Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

ORIENTERINGSKORT Brandsektionsvægges stabilitetsforhold


ORIENTERINGSKORT

Brandsektionsvægges sektionsforhold

I bygningsreglement 1982, kap. 6.4.1, stk. 2, jf. stk. 1, er anført, at en brandsektionsvæg skal udføres mindst som BS-væg 60 og på en sådan måde, at den under brand bevarer sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen brandpåvirkes.

Byggestyrelsen er blevet anmodet om nærmere at forklare kravet vedrørende stabilitet for brandsektionsvægge i bygninger omfattet af bygningsreglement 1982 specielt med henblik på bestemmelsernes anvendelse i bygninger, hvor der forekommer store spændvidder og/eller stor brandbelastning, fx i butikker o.l. salgslokaler samt industri- og lagerbygninger i 1 etage. Det bemærkes, at bygninger med virksomheder eller oplag af en sådan art og størrelse, at de klassificeres som brandfarlige, yderligere er undergivet brandlovgivningens bestemmelser.

Således foranlediget meddelels hermed følgende:

I etageboligbyggeri, hoteller, institutioner o.l. bygninger med en etagehøjde på indtil 3 m anses stabilitetskravet umiddelbart at være opfyldt for BS-vægge 60, som er fastholdt/understøttet af bærende vandrette BS-bygningsdele 60 med en spændvidde på højst 6 m.

I bygninger kan kravet om, at en brandsektionsvæg skal bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen brandpåvirkes, anses for at være tilgodeset, hvis væggens sammenbygning med de tilgrænsende bygningsdele (gulv, vægge, søjler, dragere, etageadskillelse, tagkonstruktion) er udført sådan,

  • 1) at sammenbygningen i brandmæssig henseende ikke er ringere end, hvad der kræves for de enkelte sammenbyggede bygningsdele (jf. bygningsreglement 1982, kap. 6.7.1),
  • 2) at brændsektionsvæggen er fastholdt/understøttet således, at væggen bliver stående under 60 minutters standardbrand (jf. DS 1051.1) på den ene side af væggen og på den anden side af væggen (men ikke på begge sider samtidigt) og
  • 3) at brandsektionsvæggen kan bære den last, som væggen i den konkrete situation er eller bliver påført under 60 minutters standardbrand på en af væggens sider, bl.a. som følge af de tilgrænsende bygningsdeles tempeaturdeformationer.
  • ad 1)

Dette indebærer, at tilslutningsdetaljerne skal være udformet således, at de i DS 1052.1 angivne krav vedrørende isolation, integritet og bæreevne er overholdt for sammenbygningen i mindst 60 minutter. Eftervisning af, at kravene er opfyldt, kan i almindelighed foregå ved en brandteknisk bedømmelse ud fra de foreliggende tegninger. Hvis dette ikke er muligt, kan eftervisning ske ved prøvning efter DS 1051.1.

  • ad 2)

Dette indebærer, at de konstruktioner, som under brand fastholder/understøtter brandsektionsvæggen, skal være udformet således, at de forbliver stabile og på plads under 60 minutters standardbrand på en af væggens sider. Der skal herunder tages højde for væggens og de tilgrænsende konstruktioners temperaturbevægelser.

  • ad 3)

Dette indebærer for en bærende brandsektionsvæg, at det ved brandteknisk dimensionering skal eftervises, at den påførte last kan optages af væggen. Dimensioneringen skal udføres på grundlag af Dansk Ingeniørforenings normer for bygningskonstruktioner.

Dette indebærer tillige, at en ikke-bærende brandsektionsvæg skal sammenbygges med den overliggende etageadskillelse/tagkonstruktion således, at de af branden forårsagde temperaturdeformationer i etageadkillelsen/tagkonstruktionen kan ske, uden at væggen bliver påført last fra etageadskillelsen/tagkonstruktionen. Sammenbygningen skal derfor udformes med dilatationsmulighed, således at temperaturdeformationerne kan optages, uden at væggen bliver belastet, og uden at sammenbygningens integritet forringes. For en etageadskillelse/tagkonstruktion af beton kan temperaturdeformationen (nedbøjningen) i denne forbindelse sættes til 1/100 af etageadskillelsens/tagkonstruktionens spændvidde. For tilsvarende konstruktioner af træ henholdsvis stål kan nedbøjningen i denne forbindelse sættes til 1/100 henholdsvis 1/50 af konstruktionens spændvidde.

En brandsektionsvæg skal som anført i bygningsreglement 1982 udføres mindst som BS-væg 60 (med de konkrete dimensioner og laster). Der henvises i denne forbindelse til DS 1052.1 og til byggestyrelsens prøvnings- og godkendelsesbetingelser for ikke-bærende BS-vægge samt til SBI-ydeevnebeskrivelse nr. 1 for ikke-bærende indervægge. BS-vægge 60, der enten er anført som eksempel i bygningsreglement 1982, bilag 4, eller for hvilke der foreligger gældende MK-godkendelse, prøvningsrapport eller tilsvarende dokumentation, kan anvendes som brandsektionsvægge, idet det forudsættes, at der ved dimenstioneringen af væggene tages hensyn til styrke- og stivhedsparametrenes variation med væggenes dimensioner (herunder højden) samt til temperaturdeformationerne af væggene.

Det er en forudsætning, at de øvrige krav vedrørende brandsektionsvæggenes udførelse mv. (jf. bygningsreglement 1982, kap. 6.4) er opfyldt.

Byggestyrelsen, 3. kontor, j.nr. 755-04-82

Officielle noter

Ingen