Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger

Herved bekendtgøres lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 22. september 1993 med de ændringer, der følger af lov nr. 1069 af 22. december 1993, lov nr. 283 af 27. april 1994 og § 1 i lov nr. 284 af 27. april 1994.


§ 1. Boligministeren kan inden for et beløb, som fastsættes på de årlige bevillingslove, yde tilskud til forbedring m.v. af boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse, og som er forsynet med eget køkken med afløb samt fritidsboliger, som er forsynet med eget køkken med afløb.

Stk. 2. Boligministeren kan ud over boliger som nævnt i stk. 1 yde tilskud til klubværelser, der anvendes til helårsbeboelse, og som har særskilt postadresse, fast kogeinstallation eller fælles køkken.

Stk. 3. Boligministeren bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om, i hvilket omfang tilskud uanset stk. 1 kan ydes til institutioner, foreninger, stiftelser m.v., som indeholder etablerede permanente overnatningsmuligheder, og som er godkendt i medfør af ligningslovens § 8 A, samt til fredede og bevaringsværdige bygninger. Fastsættelse af bestemmelser om fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. 1. pkt., skal ske efter samråd med miljøministeren.

§ 2. Tilskud efter § 1 kan ydes til:

  • 1) ejere, der bebor deres helårsbolig samt ejere af fritidsboliger, uanset at disse ikke anvendes til helårsbeboelse,
  • 2) andelshavere i private andelsboligforeninger m.v., som bebor deres andelsbolig,
  • 3) lejere af beboelseslejligheder i private udlejningsejendomme og boligtagere i almennyttige boligselskaber samt andet byggeri opført med støtte efter lov om boligbyggeri eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, som bebor lejligheden,
  • 4) ejere af boliger omfattet af § 1.

§ 3. Tilskud til de i § 2 nævnte personer kan ydes til forbedringsarbejder m.v., jf. § 9.

Stk. 2. Tilskud kan ikke ydes til særlig luksusprægede eller særlig energiforbrugende forbedringsarbejder samt installationer.

§ 4. Ejere af boliger omfattet af § 1 kan i perioden fra den 1. juli til den 31. december hvert år ansøge om tilskud til disse boliger.

Stk. 2. Ejere af udlejede boliger, jf. § 2, nr. 3, opnår samme ret som lejere til at søge om tilskud efter stk. 1.

Stk. 3. Ejeren har pligt til senest 8 uger inden ansøgning om tilskud efter stk. 1 skriftligt at orientere lejerne om de arbejder, hvortil der søges tilskud.

Stk. 4. Boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om de i stk. 1 og 3 nævnte forhold.

§ 5. Tilskuddet udgør 40 pct. af den del af regningsbeløbet inkl. moms med fradrag for virksomhedens udgifter til materialer inkl. moms, som efter fradrag af støtte efter anden lovgivning overstiger et årligt grundbeløb på 2.000 kr. Tilskud kan højst udgøre 7.000 kr. årligt pr. helårsbolig. Tilskud, der udgør mindre end 100 kr. pr. helårsbolig, udbetales ikke.

Stk. 2. Tilskud efter denne lov kan ikke ydes til arbejder, hvortil der ydes støtte efter lov om privat byfornyelse eller lov om byfornyelse og boligforbedring.

Stk. 3. Tilskud til installation af vandmålere, elmålere, varmemålere og gasmålere udgør 40 pct. af regningsbeløbet. Tilskuddet kan højst udgøre 7.000 kr. pr. helårsbolig, fritidsbolig eller klubværelse ved installation af individuelle målere og højst 20.000 kr. pr. ejendom ved installation af fællesmålere. Tilskuddet ydes uafhængigt af tilskud ydet i henhold til stk. 1.

§ 6. Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift, og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 7. Ansøgning om tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligen er beliggende. Ansøgningen skal udfærdiges på et særligt skema, som rekvireres hos kommunen.

Stk. 2. På grundlag af ansøgningen kan kommunalbestyrelsen på et særligt skema meddele tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Tilskud kan kun bevilges, såfremt arbejdet ikke er igangsat, når tilsagn om tilskud meddeles, og såfremt arbejdet er påbegyndt i det kalenderår, hvori tilsagnet er meddelt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan kun meddele tilsagn i det omfang, det fornødne tilskudsbeløb er reserveret gennem et administrativt styrings- og udbetalingssystem.

§ 8. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal udfærdiges på et særligt skema og vedlægges regninger for de udførte arbejder påført de udførende firmaers momsregistreringsnummer.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at tilskudsmodtagerens navn og adresse er anført på regningerne, at disse er underskrevet af udstederen, at det af regningerne fremgår, hvilket arbejde der er udført og i hvilken periode, og at regningerne udviser virksomhedens udgifter til de til arbejderne anvendte materialer.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være indsendt til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter meddelelse af tilsagn. Ansøgning om udbetaling af tilskud omfattet af bestemmelsen i § 2, nr. 1, 2 eller 3, i tilfælde, hvor ejeren eller ejerforeningen gennemfører arbejderne på flere ejeres, andelshaveres, lejeres, boligtageres vegne, eller omfattet af bestemmelsen i § 1, stk. 3, og § 4, stk. 1 og 2, skal være indsendt til kommunalbestyrelsen inden 6 måneder efter meddelelse af tilsagn.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning herom inden udløbet af fristen efter stk. 3 forlænge den i stk. 3 nævnte frist med indtil 2 måneder, såfremt særlige forhold taler herfor.

