Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser (Konsekvensændringer som følge af lov om udstykning og anden registrering i matriklen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Boligministeriets forretningsområde

§ 1

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 390 af 12. juli 1977, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ret til at få meddelt beskikkelse som landinspektør har enhver, der

 • 1) har dansk indfødsret,
 • 2) er myndig og ikke under lavværgemål,
 • 3) ikke har anmeldt betalingsstandsning og ikke er under konkurs,
 • 4) har bestået dansk landinspektøreksamen og
 • 5) i mindst 3 år efter landinspektøreksamen har deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende matrikulære arbejder ved ansættelse hos en praktiserende landinspektør, ved Kort- og Matrikelstyrelsens sønderjyske afdeling eller ved matrikelmyndigheden i Københavns eller Frederiksberg Kommune.«

2. I § 1, stk. 3, ændres to steder »stk. 2, nr. 4,» til: »stk. 2, nr. 5,» og »matrikeldirektoratet« ændres til: »Kort- og Matrikelstyrelsen«.

3. § 1, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Kravene i stk. 2 om dansk indfødsret og dansk landinspektøreksamen bortfalder i det omfang, dette har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af boligministeren. Boligministeren kan i særlige tilfælde fravige stk. 2, nr. 5, og stk. 3.«

4. I § 1, stk. 5, ændres »han« til: »den pågældende«.

5. § 3 affattes således:

» § 3. Beskikkelse som landinspektør bortfalder, når vedkommende ophører med

 • 1) at have dansk indfødsret og dette krav ikke er bortfaldet efter § 1, stk. 4, 1. pkt.,
 • 2) at opfylde kravene i § 1, stk. 2, nr. 2 eller 3.«

6. § 4, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke i

 • 1) Københavns og Frederiksberg Kommuner,
 • 2) Sønderjyllands Amt bortset fra Hejls, Taps og Vejstrup Sogne og
 • 3) den del af Ribe Amt, der udgøres af Hviding, Roager og Spandet Sogne samt ejerlavet Hjortvad, Kalvslund.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »landbrugsministeriet, matrikeldirektoratet« til: »Kort- og Matrikelstyrelsen«.

8. § 5, stk. 1, affattes således:

»En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse må ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er interesseret i sagen på en måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Det samme gælder, når nogen af følgende har en væsentlig interesse i ejendommen:

 • 1) landinspektørens ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående personer eller
 • 2) en person, et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, hvortil landinspektøren er knyttet ved tjenesteforhold.«

9. § 7 affattes således:

» § 7. Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse skal udvise en adfærd, der stemmer med god landinspektørskik. De skal herunder udføre deres hverv med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.«

10. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 1-3, og § 5, stk. 1 og 2, straffes med bøde.«

11. I § 9 ændres »landbrugsministeriet« til: »Kort- og Matrikelstyrelsen«.

12. I § 10, stk. 1, ændres »hans stilling« til: »stillingen«, og »20.000 kr.« ændres til: »40.000 kr.«

13. I § 10, stk. 2, ændres »han« og »ham« til: »landinspektøren«.

14. I § 14 ændres »§ 4, stk. 2 og 4,» til: »§ 4, stk. 3 og 5,».

15. Efter § 14 indsættes:

» § 14 a. Henlægger ministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I byggelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 9. december 1986, som ændret ved lov nr. 322 af 24. maj 1989, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 indsættes:

» § 10 A. Når der opføres mere end eet enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Mulighed for udstykning som nævnt i 1. pkt. skal også foreligge, når der ved til- eller ombygning eller andre forandringer af et bestående enfamilieshus sker en opdeling af huset i flere enfamilieshuse.«

2. I § 22 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En dispensation til at opføre og anbringe bebyggelsen anderledes end bestemt i § 10 A kan først meddeles, når der er meddelt dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som ville være til hinder for en udstykning, og når de kommende ejendommes vejadgang er godkendt efter reglerne i vejlovgivningen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 3

I lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 10. august 1982, som ændret ved lov nr. 298 af 4. juni 1986 og § 6 i lov nr. 379 af 10. juni 1987, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

» § 3. Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed opdeles i ejerlejligheder, og kun, når en landinspektør attesterer, at udstykning ikke er mulig.«

2. Efter § 10, stk. 1, nr. 6, indsættes som nyt nummer:

7. Bygninger, der er kondemnerede i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring eller den tidligere gældende lov om boligtilsyn, når kommunalbestyrelsen attesterer, at mindst halvdelen af bygningernes bruttoetageareal efter bygnings- og boligregistret indrettes til ungdomsboliger, der får eller har fået tilsagn om statsstøtte til indretning eller opførelse efter byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen, og den resterende del af bruttoetagearealet indrettes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne skal efter opdeling udgøre een samlet ejerlejlighed.'

