Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer


De hidtil gældende ordninger for godkendelse af materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for godkendelse af materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer er nærmere beskrevet i Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978.

Behovet for en almindelig ajourføring af indholdet af dette cirkulære har givet anledning til udsendelse af nærværende cirkulære.

Cirkulæret ophæver cirkulæret af 20. november 1978.

I. Baggrunden for

godkendelsesordningerne

I bygningsreglementerne, som er udfærdiget af Boligministeriet i henhold til byggelovens § 6, og i de bestemmelser, der knytter sig hertil, er de teknisk-konstruktive krav til byggeriet i så vid udstrækning som muligt udformet som funktionskrav, dvs. bestemmelser, der alene fastsætter de overordnede krav til konstruktioner og installationer, uafhængigt af materialevalg og teknologi.

Det har imidlertid ikke været muligt at opstille funktionskrav for alle i byggeriet forekommende teknisk-konstruktive forhold, ligesom funktionskravene ikke altid har kunnet udformes så entydigt, at det uden videre kan konstateres, om et produkt opfylder kravene. Der er derfor åbnet mulighed for godkendelse af produkter (materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og materiel m.v. til vand- og afløbsinstalltioner). I flere tilfælde er det fastsat i bestemmelserne, at der kun må anvendes godkendte produkter.

Godkendelserne tjener til dokumentation af, at det godkendte produkt opfylder de funktionskrav, som er fastsat i bygningsreglementerne.

II. Godkendelsesordningernes omfang

De nedenfor anførte retningslinier, som vil blive lagt til grund for Byggestyrelsens behandling af sager om godkendelse af materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og af materiel m.v. til vand og afløbsinstalltioner, omfatter alene godkendelser i henhold til byggeloven og de i medfør af loven udfærdigede forskrifter.

For produkter, der er omfattet af begge godkendelsesordninger, vil ansøgere modtage orientering om begge ordningers krav og vilkår. Hvis produktet kræver godkendelse i henhold til anden lovgivning, må der søges særskilt herom hos rette myndighed. I et regelforenklingsarbejde mellem forskellige godkendende instanser tilstræbes det i størst muligt omfang at koordinere prøvningerne for godkendelse.

1. Materialer og konstruktioner m.v.

Godkendelsesordningen for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri omfatter for det første de materialer og konstruktioner m.v., der ikke kan bedømmes alene på grundlag af gældende bestemmelser, hvorved i denne forbindelse forstås:

- bygningsreglementerne,

- normer og standarder, som bygningsreglementerne henviser til, og

- forskrifter eller anvisninger, der er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementerne.

For materialer og konstruktioner i denne gruppe kan der meddeles godkendelse til dokumentation af, at de opfylder de funktionskrav, som er fastsat i bygningsreglementerne. I visse tilfælde er det i reglementerne foreskrevet, at der skal anvendes godkendte materialer eller konstruktioner.

Endvidere kan der meddeles godkendelse af materialer og konstruktioner, hvorom der (endnu) ikke findes bestemmelser, eller som de gældende bestemmelser ikke kan finde anvendelse på.

Derimod vil der ikke blive meddelt godkendelse i tilfælde, hvor bygningsreglementerne ikke stiller særlige krav ud over det almene krav om, at ethvert byggearbejde skal udføres af gode og til formålet holdbare og velegnede materialer og på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Godkendelse vil endvidere ikke blive meddelt i tilfælde, hvor materialet eller konstruktionen klart og utvetydigt lader sig bedømme på grundlag af gældende bestemmelser samt bygningsreglementernes eksempler.

Godkendelse af alle en bygnings teknisk-konstruktive forhold vil heller ikke blive meddelt, men der vil alene blive taget stilling til de materialer og konstruktioner, som hver for sig kan eller skal godkendes efter foranstående regler. En oversigt over grupper af materialer og konstruktioner, som for tiden er omfattet af godkendelseordningen for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri, kan rekvireres hos Boligministeriets godkendelsessekretariat for materialer og konstruktioner, postboks 54, 2970 Hørsholm, telefon (02) 86 55 33.

2. Materiel m.v. til vand- og

afløbsinstallationer

I bygningsreglementerne er det fastsat, at installationer for vand skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 439, og at afløb fra bygninger med dertil knyttede afløbsinstallationer skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432.

I overensstemmelse med normerne skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vand- og afløbsinstallationer, være godkendt, medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen.

Produkter eller sammenbyggede anlæg, der er særskilt fremstillet til montering i en bestemt installation, skal godkendes af kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed.

En oversigt over de vigtigste materialegrupper, som for tiden skal godkendes, kan rekvireres hos Boligministeriets godkendelsessekretariat for vand og afløbsmateriel, postboks 54, 2970 Hørsholm, telefon (02) 86 55 33.

III. Virkninger af godkendelser

De meddelte godkendelser supplerer bygningsreglementerne og skal lægges til grund ved de kommunale bygningsmyndigheders behandling af byggesagerne på samme måde som bestemmelserne i bygningsreglementerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af godkendelsen.

Det bemærkes i denne forbindelse, at anvendelsen af godkendte produkter undertiden kan være begrænset eller udelukket ved lokale bestemmelser (byplanvedtægter, lokalplaner) og ved lokale vand- og afløbsregulativer, som da må respekteres. Det kan f.eks. for begrænsede områder være bestemt, at der kun må anvendes nærmere angivne materialer til ydervægge og tagbeklædning, eller der kan være begrænsninger, fordi vandforsynings- eller afløbsanlæggenes kapacitet er begrænset.

IV. Udstedelse af godkendelser

Godkendelser af materialer og konstruktioner m.v. til byggeri (MK-godkendelser) og af materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer (VA-godkendelser) udstedes af Boligministeriet, Byggestyrelsen.

Ansøgninger om godkendelse indsendes til det pågældende godkendelsessekretariat.

Godkendelsessekretariatet for materialer og konstruktioner m.v. har følgende adresse:

Boligministeriets godkendelsessekretariat for materialer og konstruktioner, postboks 54, 2970 Hørsholm. Sekretariatets tlf.nr.: (02) 86 55 33.

Godkendelsessekretariatet for vand- og afløbsmateriel har følgende adresse:

Boligministeriets godkendelsessekretariat for vand- og afløbsmateriel, postboks 54, 2970 Hørsholm. Sekretariatets tlf.nr.: (02) 86 55 33.

Ansøgninger om godkendelse skal være ledsaget af tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af de forhold, som ønskes godkendt.

Nærmere oplysninger om vilkårene for behandling af ansøgninger om godkendelse (vejledning for ansøgere) kan rekvirere hos godkendelsessekretariaterne.

For produkter eller produktgrupper, for hvilke der findes accepterede prøvningsmetoder og krav, udarbejdes og revideres løbende prøvnings- og godkendelsesbetingelser, der ligeledes kan rekvireres hos godkendelsessekretariaterne.

Godkendelserne udstedes normalt for en 5-årig periode. Hvis erfaringerne inden for det pågældende område endnu ikke er tilstrækkelige, kan en godkendelse udstedes forsøgsvis for en kortere periode. Efter udløbet af en gyldighedsperiode kan godkendelsen forlænges for en ny periode. Ansøgning herom skal indsendes til det pågældende godkendelsessekretariat.

I forbindelse med godkendelsernes udstedelse vil der blive opkrævet et gebyr. Godkendelserne placeres i gebyrklasser afhængig af sagernes art og omfang. Størrelsen af gebyrerne i de enkelte klasser fastsættes af Boligministeriet, Byggestyrelsen. En regulering af gebyrerne på grundlag af prisudviklingen finder sted en gang om året. Oplysning om gebyrstørrelser kan rekvireres hos godkendelsessekretariaterne.

Såfremt det til bedømmelse af en ansøgning er nødvendigt at lade foretage videregående undersøgelser, prøvning eller lignende, vil godkendelsessekretariatet i hvert enkelt tilfælde træffe aftale med ansøgeren herom. Udgifterne hertil betales særskilt af ansøgeren. Det samme gælder udgifterne ved den løbende kontrol, som eventuelt måtte blive krævet som vilkår for godkendelsen.

V. Revision og tilbagekaldelse

af gældende godkendelser

Gældende godkendelser kan på et hvilket som helst tidspunkt tages op til revision, nægtes fornyet eller tilbagekaldes

- hvis der fastsættes, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område,

- hvis det godkendte produkt ændres på en sådan måde, at det har betydning for de forhold, som er omfattet af godkendelsen,

- hvis det ved den løbende kontrol i forbindelse med godkendelsen eller på anden måde påvises, at det godkendte produkt ikke længere opfylder de stillede krav, eller

- hvis brugen af det godkendte produkt viser sig at have uacceptable virkninger for produktet eller dets omgivelser.

Byggestyrelsen, den 20. august 1986

Marius Kjeldsen

/Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen