Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om huslejeaktioner


Efter forhandling med undervisningsministeriet udgår det nuværende punkt 13 i boligstyrelsens cirkulære af 16. maj 1980 om huslejeaktioner.

I stedet formuleres punkt 13 således:

13. Det påhviler kollegiebestyrelsen eller det pågældende almennyttige boligselskab at drage omsorg for, at nuværende og fremtidige beboere af de i punkt 9 nævnte boliger gøres bekendt med de særlige regler for inddrivelse af ikke betalt leje og andre forfaldne ydelser, som gælder i tilfælde af kollektiv betalingsvægring. For nye beboere skal underretningen ske senest i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt. Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed påser - eventuelt gennem sin repræsentation i kollegiebestyrelsen - at underretningen af beboerne sker på en hensigtsmæssig og - hvor der f. eks. er tale om flere kollegier i kommunen - ensartet måde.'

Boligstyrelsen, den 5. november 1980

AXEL G. POULSEN

/J. Volsing

Officielle noter

Ingen