Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål

 

1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 19. december 2003 om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål.

Aftalen gælder for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

2. For tjenestemænd på åremål gælder tjenestemandslovens § 33 c, der blev

indsat i tjenestemandsloven ved lov nr. 1155 af 19. december 2003.

3. Om åremålsansættelse på overenskomstvilkår henvises i øvrigt til pkt. 12 i cirkulære nr. 188 af 7. november 2001 om åremålsansættelse (Perst. nr. 032-01).

 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 19. december 2003

P.M.V.
E.B.
Carl Erik Johansen


Aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål 1

§ 1. Aftalen gælder for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

§ 2. En ansættelse på åremål kan forlænges med indtil i alt 3 år.

§ 3. Genansættelse på åremål efter fornyet opslag kan ske højst to gange eller i øvrigt, hvis genansættelsen er begrundet i objektive forhold.

§ 4. Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst til den 1. april 2005.

 

København, den 19. december 2003

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Carl Erik Johansen

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

 

 

Akademikernes

Centralorganisation

Svend M. Christensen

 

 

 

Lærernes Centralorganisation

Anders Bondo Christensen

 

 

 

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen

 

 


1 Aftalen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, Unice og CEEP (EF-Tidende nr. L 175, s. 43)

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 084-03