Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om bygnings- og boligregistrering

Denne datasammenskrivning omfatter lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 28. februar 1990, med de ændringer, der følger af lov nr. 275 af 8. maj 1991


§ 1. Hver kommune fører et register med oplysninger om bygnings- og

boligforhold. Registret etableres og føres efter regler, der

fastsættes af boligministeren således, at det kan give grundlag for

en landsdækkende bygnings- og boligregistrering.

Stk. 2. Udgifterne til registrets oprettelse og drift afholdes af kommunen.

§ 2. I bygnings- og boligregistret skal registreres oplysninger om:

  • 1) hver enkelt bygnings identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse og om
  • 2) hver enkelt bolig- eller erhvervsenheds identifikation, oprettelsesår, størrelse, huslejeforhold, indretning, installationer og anvendelse.

Stk. 2. Boligministeren fastsætter regler for registrets oprettelse og kan herunder nærmere fastsætte regler om registrering af sådanne oplysninger om bygnings- og boligforhold, som har betydning for varetagelsen af opgaver, der påhviler offentlige myndigheder.

Stk. 3. I registret gennemføres en entydig betegnelse af alle enheder (beliggenhedsbetegnelse).

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre den fornødnne entydighed i registreringen.

Stk. 2. Betegnelsen af de enkelte bolig- og erhvervsenheder i bygninger med flere enheder foretages af ejeren efter regler fastsat af boligministeren.

§ 4. Offentlige myndigheder samt ejere af registrerede enheder skal efter regler, der fastsættes af boligministeren, meddele oplysninger til brug for registrets oprettelse og drift.

§ 5. På begæring af offentlige myndigheder skal der fra registret medddeles sådanne oplysninger, som har betydning for en sags afgørelse eller for myndighedens virksomhed.

§ 5 a. På begæring har ejeren af registrerede ejendomme ret til at gøre sig bekendt med de registrerede aktuelle oplysninger vedrørende ejendommen.

Stk. 2. På begæring har lejere af en registreret bolig- eller erhvervsenhed ret til at gøre sig bekendt med de registrerede aktuelle oplysninger vedrørende enheden samt den bygning, hvori enheden er beliggende.

§ 6. Offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder kan rekvirere oplysninger fra bygnings- og boligregistret.

Stk. 2. Oplysninger fra bygnings- og boligregistret rekvieret via terminal, abonnementsordning, i form af masseoplysninger eller anden systematisk indhentning må ikke anvendes til opdyrkning af nye kundeforhold eller videregives kommercielt til tredje part. Boligministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Oplysninger, der er afgivet fra bygnings- og boligregistret, skal opbevares forsvarligt.

Stk. 4. Boligministeren kan fastsætte regler om opbevaring, tilintetgørelse og videregivelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 5. Boligministeren fastsætter regler om vederlag for registrets ydelser.

§ 7. Det påhviler boligministeren at søge gennemført sådanne regler eller foranstaltninger, at der i videst muligt omfang sker en samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom og andre stedbestemte oplysninger.

Stk. 2. Boligministeren kan bemyndige en styrelse under ministeriet til at udøve de beføjelser, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

  • 1) overtræder § 3, stk. 2,
  • 2) undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4,
  • 3) afgiver urigtige oplysninger til bygnings- og boligregistret
  • 4) uden tilladelse skaffer sig oplysninger fra bygnings- og boligregistret eller
  • 5) overtræder vilkår for behandling af meddelte oplysninger.

Stk. 2. I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 9. I sager om overtrædelse af §§ 3-4 samt overtrædelser af forskrifter, udstedt i henhold til loven, kan kommunen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde, dog højst 2.000 kr.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 10. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

§ 2 i lov nr. 275 af 8. maj 1991 er sålydende:

§ 2 Loven(* 1) træder i kraft den 1. juli 1991

Boligministeriet, den 26. januar 1995

Lars Axelsen

afdelingschef

Officielle noter

(* 1) Lovændringen vedrører § 6, stk. 1-4.