Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulærer og cirkulæreskrivelser for det støttede boligbyggeri efter boligbyggeriloven. Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1.1.1992


Cirkulærer.

Cirkulære af 11. maj 1962 om administrationsudgifter i byggeri med statsstøtte.

Cirkulære af 4. juni 1975 om støtte til almennyttigt nybyggeri m.v.

Cirkulære af 8. november 1977 om ændringer i lov om boligbyggeri m.v. (pkt. 9 er dog ophævet).

Cirkulære af 25. marts 1982 om boliger for ældre og handicappede i almennyttigt byggeri.

Cirkulære af 23. april 1982 om støtte til almennyttigt boligbyggeri, der finansieres med indekslån.

Cirkulære af 28. december 1982 om regulering af udgiftsrammerne for statsstøttet boligbyggeri (almennyttigt boligbyggeri, ungdomsboliger, private andelsboliger og lette kollektive boliger).

Cirkulære af 9. maj 1984 om forskellige forhold i forbindelse med underhåndsbud inden for byggeri, der opføres med støtte i henhold til lov om boligbyggeri.

Cirkulære af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboliger.

Cirkulære af 30. juni 1987 om støtteproceduren m.v. for almennyttigt byggeri samt om regulering af udgiftsrammerne.

Cirkulære af 30. november 1987 om offentlig støtte til opførelse eller indretning af ungdomsboliger.

§ 5, stk. 3-4 i cirkulære nr. 167 af 5. september 1990 om kommunalbestyrelsens tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri.

Cirkulæreskrivelser.

Cirkulæreskrivelse af 7. juni 1978 om beregning af etagearealer i almennyttigt boligbyggeri.

Cirkulæreskrivelse af 4. marts 1983 om overgangsbestemmelser m.v. vedrørende indhentning af underhåndsbud i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 6.1.1983 om udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Cirkulæreskrivelse af 18. oktober 1984 om forhøjelse af gebyret til staten for behandling af ansøgninger om statsstøtte i henhold til lov om boligbyggeri (promillegebyret).

Cirkulæreskrivelse af 11. april 1986 om selvgroede andelsboligforeninger.

Cirkulæreskrivelse af 12. januar 1987 om regulering af rammebeløb for statsstøttet boligbyggeri, almennyttigt boligbyggeri, private andelsboliger, ungdomsboliger, lette kollektive boliger efter timelønsindeks for industriens arbejdere.

Cirkulæreskrivelse af 15. januar 1987 om indberetning af påbegyndelse af private andelsboliger.

Cirkulæreskrivelse af 3. juni 1987 om begrænset udbud af arbejder i almennyttigt byggeri.

Cirkulæreskrivelse af 27. juni 1988 om ny praksis for indsendelse af ansøgninger om støtte til opførelse af private andelsboliger.

Cirkulæreskrivelse af 9. september 1988 om ungdomsboligkvotens udnyttelse.

Cirkulæreskrivelse af 26. oktober 1988 om udfyldning af oplysningsskema for private andelsboliger i 1989.

Cirkulæreskrivelse af 15. december 1988 om udformning af kommunale garantierklæringer for private andelsboliger, ældreboliger og ejendomme med støtte efter saneringsloven og byfornyelsesloven, for så vidt angår private andelsboliger.

Cirkulæreskrivelse af 2. februar 1989 om rammebeløb for almennyttigt boligbyggeri, private andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Cirkulæreskrivelse af 31. marts 1989 om lejlighedssammensætning og gennemsnitslejlighedsstørrelser for det almennyttige boligbyggeri, herunder integrerede ungdomsboliger.

Cirkulæreskrivelse af 5. januar 1990 om rammebeløbsfastsættelsen pr. 1. januar 1990.

Cirkulæreskrivelse af 5. marts 1990 om tidsfrister i forbindelse med påbegyndelse af opførelse af private andelsboliger.

Cirkulæreskrivelse af 10. august 1990 om godkendelse af endelig anskaffelsessum for private andelsboliger mv.

Cirkulæreskrivelse af 6. september 1990 om kontrol med indbetaling af bidrag til Byggeskadefonden ved godkendelse af endelig anskaffelsessum ved afslutning af støttede private andelsboliger.

Cirkulæreskrivelse af 2. oktober 1990 om udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri (Almennyttigt byggeri, ungdoms-, andels- og ældreboliger)

Cirkulæreskrivelse af 27. maj 1991 om nye vilkår for støtte til opførelse af private andelsboliger.

Bygge- og Boligstyrelsen den 3. dec. 1991

H.E. Rasmussen / Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen