Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anerkendelsesordning for statikere

(Til samtlige bygningsmyndigheder)


I cirkulære af 30. august 1968 om anerkendelsesordning for statikere tiltrådte boligministeriet, at anerkendelsesordningen fra 1958 blev fortsat med visse ændringer. Ordningen indebærer, at bygningsmyndighederne delvis fritages for kontrol med beregninger af almindeligt forekommende husbygningskonstruktioner, der i medfør af bygningslovgivningen indsendes til bygningsmyndighedernes godkendelse, når projekter til sådanne konstruktioner er udarbejdet af en ingeniør (tekniker), hvem der er meddelt anerkendelse efter nærmere i cirkulæret omtalte regler.

Hidtil har anerkendelserne været tildelt enten efter regler for Dansk Ingeniørforenings anerkendelse af praktiserende ingeniører eller efter regler for Ingeniør-Sammenslutningens anerkendelse af praktiserende ingeniører. Anerkendelserne tildeltes af en af de to foreningers hovedbestyrelser efter indstilling fra et anerkendelsesudvalg inden for hver forening.

Efter ønske fra de to foreninger er reglerne nu ændret således, at der i fremtiden er fælles regler for de to organisationer. Anerkendelserne tildeles ved beslutning af et fælles anerkendelsesudvalg. Med hensyn til anerkendelsesudvalgets sammensætning henvises til reglerne, der er optaget som bilag til cirkulæret.

Endvidere er det overladt Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse og Ingeniør-Sammenslutningens hovedbestyrelse efter indstilling fra anerkendelsesudvalget at justere de gebyrer, ansøgerne skal betale for anerkendelsessagernes behandling. Herudover er der foretaget mindre ændringer for at gøre reglerne klarere og bringe dem i overensstemmelse med den gennem årene udviklede praksis.

Boligministeriet kan herefter tiltræde en forlængelse af ordningen, således at kommunalbestyrelserne som bygningsmyndighed indtil videre lægger den til grund ved godkendelse af bærende konstruktioner ved bolig-, institutions- og industribyggeri.

Bygningsmyndigheden kan derfor i sagsbehandlingen gå ud fra, at statiske beregninger med dertil hørende tegninger, som indsendes af en anerkendt statiker, og som er underskrevet af ham selv personligt, er udført i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

Bygningsmyndigheden vil kunne indskrænke sin kontrol med beregningerne og dertil hørende tegninger i det omfang, som man efter omstændighederne i hvert enkelt tilfælde finder anledning til. Det må dog som hidtil i almindelighed være en forudsætning, at bygningsmyndigheden i det mindste overvejer og tager stilling til de af andrageren foreslåede konstruktive principper, og bygningsmyndighederne skal ikke være afskåret fra, når de måtte finde det påkrævet, at forlange sig forelagt supplerende oplysninger og eventuelt yderligere beregninger.

Det er en forudsætning for, at ordningen kan fungere tilfredsstillende, at anerkendelsesudvalget underrettes, såfremt bygningsmyndigheden ved den nævnte begrænsede kontrol eller på anden måde (f.eks. ved stikprøver) konstaterer, at et projekt er behæftet med væsentlige fejl. Anerkendelsesudvalget skal i så fald optage sagen til behandling efter reglernes § 4.

Såfremt en kommune ønsker at benytte sig af ordningen, må der finde en formel vedtagelse heraf sted. Vedtagelsen må omfatte samtlige de ingeniører (teknikere), der er eller bliver godkendt under ordningen.

Vedtagelsen af ordningen må meddeles anerkendelsesudvalget, idet dette herefter vil indestå kommunerne for, at de godkendte ingeniører (teknikere) er og fortsat vil holde sig forsikrede, ligesom udvalget løbende vil holde de pågældende kommuner underrettet om, hvilke personer der får tildelt eller frataget anerkendelse.

De vedtagelser om ordningens anvendelse, som kommunen har truffet på grundlag af cirkulærerne af 20. november 1958 og af 30. august 1968, forbliver i kraft, medmindre kommunen vedtager noget andet.

Ordningen medfører som hidtil ingen ændring i de allerede gældende regler om indsendelse af byggeandragender med de dertil hørende tegninger, beskrivelser, beregninger m.v. eller i reglerne om påbegyndelse af byggearbejder samt om erlæggelse af gebyr for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til byggeloven. Det samme gælder om tilsynet med bygningsarbejders gennemførelse og ansvar for overtrædelse af byggeforskrifter.

Byggestyrelsen, den 2. juli 1984

MARIUS KJELDSEN

/Ella Blousgaard

Regler for Dansk Ingeniørforenings og Ingeniør-Sammenslutningens

anerkendelse af praktiserende ingeniører inden for arbejdsområdet bærende konstruktioner

ved bolig-, institutions- og industribyggeri

§ 1

Anerkendelse

Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i § 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Såfremt blot eet af de af rektor for Danmarks Tekniske Højskole godkendte medlemmer, jfr. § 2, går imod tildeling af anerkendelse, vil en sådan ikke kunne gives.

I tilfælde, hvor anerkendelsesudvalget har i sinde at nægte en ansøger anerkendelse, er udvalget forpligtet til forud for udvalgets endelige afgørelse at underrette den pågældende herom.

En sådan meddelelse skal indeholde oplysning om:

- Anerkendelsesudvalgets begrundelse for at afslå ansøgningen.

- Meddelelse om, at ansøgeren, såfremt han vil bestride et afslag, er berettiget til personligt at give møde for anerkendelsesudvalget.

- Meddelelse om, at ansøgeren, såfremt anerkendelsesudvalgets afgørelse stadig går ham imod, er berettiget til at anke afgørelsen, jfr. § 5.

§ 2

Anerkendelsesudvalget

Til at varetage de i nedenstående paragraffer nærmere specificerede opgaver, nedsættes et udvalg på 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Udvalget vælges således:

3 medlemmer vælges af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse, heraf skal mindst eet være medlem af hovedbestyrelsen.

3 medlemmer vælges af Ingeniør-Sammenslutningens hovedbestyrelse, heraf skal mindst eet være medlem af hovedbestyrelsen.

3 medlemmer vælges efter forhandling mellem Dansk Ingeniørforening og Ingeniør-Sammenslutningen samt rektor for Danmarks Tekniske Højskole, der skal godkende valget af disse tre medlemmer.

Anerkendelsesudvalget vælger selv sin formand af sin midte.

§ 3

Regler for tildeling

 • A) Civil-, akademi- og teknikumingeniører (byggeteknisk retning)

Som grundlag for anerkendelsesudvalgets beslutning tjener følgende oplysninger:

 • 1) Et af ansøgeren indsendt selvstændigt udarbejdet projekt til bedømmelse i anerkendelsesudvalget. Dette projekt skal med hensyn til størrelse og karakter i øvrigt være sådan, at det er egnet til at give indtryk såvel af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer som hans kendskab til byggesagsbehandling. Projektet skal være udarbejdet inden for de sidste 3 år, og såvel tegninger som beregninger skal være underskrevet af ansøgeren. Projektet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som er nærmere specificeret i »Vejledning for ansøgere«, udarbejdet og godkendt af Dansk Ingeniørforening og Ingeniør-Sammenslutningen.
 • 2) En af ansøgeren indsendt erklæring fra mindst 2 kolleger, der besidder anerkendelsen (eller har givet afkald på en tidligere meddelt anerkendelse) og har haft lejlighed til direkte at følge ansøgerens arbejde med statiske beregninger og byggesagsbehandling, f.eks. tidligere eller samtidige arbejdsgivere og arbejdsfæller.
 • 3) En erklæring fra ansøgeren om, hvilke sager han har haft til behandling hos bygningsmyndighederne i løbet af de seneste 3 år forud for ansøgningen om anerkendelse. Ansøgeren må være indforstået med, at udvalget eventuelt søger oplysning om de pågældende sager hos vedkommende bygningsmyndighed.
 • 4) At ansøgeren dokumenterer, at han i mindst de seneste 3 år forud for ansøgningen om anerkendelse hovedsagelig har været beskæftiget med statiske beregninger, og heraf i mindst 1 år arbejdet på selvstændig og forsvarlig måde.
 • 5) En af ansøgeren underskrevet erklæring om, at han underkaster sig de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, herunder særligt regler for fratagelse af anerkendelse og for ansvarsforsikring.

I særlige tilfælde kan anerkendelsesudvalget afstå fra at få forelagt de under 1) eller 2) eller 3) nævnte oplysninger.

 • B) Andre

Som grundlag for anerkendelsesudvalgets beslutning tjener følgende oplysninger:

 • 1) Et af ansøgeren indsendt selvstændigt udarbejdet projekt til bedømmelse i anerkendelsesudvalget. Dette projekt skal med hensyn til størrelse og karakter i øvrigt være sådan, at det er egnet til at give indtryk såvel af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer som hans kendskab til byggesagsbehandling. Projektet skal være udarbejdet inden for de sidste 3 år, og såvel tegninger som beregninger skal være underskrevet af ansøgeren. Projektet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som er nærmere specificeret i »Vejledning for ansøgere«, udarbejdet og godkendt af Dansk Ingeniørforening og Ingeniør-Sammenslutningen.
 • 2) En af ansøgeren indsendt erklæring fra mindst 2 kolleger, der besidder anerkendelsen (eller har givet afkald på en tidligere meddelt anerkendelse) og har haft lejlighed til direkte at følge ansøgerens arbejde med statiske beregninger og byggesagsbehandling, f.eks. tidligere eller samtidige arbejdsgivere og arbejdsfæller.
 • 3) En erklæring fra ansøgeren om, hvilke sager han har haft til behandling hos bygningsmyndighederne i løbet af de seneste 5 år forud for ansøgningen om anerkendelse. Ansøgeren må være indforstået med, at udvalget eventuelt søger oplysning om de pågældende sager hos vedkommende bygningsmyndighed.
 • 4) At ansøgeren dokumenterer, at han i mindst de seneste 5 år forud for ansøgningen om anerkendelse hovedsagelig har været beskæftiget med statiske beregninger, og heraf i mindst 2 år arbejdet på selvstændig og forsvarlig måde.
 • 5) Ingeniører, der ikke er uddannet som bygningsingeniører ved en udenlandsk læreanstalt, hvis uddannelse på dette område er anerkendt af Dansk Ingeniørforening eller Ingeniør-Sammenslutningen, må endvidere skriftligt erklære sig villig til at underkaste sig en prøve, som anordnes af anerkendelsesudvalget. Prøvens formål er at konstatere, såvel at ansøgeren personligt er i stand til at praktisere inden for området, som at han har et teoretisk grundlag for beregning af bærende konstruktioner, som svarer til de krav, der stilles til bygningsingeniører, uddannet på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi eller på de danske teknika.
 • 6) En af ansøgeren underskrevet erklæring om, at han underkaster sig de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, herunder særligt regler for fratagelse af anerkendelse og for ansvarsforsikring.

I særlige tilfælde kan anerkendelsesudvalget afstå fra at få forelagt de under 1) eller 2) eller 3) eller 5) nævnte oplysninger.

Det påhviler anerkendelsesudvalget at gennemgå og bedømme de ovenfor nævnte oplysninger og på grundlag af disse samt på grundlag af eventuelle prøver, jfr. pkt. B), stk. 5), at træffe beslutning om tildeling af anerkendelse.

