Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder


Område

§ 1. Dette cirkulære gælder for

  • a) byggeri, som får tilsagn om offentlig støtte efter lov om boligbyggeri,
  • b) statsligt byggeri,
  • c) andet byggeri, når vedkommende styrelse træffer bestemmelse om cirkulærets anvendelse, og når der til arbejdet ydes statsstøtte eller statslig udgiftsrefusion, eller arbejdet i øvrigt helt eller delvis finansieres over de årlige bevillingslove.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Cirkulæret gælder ikke for bestående bygningsdele.

Formål

§ 2. Gennem kvalitetssikring af byggeriets ydelser skal svigt i byggeriet modvirkes.

Stk. 2. God kvalitetssikringsskik omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet.

Parternes opgaver og indbyrdes forhold

§ 3. Bygherren skal som nævnt i dette cirkulære sikre, at det færdige byggeri opnår den tilsigtede kvalitet. Bygherren skal stille de fornødne krav om kvalitetssikring til rådgivere og entreprenører.

§ 4. Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje.

Stk. 2. Bygherren skal ikke kontrollere indsatsen efter stk. 1. I tilfælde hvor der foreligger et specielt behov for at sikre byggeriet mod svigt, kan bygherren i rådgiveraftaler og ved udbud stille specielle krav om kvalitetssikring.

§ 5. Bygherren skal udarbejde en plan for sit tilsyn med byggeriet under udførelsen.

§ 6. Til sikring af kontraktmæssige ydelser skal bygherren i form af en kontrolplan fastsætte nærmere bestemmelser om den dokumentation for entreprisers udførelse, for udførte anlæg og for de anvendte materialer, som entreprenørerne skal afgive under arbejdet og ved dettes afslutning.

Stk. 2. Kravene til entreprenørerne i medfør af stk. 1 skal angives i udbudsmaterialet.

Stk. 3. Dokumentationen skal have en sådan form, at den i det omfang, det har betydning for bygningsdriften, kan indgå i udarbejdelsen af driftplaner.

§ 7. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, i hvilket omfang entreprenører skal deltage i projektgennemgang og tilrettelæggelse vedrørende kvalitetssikring.

§ 8. Ved udbud og ved bedømmelse af tilbud konkurreres der ikke på kvalitetssikring. Ved valg af virksomheder til at deltage i begrænset udbud kan virksomhedernes indsats for kvalitetssikring tages i betragtning.

§ 9. Kvalitetssikring efter § 4, stk. 1, kan ikke forlanges særskilt betalt.

Stk. 2. Ydelser efter § 4, stk. 2, § 5, § 6 og § 7 betales efter særlig aftale. Dog skal budgetrammer for rådgiverydelser, der udføres efter regning, og entreprisetilbud omfatte alle udgifter til kvalitetssikring.

Stk. 3. Byggeledelse og fagtilsyn betales efter gældende praksis.

Krav til ydelserne

§ 10. Materialer, konstruktioner og bygningsdele skal vælges eller udformes under størst mulig udnyttelse af foreliggende viden og erfaring om, hvorledes a) svigt i byggeriet undgås,

  • b) bygninger kan drives, herunder holdes vedlige, på en rationel og økonomisk måde,
  • c) bygninger kan efterses og bygningsdele udskiftes lettest muligt under hensyn til projektets intentioner.

§ 11. Om muligt skal benyttes produkter, der er undergivet kontrol- eller godkendelsesordninger, forudsat at

  • a) produkternes egenskaber ikke let kan bedømmes uden disse ordninger,
  • b) ordningerne dækker væsentlige efterspurgte egenskaber i det pågældende byggeri og
  • c) produkterne er konkurrencedygtige på pris og kvalitet.

§ 12. I projektmateriale skal i videst muligt omfang anvendes alment anerkendte tegnings- og beskrivelsesprincipper.

§ 13. Ændringer i kvalitetskrav skal fremgå af aftaler og skal være registreret på en sådan måde, at der stedse er klarhed over, hvilken kvalitet det færdige byggeri skal have.

§ 14. Cirkulærets bestemmelser kan fraviges ved forsøgsbyggeri, når der er tale om væsentlige afvigelser fra hidtidig byggeskik. Forsøgets formål skal på forhånd være defineret og dets omfang afgrænset, ligesom arbejdet skal være lagt til rette ud fra forsøgsformålet. I aftaler med rådgivere og entreprenører skal opgavens karakter af forsøg være angivet, og det skal være bestemt, hvem der skal præstere de enkelte ydelser i forsøget.

Vejledning og ikrafttræden

§ 15. Som retningslinier for god kvalitetssikringsskik udsender Byggestyrelsen en vejledning om kvalitetssikring, hvori tillige angives en række af de hjælpemidler, der findes som alment teknisk fælleseje. Vejledningen revideres efter behov.

§ 16. Dette cirkulære gælder for statslige byggearbejder, der påbegyndes projekteret efter 31. december 1986, og for statsstøttede byggearbejder med offentlig støtte efter lov om boligbyggeri, når arbejdet påbegyndes projekteret efter denne dato, dog i alle tilfælde, når tilsagn om offentlig støtte gives efter 30. juni 1987. For andre statsstøttede byggearbejder træder cirkulæret i kraft efter vedkommende styrelses beslutning, jfr. § 1.

Byggestyrelsen, den 12. november 1986

Marius Kjeldsen

/Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen