Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for daktyloskopiteknikere

 

Hermed følger den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II den 22. januar 2003 indgåede organisationsaftale for daktyloskopiteknikere.

Organisationsaftalen afløser organisationsaftalen af 20. september 2001.

Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser

Til § 4, stk. 1

I forbindelse med forhøjelsen af basislønnen er det aftalt, at forhøjelsen modregnes i varige eller midlertidige kvalifikations- eller funktionstillæg, jf. § 5, stk. 1 og 2.

Til § 5. Kvalifikations- og funktionstillæg

Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også, hvis forholdene taler herfor, aftales som midlertidige tillæg.

Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats.

Forhåndsaftaler indebærer, at der ikke skal indgås konkret tillægsaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, hver gang én eller flere ansatte udfører opgaver/erhverver kvalifikationer, der er omfattet af forhåndsaftalen.

Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemgået et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det af bemærkningerne til tillidsrepræsentantaftalen fremgår, at tillidsrepræsentanter ikke lønmæssigt og udviklingsmæssigt skal stilles ringere end andre ansatte omfattet af nye lønsystemer, og at de derfor skal have samme mulighed for at få tillæg ud over basislønnen, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job.

Endelig kan der på baggrund af tillidsrepræsentanternes ændrede rolle inden for aftalesystemet, der efter den skete decentralisering i langt højere grad baserer sig på lokale løsninger, efter konkret vurdering indgås aftale om ydelse af tillæg til en tillidsrepræsentant.

Til § 12. Forhandlinger og indgåelse af aftaler mv.

Et væsentligt element i det nye og decentralt orienterede lønsystem er, at den lokale lønfastsættelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at der er den fornødne aftalekompetence til stede på det lokale niveau. På denne baggrund delegerer aftalens parter kompetencen efter følgende retningslinjer:

Finansministeriet bemyndiger Justitsministeriet til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Finansministeriet forudsætter endvidere, at ministeriet videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler kan indgås af den lokale ledelse.

Centralorganisationen videredelegerer tilsvarende sin kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler kan indgås af den lokale tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant for personalegruppen, indgås de lokale aftaler med centralorganisation.

Det er parternes overordnede hensigt, at forhandlingerne skal finde sted og aftalerne indgås på parallelle niveauer. Parterne er således enige om, at aftaler bør indgås mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant.

Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra ministeriet mv., henholdsvis centralorganisationen.

Til § 12, stk. 2

For at sikre en god lokal proces er det væsentligt, at forslag om lønforbedringer samt eventuelle afvisninger af sådanne forslag begrundes konkret.

Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling, kombineret med oplysninger om køn og anciennitet.

Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten.

Spørgsmålet om det lønstatistiske grundlag for de lokale forhandlinger kan evt. indgå som et element i lønpolitikken.

Til § 12, stk. 7

Ved opsigelse af en aftale om kvalifikationstillæg bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales.

Ved opsigelse af en aftale om funktionstillæg gives der skriftlig meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsigelse samt om, at tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales.

Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for tillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet.

Midlertidige tillæg bortfalder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen.

Til § 13, stk. 2

Den lokale løndannelse i de nye lønsystemer er ikke underlagt lokalløns- og cheflønspuljeordningerne eller anden form for puljebegrænsning. Rammerne for den lokale økonomiske dispositionsfrihed er således alene fastlagt ved de bevillings- og budgetmæssige forhold, herunder en eventuel lønsumsbegrænsning.

ATP-bidrag

For ansatte i henhold til denne organisationsaftale betales ATP-bidrag efter sats C.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2002. Samtidig ophæves cirkulære af   1. oktober 2001 om organisationsaftale for daktyloskopiteknikere.

 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 22. januar 2003

P.M.V.
E.B.
Dorte Sølling


ORGANISATIONSAFTALE FOR DAKTYLOSKOPITEKNIKERE

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II.

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde.

Organisationsaftalen omfatter daktyloskopiteknikere ved Rigspolitiets Kriminaltekniske Afdeling.

§ 2. Uddannelse.

Den ansatte skal i løbet af det første ansættelsesår gennemgå den uddannelse, der er nødvendig for at kunne udføre arbejdet som daktyloskopitekniker tilfredsstillende, og bestå de hermed forbundne prøver, jf. bilag 1.

§ 3. Lønsystemet.

Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 4, der kan suppleres med en tillægsdel, jf. § 5.

Stk. 2. Der kan endvidere lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger i henhold til fællesoverenskomstens bestemmelse herom. Der kan således udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte målperiode i det omfang, de på forhånd definerede mål er opnået.