Tildeling af anerkendelse gives for 5 år. Ved fornyelse af anerkendelse efter udløbet af 5 års perioden ses normalt bort fra de under pkt. A), stk. 1) og 2), samt pkt B), stk. 1) og 2) nævnte oplysninger. Anerkendelsesudvalget kan dog, såfremt det finder anledning dertil, forlange disse oplysninger også i forbindelse med fornyelser. Såfremt en bortfaldet anerkendelse senere ønskes genoptaget, afgør anerkendelsesudvalget ligeledes hvilke af de nævnte oplysninger, udvalget ønsker til brug for beslutningen om genoptagelse.

§ 4

Fratagelse af anerkendelse

Anerkendelsesudvalget kan, såfremt det finder anledning dertil, fratage en ingeniør anerkendelsen.

I de tilfælde, hvor anerkendelsesudvalget har i sinde at fratage en ingeniør anerkendelsen, er det forpligtet til forud at underrette den pågældende herom.

En sådan meddelelse skal indeholde oplysning om:

- Anerkendelsesudvalgets begrundelse for at ville fratage anerkendelsen.

- Meddelelse om, at den anerkendte, såfremt han vil modsætte sig fratagelsen, er berettiget til personligt at give møde for anerkendelsesudvalget.

- Meddelelse om, at den anerkendte, såfremt anerkendelsesudvalget fastholder sin beslutning om fratagelse af anerkendelsen, er berettiget til at indanke afgørelsen efter eget valg for enten Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse eller Ingeniør-Sammenslutningens hovedbestyrelse, jfr. § 5.

Når en ingeniør har fået frataget anerkendelsen, kan han tidligst tildeles anerkendelse efter 3 år, og da efter samme procedure som ved første tildeling af anerkendelse, jfr. § 3.

§ 5

Anke

Anerkendelsesudvalgets beslutning om at afslå at give anerkendelse eller om fratagelse af anerkendelse, kan af den berørte efter eget valg indankes for enten Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse eller for Ingeniør-Sammenslutningens hovedbestyrelse.

I forbindelse med en sådan anke må den pågældende skriftligt fremsætte sine synspunkter overfor hovedbestyrelsen, og han er berettiget til, såfremt han ønsker det, personligt at forelægge sin sag for hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsens afgørelse af sagen er endelig og kan ikke indankes for domstolene.

§ 6

Ansvarsforsikring

Anerkendelsen kan udnyttes, når det overfor anerkendelsesudvalget dokumenteres, at statikeren på tilfredsstillende måde er forsikret for anvar som rådgivende ingeniør på det omhandlede område. Forsikringssummen skal mindst svare til den af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) fastsatte obligatoriske kollektive ansvarsforsikring for rådgivende ingeniørvirksomhed.

§ 7

Brugen af anerkendelsen

I andragender til bygningsmyndighederne i medfør af anerkendelsesordningen skal statiske beregninger med dertil hørende tegninger være underskrevet af den anerkendte statiker personligt, og den anerkendte statiker indestår med sin underskrift for, at beregninger og tegninger er udført i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Reglerne for brugen af anerkendelsesordningen fastsættes i øvrigt af boligministeriet.

Der må ikke reklameres med anerkendelsen.

§ 8

Gebyrer

Til dækning af omkostningerne ved ordningens administration betaler ansøgeren et gebyr, såvel ved tildeling af anerkendelse som ved fornyelser. Gebyrernes størrelse fastsættes af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse og Ingeniør-Sammenslutningens hovedbestyrelse efter indstilling fra anerkendelsesudvalget.

Gebyrernes størrelse fastsættes således, at ordningen økonomisk kan hvile i sig selv.

§ 9

Reglernes vedtagelse

Vedtaget af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse den 24. november 1983, og af Ingeniør-Sammenslutningens hovedbestyrelse den 10. december 1983.

Niels Hjorth

/Aksel Nielsen

Officielle noter

Ingen