Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kvalitetssikring og teknisk rådgivning og bistand m.v. ved forbedringsarbejder efter lov om byfornyelse og boligforbedring

(Til samtlige kommunalbestyrelser)


Område

§ 1. Dette cirkulære gælder for forbedringsarbejder, der udføres med offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Kvalitetssikring

§ 2. Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986 om kvalitetssikring af byggearbejder gælder for forbedringsarbejder, der udføres med offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Tekniske rådgivning og bistand

§ 3. For aftaler om teknisk rådgivning og bistand ved forbedringsarbejder, hvortil der meddeles tilsagn om offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring, finder de af Boligministeriet godkendte almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89) anvendelse.

Ikrafttræden

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 4. juli 1990 og får virkning for forbedringsarbejder, der udbydes den 4. juli 1990 eller senere.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 26. juni 1990

H. E. RASMUSSEN

/Lisbeth Jordan

Officielle noter

Ingen