Stk. 5. Tilsagn, der ikke er ansøgt udbetalt inden for den i stk. 3 nævnte frist, eller hvortil der ikke efter stk. 4 er meddelt fristforlængelse, bortfalder.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte særlige foranstaltninger til kontrol med de arbejder, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 7. Udgifterne til tilskud afholdes af staten.

§ 9. Boligministeren fastsætter nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder, hvortil der kan ydes tilskud, om hvorledes tilskuddet skal indgå i lejeberegningen, om udbetaling samt om fordelingen af det samlede tilskudsbeløb i tilskudsperioden og på boligtyper.

Stk. 2. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om revisionsmæssig gennemgang af tilskudsudbetalingerne efter denne lov.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for ydelse af tilsagn ikke længere er til stede. Er tilskuddet udbetalt, kan dette kræves tilbagebetalt.

§ 11. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive for meget udbetalt tilskud, som kræves tilbagetalt efter § 10, ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødesvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. juli 1991 og finder anvendelse på arbejder, der er påbegyndt efter denne dato.

§ 13. (udelades) (* 1)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 3 i lov nr. 1045 af 23. december 1992 er sålydende:

§ 3

Stk. 1. Loven (* 2) træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på arbejder i henhold til § 9 i lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger, der er påbegyndt efter den 31. december 1992.

Stk. 3. Tilskud til arbejder, der er påbegyndt før den 1. januar 1993, ydes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. (udelades) (* 1) § 2 i lov nr. 182 af 14. april 1993 er sålydende:

§ 2

Stk. 1. Loven (* 3) træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1993.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på arbejder i henhold til § 9 i lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger, der er påbegyndt efter den 31. december 1992.

Stk. 3. Efterbetalingsbeløb på under 25 kr. udbetales ikke. § 2 i lov nr. 444 af 30. juni 1993 er sålydende:

§ 2

Loven (* 4) træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dog træder § 1, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, i kraft den 1. juli 1993 og § 1, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, i kraft den 1. september 1993. § 2 i lov nr. 1069 af 22. december 1993 er sålydende:

§ 2

Stk. 1. Loven (* 5) træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. For tilsagn om tilskud meddelt før den 1. januar 1994 gælder den hidtidige bestemmelser i § 8, stk. 3. § 2 i lov nr. 283 af 27. april 1994 er sålydende:

§ 2

Stk. 1. Loven (* 6) træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Ansøgningerne om tilsagn, jf. § 7, kan dog først behandles af kommunalbestyrelsen fra den 1. maj 1994. Ansøgninger indsendt til kommunalbestyrelsen før den 1. maj 1994 betragtes som modtaget den 1. maj 1994. Ansøgningerne tildeles plads i det administrative styrings- og udbetalingssystem i den rækkefølge, de indgår til systemet.

Stk. 3. Tilskud til ansøgere, som har opnået tilsagn før denne lovs ikrafttræden, ydes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Ansøgninger optaget på venteliste før denne lovs ikrafttræden kan ikke opnå tilskud efter de hidtil gældende regler. Ansøgningerne bevarer deres plads i den rækkefølge, hvorpå de er optaget på ventelisten, og betragtes som ansøgninger efter reglerne i denne lov. § 20 i lov nr. 284 af 27. april 1994 er sålydende:

§ 20

Stk. 1. Loven (* 7) træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Reglerne om modregning efter §§ 2, 3, 4, 12, nr. 1, 13, 14, nr. 1, 15, 16 og 17 har virkning for tilskudsbeløb m.v. i henhold til støttetilsagn, som meddeles efter loves ikrafttræden.

Stk. 3. Reglerne om lønindeholdelse efter §§ 1, 5-11, 12, nr. 2, 14, nr. 2, 18 og 19 finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttræden.

Boligministeriet, den 17. maj 1994

Flemming Kofod-Svendsen

/ Hanne Victor Hansen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen vedrører ændring af § 7 F, stk. 1, i lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven).

(* 2) Lovændringen vedrører lovens titel, § 1, § 2, nr. 1, 2, 3, 4, § 4, § 5, § 7, stk. 1 og stk. 3, § 8, stk. 3, § 9 samt lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) § 7 F, stk. 1.

(* 3) Lovændringen vedrører § 2, nr. 4, § 4, stk. 1-4 og § 5.

(* 4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1 og 2.

(* 5) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1-3, § 5, stk. 2, § 8, stk. 3 og § 9, stk. 2.

(* 6) Lovændringen vedrører § 5, stk. 1-3, og § 8, stk. 3.

(* 7) Lovændringen vedrører § 11 a.

Redaktionel note
  • Loven er ophævet ved lov nr. 1086 af 21. december 1994