Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidraget for tjenestemandslignende ansatte i staten m.v. inden for StK's forhandlingsområde og nettoficering af den pensionsgivende løn

 

1. Forhøjelse af pensionsbidrag

Det indgik i resultatet af aftaleforhandlingerne 2002 mellem Finansministeren

og CFU, at pensionsbidraget for tjenestemandslignende ansatte i staten og ved tilskudsberettigede institutioner inden for StK's forhandlingsområde forhøjes fra 15 pct. til 18 pct. af de pensionsgivende løndele.

Egetbidraget udgør 1/3 og arbejdsgiverbidraget 2/3 af det samlede pensionsbidrag.

2. Nettoficering

Det er samtidig aftalt, at pensionsbidraget beregnes direkte på grundlag af den pensionsgivende løn, d.v.s. at den pensionsgivende løn ikke længere skal opregnes før beregningen af pensionsbidraget.

3. Personkreds m.v.

De pågældende ansatte er omfattet af den med virkning fra 1. april 1988 etablerede forsikringsmæssige pensionsordning i PFA Pension for tjenestemandslignende ansatte i staten inden for StK’s forhandlingsområde og tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede institutioner med mere end 50 pct. statstilskud, ligeledes inden for StK's forhandlingsområde.

De ansatte er omfattet af PKAT 206. Tjenestemandslignende ved erhvervsskoler eller 211. Tjenestemandslignende (generel PKAT) samt af lønkode-KREDKO 1157.

De enkelte institutioner vil fra Økonomistyrelsen modtage meddelelse om selv at skulle indberette forhøjelsen af pensionsbidraget til lønsystemet i tilfælde, hvor den ansatte figurerer med anden PKAT end de nævnte eller med anden lønkode-KREDKO end den nævnte.

4. Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2003.

Bestemmelserne i pkt. 1. Forhøjelse af pensionsbidrag og pkt. 2. Nettoficering erstatter de hidtidige, tilsvarende bestemmelser i Finansministeriets cirkulære nr. 181 af 8. november 1993 om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte og visse overenskomstansatte i staten m.v., pkt. 4.1. (APD nr. 89/93).

 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 11. december 2003

P.M.V.
E.B.
Ralf Amstrup

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 082-03