Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om fravigelse i det statslige og statsstøttede byggeri af § 26 stk. 6 i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer (AB 72)


Som det fremgår af Boligministeriets cirkulæreskrivelse af 3.5.1978 om anvendelse af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 72) skal statslige og statsstøttede byggearbejder efter de gældende regler udbydes på grundlag af AB 72, der som hovedregel skal lægges til grund uden fravigelser.

Det her i det statslige og statsstøttede byggeri på grund af de særlige forhold i dette byggeri vist sig vanskeligt at undgå at fravige bestemmelserne i AB 72, § 26, stk. 6, om betalingsfrist.

Derfor kan det som supplerende retningslinier til ovennævnte cirkulæreskrivelse fastlægges, at bygherren i sit udbud kan fravige bestemmelsen i AB, § 26, stk. 6 således, at rater udbetalt på grundlag af månedlige a conto-begæringer i henhold til det konstaterede udførte arbejde skal udbetales indenfor en periode af op til 4 uger .

Efter AB 72, § 26, stk. 14, kan forrentning kræves fra forfaldsdagen (dagen for modtagelse af a conto-begæring), såfremt den nævnte betalingsfrist på op til 4 uger, ikke kan overholdes.

Opmærksomheden henledes endeligt på, at det af AB 72 § 1, stk. 3, fremgår, at når AB anvendes, er bestemmelsen om fravigelser af reglerne kun gældende, når de tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Pdv

Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen