Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Byggestyrelsens cirkulære nr. 91 af 25. juni 1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder.


Til samtlige ministerier, styrelser og kommunalbestyrelser

Byggestyrelsens cirkulære nr. 91 af 25. juni 1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder ophæves med virkning fra denne skrivelses dato for så vidt angår byggearbejder, der udbydes efter Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92).

Baggrunden for ophævelsen er, at det nævnte cirkulære i vidt omfang indgår i AB 92, der er obligatorisk i statsligt og statsstøttet byggeri fra den 1. januar 1994.

Hvad angår pligten til at indføje byggeleveranceklausulen med det 5-årige leverandøransvar i entreprenørens og dennes underentreprenørers aftaler om leverancer til entreprisens udførelse kan entreprenørerne - eller bygherrerne ved bygherreleverancer - enten henvise til AB 92 § 10, stk. 4 og § 5, stk. 5, eller de kan fortsat bruge byggeleveranceklausulens tekst fra ansvarscirkulæret.

Der kan fortsat aftales leverancevilkår, der er gunstigere for bygherre eller entreprenør end byggeleveranceklausulen.

Som en følge af ansvarscirkulærets ophævelse er Byggestyrelsens vejledning af april 1987 om ansvarsforhold ved byggearbejder udgået. En del af stoffet er medtaget i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om AB 92, som udkommer i januar 1994.

Pdv

Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen