Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v.(* 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 366 af 8. juni 1990 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige indkøb m.v., med de ændringer, der følger af lov nr. 377 af 20. maj 1992.


§ 1. Boligministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse af EF-direktiver om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter med offentlige myndigheder, koncessionerede virksomheder og virksomheder, som på grund af særlig offentlig tilladelse driver virksomhed inden for vand- og energiforsyning samt transport og offentlig telekommunikation.

§ 2. Industriministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse af EF-direktiver om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af aftaler om indkøb, som foretages af offentlige myndigheder, koncessionerede virksomheder og virksomheder, som på grund af særlig offentlig tilladelse driver virksomhed inden for vand- og energiforsyning samt transport og offentlig telekommunikation.

Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse af andre EF-retsakter, der indeholder særlige regler om standardisering ved offentlige indkøb af informationsteknologi.

§ 3. I bestemmelser fastsat efter §§ 1 og 2 kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelserne.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 2 i lov nr. 377 af 20. maj 1992 er sålydende:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Boligministeriet, den 30. juni 1992

Svend Erik Hovmand

/ Hanne Victor Hansen

Officielle noter

(* 1) Lovbekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr.71/304/EØF, EF-Tidende 1971 L 185 s. 1, Rådets direktiv nr. 71/305/EØF, EF-Tidende L 185 1971 s. 5 og Rådets direktiv nr. 77/62/EØF EF-Tidende 1977 L 13 s.1, begge senest ændret ved Rådets direktiv nr.90/531/EØF, EF-Tidende 1990 L 297 s. 27,

Rådets direktiv nr. 80/767/EØF, EF-Tidende 1980 L 215, s. 1 og Rådets direktiv nr. 90/531/EØF, EF-Tidende 1990 L 297 s. 27.