Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Geodætisk Institut (* 1)

VI Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Den danske Gradmaaling og Generalstabens topografiske Afdeling forenes til en Institution, Geodætisk Institut, der henhører under Krigsministeriet.

§ 2

Geodætisk Institut har til Opgave at udføre geodætiske videnskabelige Arbejder, udgive geodætiske Publikationer, bestride Landets Opmaaling samt udgive Kort over Riget.

Det paahviler endvidere Instituttet at forsyne Hæren med fornødent Kortmateriale.

§ 3

Instituttet er underlagt en Direktør, der som Regel skal være Tjenestemand, men kan være honorarlønnet. Instituttet deles i et ved kongelig Anordning nærmere fastsat Antal Afdelinger, heraf en topografisk Afdeling, hvis leder er en Officer.

§ 4

Ved Instituttet ansættes følgende Tjenestemænd:

7 Geodæter (Stats- eller Afdelingsgeodæter), 1 Depotforvalter, 1 Bogholder og Kasserer, 25 Tjenestemænd ved Kortfremstillingen.

Ved Instituttet er i alt 7 Officerer af Hæren til fast Tjeneste. Under denne Tjeneste staar de i overtalligt Nummer i Hæren og lønnes af de Midler, der staar til Instituttets Raadighed. De kan ikke forfremmes ud over Kaptajnsgraden uden i hver Grad at have forrettet Tjeneste i Hæren. De har lige Adgang med de civile Tjenestemænd efter Kvalifikationer til de forskellige Stillinger og Arbejdsgrene indenfor Institutionen. De kan af Forsvarsministeren beordres til at forrette Tjeneste ved Hæren under de samlede Efteraarsøvelser ved denne.

Der kan afgives Officerer til midlertidig Tjeneste ved Instituttet.

Desuden ansættes der ved Instituttet honorarlønnede Geodætassistenter og andet honorarlønnet Personale efter Bevilling paa Finansloven.

§ 5

Betingelsen for Ansættelse som Statsgeodæt, Afdelingsgeodæt eller som tjenstgørende Officer ved Instituttet er, at vedkommende har bestaaet Magisterkonferens i Geodæsi eller Afgangsprøven fra Officerskolens Specialklasses geodætiske Kursus.

§ 6

De i Lov om Indkvartering af 29. Marts 1924 givne Bestemmelser om ekstraordinær Indkvartering af det Personale, der udsendes af Generalstaben til topografiske Arbejder, skal fremtidig ogsaa komme til Anvendelse ved Indkvartering af det Personale, der udsendes af Geodætisk Institut.

§ 7

Overgangsbestemmelse.

Ved den første Ansættelse af Afdelingsgeodæter kan undtagelsesvis Skoleembedseksamen i den matematisk-fysiske Faggruppe under det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet uden Magisterkonferens i Geodæsi give Adgang til denne Stilling.

§ 8

Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1928.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. Givet paa Amalienborg, den 31. Marts 1928. Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

/Brorsen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Krigsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1927-28: Folket, Tid. Sp. 2125, 2954, 5268, 5380; Landst. Tid. Sp. 1047, 1412, 1426; Till. A. Sp. 2735; Till. B. Sp. 885; Till. C. Sp. 147.