Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige bestemmelser
om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

(Afskedigelsesbeskyttelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen, som ændret ved § 29 i lov nr. 388 af 30. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Repræsentanten for det øvrige juridiske personale og de to repræsentanter for det administrative personale samt deres suppleanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

§ 2

I lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 3

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 7. februar 2000, som ændret ved lov nr. 444 af 31. maj 2000, § 29 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 17 i lov nr. 230 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 4

I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved § 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Dette bestyrelsesmedlem er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 5

I lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Repræsentanten for højskolens medarbejdere er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 6

I lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000, som ændret ved § 6 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Repræsentanter for medarbejderne er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 7

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Repræsentanter for lærere og det teknisk-administrative personale er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 8

I lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Repræsentanter for universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og for det teknisk-administrative personale er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

§ 9

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse i forbindelse med afskedigelser, hvor afgørelse om afskedigelse træffes efter lovens ikrafttræden, og i forbindelse med anden ændring af forholdene, der sker efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thor Pedersen