til boligstyrelsen, og boligstyrelsen kan i det enkelte tilfælde træffe sådanne foranstaltninger til sikring af en kollegieinstitutions forsvarlige administration, som styrelsen finder fornødne.

Kommunalbestyrelsens beføjelser og pligter er nærmere beskrevet i afsnit 3 i boligministeriets cirkulære af 2. februar 1978 om statsstøttede kollegier. Opmærksomheden henledes også her på boligministeriets cirkulæreskrivelse af 19. september 1977 om kommunalbestyrelsens stilling under huslejeboykot, jfr. foran under pkt. 3.

Indberetning m. v.

12. Det, som foran er anført i pkt. 4 (indberetning), pkt. 5 (statens overtagelse af fordringerne), pkt. 6 (tab ved huslejeaktioner) og pkt. 7 (inddrivelse af statens fordringer) gælder på samme måde for de boliger for unge under uddannelse, som er omhandlet i nærværende afsnit.

Særlige forbehold ved tilsagn om uddannelsesstøtte

13. Statens Uddannelsesstøtte skal forsyne tilsagn om stipendier eller statsgaranterede lån, der meddeles efter 1. juli 1980, med forbehold om, at boligministeren i forbindelse med udbetalingen af stipendie- og lånebeløb forlods kan forlange disse anvendt til betaling af skyldig leje (boligafgift) eller andre forfaldne ydelser, som den pågældende som led i en fælles optræden har undladt at betale som beboer af en af de i pkt. 9 nævnte boliger.

Inddrivelse af statens fordringer

14. Samtidig med en anmodning efter cirkulærets pkt. 5 til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning om udbetaling af det nødvendige beløb til kollegiet m. v. vil boligstyrelsen underrette Statens Uddannelsesstøtte om, hvilke personer der deltager i den kollektive betalingsvægring eller anden tilsvarende aktion. Samtidig vil Statens Uddannelsesstøtte af boligstyrelsen blive opfordret til at overføre tildelte stipendier for de pågældende til een samlekonto i en bank eller sparekasse, som boligstyrelsen anviser. Alene hypotekbanken skal på boligministerens vegne kunne råde over denne samlekonto. Ved meddelelse af statsgaranti for studielån skal det långivende pengeinstitut af Statens Uddannelsesstøtte have meddelelse om, at provenuet af lånet overføres til en konto som nævnt. Det påhviler hypotekbanken, så snart denne har modtaget meddelelse om overførelse til kontoen, at lade statens tilgodehavende efter boligbyggerilovens § 7 a, stk. 4, indfri med det overførte beløb, så langt dette rækker. Eventuelle tiloversblevne beløb skal derefter omgående overføres til den uddannelsessøgendes konto i dennes pengeinstitut. Såfremt statens tilgodehavende ikke kan dækkes på den foran beskrevne måde, påhviler det hypotekbanken at foranstalte restbeløbet inddrevet i overensstemmelse med dette cirkulæres pkt. 7.

15. Det understreges, at de anførte bestemmelser om inddrivelse af statens fordringer efter § 70, stk. 3, også kan anvendes overfor personer, der bebor kollegier og andre boliger opført med statsstøtte, jfr. pkt. 1, når disse som led i en fælles optræden benytter boligen uden lejeaftale, og ikke efter påkrav fra udlejeren betaler for benyttelse med et beløb, som svarer til den gældende leje og andre ydelser. Der tænkes f. eks. på, at de pågældende opsiger lejemålet, men bliver boende og eventuelt bytter bolig.

Boligstyrelsen, den 16. maj 1980

AXEL G. POULSEN

/H. E. Rasmussen

Bilag

Lov nr. 155 af 6. maj 1980 om ændring af lov om boligbyggeri

(Foranstaltninger ved huslejeaktioner i almennyttigt boligbyggeri og boliger for unge under uddannelse samt ændring af bestemmelserne om bygningsskader)

(Udelades her)

Officielle noter

Ingen