§ 4. Basisløn.

Basislønnen udgør i forhold til pågældendes anciennitet følgende årlige grundbeløb (niveau 1. oktober 1997):

 

Basisløntrin

Basisløn

1

195.500 kr.

2

198.000 kr.

 

 

Stk. 2. Basisløntrin 1 er 1-årigt. Oprykning fra basisløntrin 1 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- eller kvalifikationstillæg.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Ved ansættelse på deltid ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid

§ 5. Kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked og hensynet til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årligt grundbeløb (niveau oktober 1997).

Stk. 4. Der kan herudover lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af særlig indsats.

Stk. 5. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.

§ 6. Arbejdstidsbestemte tillæg.

Der ydes arbejdstidsbestemte tillæg efter den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II indgåede aftale om tillæg for aften-/nattjeneste inden for CO II’s forhandlingsområde.

§ 7. Lønregulering.

Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales.

§ 8. Pension.

Der indbetales pensionsbidrag af basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg i henhold til § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Det samlede pensionsbidrag udgør 18 pct. af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Indbetaling af pensionsbidrag sker til Statstjenestemændenes Centralorganisations II’s pensionsordning i PFA-Pension, jf. i øvrigt reglerne i fællesoverenskomsten.

§ 9. Arbejdstid.

De ansatte følger de til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdstid for statens tjenestemænd.

§ 10. Overarbejde.

Overarbejdsbetaling beregnes på grundlag af en timeløn, der udgør 1/1924 af den samlede faste løn (ekskl. evt. rådighedstillæg), hvortil lægges et overtidstillæg på 50 pct.

§ 11. Opsigelse.

Såfremt den ansatte ikke består de i § 2 nævnte prøver inden udgangen af det første ansættelsesår, kan den pågældende opsiges med sædvanligt varsel.

§ 12. Forhandlinger og indgåelser af aftaler mv.

Lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil.

Stk. 2. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne begærer det. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom.

Stk. 3. Kan der ved en lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra Tjenestemændenes Centralorganisation II. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.

Stk. 4. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres mellem aftalens parter. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.

Stk. 5. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres.

Stk. 6. Brud på og fortolkning af lokale aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler.

Stk. 7. Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter.

§ 13. Ikrafttræden mv.

Denne aftale har virkning fra den 1. april 2002 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2005.

Stk. 2. Ansatte, der er aflønnet efter denne aftale, er ikke omfattet af aftalerne om henholdsvis lokalløn og chefløn.

 

 

København, den 22. januar 2003

 

 

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov

Finansministeriet,

Personalestyrelsen

P.M.V.

E.B.

Dorte Sølling

 


Bilag 1

Daktyloskopitekniker i Kriminalteknisk Afdeling, Fingeraftrykssektionen

Ansættelseskrav/prøver

Forudsætning for prøveansættelse:

–   PC-kørekort eller lignende dokumenterede erfaringer og kundskaber

–   Dokumenterede engelskkundskaber til mundtlig og skriftlig kommunikation

–   Bestået test vedrørende detaljer og mønsterkombinationer som nedenstående (testen bestået ved 80 ud af 179 point):

Sammenligninger af forskellige og ens billeder med henblik på udvælgelse af de ens (10 minutter)

Sammenligning af billedudsnit fra større billeder og sammenligning af nummerserier med henblik på udvælgelse af de ens (10 minutter)

Sammenligning af 40 fingeraftryk med henblik på udfindelse af identiske (20 minutter)

Sammenligning af 9 par fingeraftryk med henblik på afgørelse af, hvorvidt de parvis er identiske (20 minutter).

Forudsætning for fastansættelse:

–   Gentaget ovenstående test med væsentligt forbedret resultat (mindst 140 ud af 179 point)

–   Bestået test vedrørende detaljer og mønsterkombinationer som nedenstående

Tegning af fingeraftryk – aftegning af et originalt aftryk (20 minutter)

Kvalitetsvurdering af 50 fingeraftryksblanketter med frasortering af x antal blanketter med begrundelse og forslag til vejledning af indsenderne (60 minutter)

Gennemgang af 25 fingeraftryk med mønsterbestemmelse og detaljemarkering (60 minutter)

–   Bestået test vedrørende lovgrundlaget for optagelse af fingeraftryk og indlægning i registret (retsplejeloven, udlændingeloven og registerforskrifterne)

–   Bestået praktisk prøve vedrørende FIT-betjening og løsning af forekommende mindre edb-problemer.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr.000-03