Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om, at de almennyttige boligselskaber fremover er omfattet af EF-udbudsdirektiverne


I Bygge- og Boligstyrelsens cirkulæreskrivelse af (* 1) 29.1.1991 meddelte man, at de almennyttige boligselskaber indtil videre ikke anses for omfattet af EF-udbudsdirektiverne, idet spørgsmålet var genstand for drøftelser mellem EF-Kommissionen og de danske myndigheder.

Kommissionens besvarelse foreligger nu. Det fremgår heraf, at det er Kommissionens opfattelse, at de almennyttige boligselskaber må betragtes som et offentligretligt organ i henhold til artikel 1, litra b) i direktiv 89/440/EØF (bygge- og anlægsdirektivet).

Efter Kommissionens opfattelse gælder dette, uanset om boligselskabet er organiseret som en almennyttig andelsboligforening, et selvejende boligselskab eller et almennyttigt garantiselskab.

Kommissionen gør samtidig opmærksom på, at de almennyttige boligselskaber ligeledes er omfattet af direktiv 92/50/EØF (tjenesteydelsesdirektivet), som skal følges fra den 1.7.1993, og tillige af det direktiv der den 14.6.1993 er vedtaget til afløsning af det gældende indkøbsdirektiv (77/62/EØF) med senere ændringer. Det nye indkøbsdirektiv skal finde anvendelse fra den 14.6.1994.

Bygge- og Boligstyrelsen og KonkurrenceSekretariatet har taget Kommissionens opfattelse til efterretning.

Det betyder, at projektering, opførelse og drift herunder ejendomsadministration og indkøb af/til almennytigt boligbyggeri og ungdomsboliger med tilsagn om støtte efter lov om boligbyggeri og ældreboliger med tilsagn om støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handikap fremover er omfattet af EF's udbudsdirektiver.

Beløbsgrænsen (tærskelværdien) for, hvornår et arbejde skal udbydes efter bygge- og anlægsdirektivet er 5 mio. ECU eller 39.460.300 kr.

Tærskelværdien for, hvornår en indkøbsaftale eller tjenesteydelsesaftale skal udbydes efter indkøbs- eller tjenesteydelsesdirektivet er 200.000 ECU eller 1.578.412. kr.

Bygge- og Boligstyrelsen og KonkurrenceSekretariatet skal herefter henstille, at kommunalbestyrelserne ved deres tilsyn med de almennyttige boligselskaber sørger for, at selskaberne fremover følger reglerne i EF's udbudsdirektiver.

Pdv

eb

Bjarne Strand

Bygge- og Boligstyrelsen

Lars Koefod-Johnsen

KonkurrenceSekretariatet

Officielle noter

(* 1) Cis. nr. 21 af 29. januar 1991 om EF's regler for udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder har været offentliggjort i Ministerialtidende og forefindes i Retsinformation.