Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Instruks for skorstensfejere


I medfør af § 32, stk. 5, og § 35 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 469 af 24. september 1969 fastsættes følgende:

§ 1. En skorstensfejermester skal gøre sig bekendt med de forskrifter, der vedrører hans arbejdsområde. Han skal nøje efterleve de påbud, der gives ham af brandkommissionen, i kommuner uden brandkommission af politimesteren.

§ 2. Skorstensfejermesteren skal antage det fornødne antal svende og lærlinge til udførelse af de påbudte rensninger, jfr. § 5, 1. pkt. Han fører tilsyn med deres arbejde. Udfører en skrostensfejermester sit hverv uden bistand af nogen skorstensfejersvend, skal han træffe aftale med en eller flere nærboende skorstensfejermestre om assistance i tilfælde af ferie eller sygdom.

Stk. 2. Er skorstensfejermesteren fraværende i over 4 uger, skal der ske indberetning til amtsrådet gennem brandkommissionen, i kommuner uden brandkommision gennem politimesteren, med henblik på konstitution af en anden skorstensfejermester eller en faguddannet skorstensfejersvend.

§ 3. Skorstensfejermesteren skal sørge for anskaffelse og vedligeholdelse af de nødvendige arbejdsredskaber til sig og sine medarbejdere. Han skal have telefon på sin bopæl.

§ 4. Skorstensfejermesteren fører et kartotek over alle ejendomme i hans distrikt, hvori der er indrettet ildsted. Kartoteket bekostes af vedkommende kommune. Det skal være overskueligt ordnet og indeholde oplysning om ejendommenes matr. nr. (art.nr.) og ildstedernes og skorstenenes art og antal.

Stk. 2. I kartoteket gøres notat om foretagne skorstensfejninger, brandsyn og udbrændinger af skorstene med angivelse af dato. Endvidere gøres notat om eventuelle konstaterede mangler og om forbud og pålæg i medfør af § 10. Udskrevne kartotekskort skal opbevares i 5 år.

§ 5. Skorstensfejermesteren skal selv eller ved sine medarbejdere foretage de påbudte rensninger af alle skorstene og røgkanaler i ejendommene inden for hans distrikt. Derudover skal han, hvis ejeren eller brugeren begærer det, foretage ekstra rensning af skorstene og røgkanaler samt rensninger af ildsteder og røgledninger, hvor rensning ikke er påbudt.

§ 6. I bymæssigt bebyggede områder skal ejeren eller brugeren (brugerne), senest dagen før skorstensrensning foretages, underrettes herom, evt. ved trykt blanket. I ejendomme med centraliseret fyring kan underretning gives til varmemesteren.

Stk. 2. Skorstensfejeren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at foretage rensningen.

Stk. 3. Rensning skal foretages på en sådan måde, at forurening af ejendommen i videst muligt omfang undgås. Sod, der ved rensningen samler sig i bunden af skorstenene og lignende steder, skal udtages og anbringes på et sikkert sted, evt. efter anvisning af ejendommens ejer eller bruger. Ild i soden skal forinden være fuldstændig slukket.

Stk. 4. Skorstensfejere skal under deres arbejde være opmærksomme på, om skorstene og ildsteder med tilhørende rensedøre og røgledninger m.v. er i forsvarlig stand og vel vedligeholdt. I tilfælde af mangler skal skorstensfejeren underrette skorstensfejermesteren.

§ 7. Bliver skorstensfejeren opmærksom på, at der i en skorsten afsætter sig glanssod, der ikke kan fjernes, uden at skorstenen udbrændes, skal han foranledige, at den udbrændes, inden laget af glanssod bliver så tykt, at udbrændingen kan være forbundet med fare for ejendommen.

Stk. 2. Skorstene, som er tilsat med glanssod, og som ikke egner sig til udbrænding, må ikke benyttes. Meddelelse herom skal gives ejeren eller brugeren i overensstemmelse med § 10.

Stk. 3. Ved rensning af skorstenene og rørledninger, der afleder røgen fra røgeovne, skal skorstensfejeren være opmærksom på, om der i selve røgeovenen har aflejret sig et tykt lag glanssod, at dette frembyder betænkelighed i brandmæssig henseende. Han skal i så fald sørge for, at soden fjernes i fornødent omfang.

§ 8. Når der opstår skorstensild, skal skorstensfejermesteren efter anmodning snarest selv eller ved en af sine svende give møde og foretage rensning af skorstenen. Er skorstensfejermesteren i det pågældende distrikt forhindret heri, har skorstensfejermesteren i et nabodistrikt tilsvarende pligt.

Stk. 2. Efter en skorstensild, skal skorstensfejermesteren meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning i sagen.

§ 9. En gang om året skal skorstensfejermesteren personlig eller ved en af brandkommissionen, i kommuner uden brandkommission af politimesteren, godkendt stedfortræder foretage eftersyn i samtlige bygninger, hvori der er indrettet ildsted. Ved brandsynet skal skorstensfejermesteren (stedfortræderen) medføre et legitimationskort, som udstedes af brandkommissionen, i kommuner uden brandkommission af politimesteren. Kortet, der anskaffes for kommunens regning, skal forevises på forlangende under brandsynet. Skorstenfejermesteren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at foretage eftersynet.

Stk. 2. Det skal ved eftersynet påses, at skorstene, ildsteder, herunder bageovne, røgeovne m.v., og røgledninger er i forsvarlig stand og vel vedligeholdt og renset.

Stk. 3. I ejendomme, der opvarmes fra et fælles centralvarmeanlæg eller en fjernvarmecentral, kan brandsynet indskrænkes til at omfatte varmecentralen med de hertil hørende kedler, skorstene og røgledninger samt eventuelt andre skorstene m.v., hvorimod de enkelte lejligheder eller bygninger ikke skal efterses, medmindre det er oplyst, at de er forsynet med ildsteder med tilslutning til skorsten.

Stk. 4. Ved eftersynet skal det påses, at eventuelt påbudt, lettere slukningsmateriel og stiger i henhold til bekendtgørelse udfærdiget i medfør af brandlovens § 30 er tilstede i brugbar stand.

Stk. 5. Skorstensfejermesteren skal hvert år give brandkommissionen, i kommuner uden brandkommision politimesteren, underretning om, hvornår brandsynet på dirstriktets ejendomme er afsluttet.

§ 10. Bliver skorstensfejermesteren ved eftersyn i medfør af § 9 eller på anden måde bekendt med mangler, der medfører særlig brandfare, skal han give ejeren eller brugeren skriftligt pålæg om, at den pågældende skorsten, ildsted m.v. ikke må benyttes, før manglen er afhjulpet. Skorstensfejermesteren fastsætter en frist for afhjælpning af manglen og påser ved nyt eftersyn, der foretages straks efter fristens udløb, om afhjælpning har fundet sted. Er manglen af mindre betydning, skal skorstensfejermesteren skriftlig give vedkommende en frist, inden hvilken manglen skal være afhjulpet, og det skal da senest ved næste syn påses, at afhjælpning er sket.

Stk. 2. Såfremt et forbud mod benyttelse eller pålæg om afhjælpning ikke bliver efterkommet, skal skorstensfejermesteren straks indgive anmeldelse herom til politiet.

Stk. 3. Hvis det konstateres, at skorstene giver anledning til unødig luftforurening, skal skorstensfejermesteren gøre indberetning herom til brandkommissionen, i kommuner uden brandkommission til politimesteren, med henblik på underretning af sundhedskommissionen.

§ 11. For militærets og civilforsvarets anlæg kan der være truffet en særlig ordning, således at skorstensfejermestrene ikke skal foretage rensning og brandsyn.

§ 12. Instruksen træder i kraft den 1. juli 1970.

Stk. 2. Instruks nr. 68 af 27. marts 1961 for skorstensfejere i købstæderne og på landet ophæves.

Justitsministeriet, den 29. maj 1970.

Knud Thestrup.

/N. Pontoppidan.

Officielle noter

Ingen