3. § 10, stk. 2, nr. 2, affattes således:

2. Ejendomme, som tilhører almennyttige boligselskaber, jf. kapitel 2 i lov om boligbyggeri, og indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne. Opdeling kan dog ske, hvis hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne efter opdelingen udgør een ejerlejlighed. Denne ejerlejlighed kan ikke videreopdeles.'

§ 4

I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 361 af 25. juli 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Denne lov finder anvendelse på ejendomme til helårsbeboelse med flere end 2 beboelseslejligheder, jf. dog § 13, stk. 1, 2. pkt.«

2. I § 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Under de i 1. pkt. angivne omstændigheder må der heller ikke ske overdragelse af en anpart af en fast ejendom, hvorpå der alene findes 2 enfamilieshuse med tilhørende småbygninger, såfremt udstykning er mulig.«

3. § 17, stk. 1, litra a, affattes således:

»a. Ejendommen indeholder ikke mere end 2 beboelseslejligheder, og udstykning er ifølge en vedlagt attest fra en beskikket landinspektør ikke mulig.«

§ 5

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 2. februar 1989, som ændret ved § 1 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, ophæves kapitel 8 a og § 69 a.

§ 6

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 11. august 1986, som senest ændret ved lov nr. 365 af 7. juni 1989, affattes § 100, stk. 4, således:

» Stk. 4. Tilbudspligten efter stk. 1 og 2 opretholdes, selv om ejeren efter lovens vedtagelse foretager udstykning, matrikulering eller arealoverførsel efter lov om udstykning og anden registrering i matriklen.«

Kapitel 2

Justitsministeriets forretningsområde

§ 7

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 4, 3. pkt., udgår », f.eks unøjagtig angivelse af areal, hartkorn og lign.«

2. § 16, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ved rettelser og udslettelser i henhold til § 20 samt ved tinglysning af meddelelse fra matrikelmyndigheden om matrikulære forandringer og lignende, der ikke skal indføres i dagbogen, angives indførselsdatoen i tingbogen.«

3. I § 21, stk. 2, ændres »§ 23, stk. 2,» til: »§ 23, stk. 3,».

4. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Modtages der meddelelse fra matrikelmyndigheden om udstykning, indfører dommeren den ved udstykningen skete forandring med hensyn til matrikelnumre, areal m.v. på den udstykkede ejendoms blad i tingbogen.«

5. I § 22, stk. 8, ændres »§ 23, stk. 2,» til: »§ 23, stk. 3,».

6. § 23, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Arealoverførsel må kun foretages, såfremt

 • 1) panthaverne i den ejendom, som det pågældende areal skal overføres fra, ved tinglyste påtegninger på pantebrevene har givet samtykke til arealets frigørelse fra hæftelserne og
 • 2) der foreligger attester fra dommeren som nævnt i § 22, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Reglerne i § 22 om servitutter og grundbyrder gælder også ved arealoverførsel.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

7. § 23, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Om den foretagne arealoverførsel sker der tinglysning på de vedkommende ejendomsblade med fornøden indbyrdes henvisning.«

8. I § 23 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stk. 5:

»Stk. 5. § 21, stk. 3, gælder også i disse tilfælde.«

9. I § 34, stk. 2, 2. pkt., udgår »hartkornets eller«.

Kapitel 3

Trafikministeriets forretningsområde

§ 8

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 6. august 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 37, stk. 5, ophæves.

2. § 39, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder også for ejendomme, der fremkommer eller ændres ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, når den pågældende ejendom støder op til et sådant hjørne.

Stk. 3. Når en ejendom ved udstykning eller arealoverførsel får adgang ad en privat fællesvej eller udlagt privat fællesvej, der støder til en anden privat fællesvej, en udlagt privat fællesvej eller en offentlig vej på en sådan måde, at de sammenstødende vejgrænser skærer hinanden under en vinkel, der er mindre end 135 grader, skal de således fremkomne hjørner afskæres i overensstemmelse med reglerne i stk. 1. Kravet om hjørneafskæring gælder kun den ejendom, hvorfra der sker udstykning eller arealoverførsel, og kravet gælder ikke mark- eller skovarealer, forudsat at der ikke sker ændring af disses anvendelse.«

3. § 71, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. En bestående overkørsel eller overgang må ikke uden vejbestyrelsens tilladelse benyttes for ejendomme, der fremkommer eller ændres ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel.«

4. § 82 affattes således:

» § 82. Indtil der er fastsat adgangsbestemmelser efter §§ 72-73, kan vejbestyrelsen kræve, at udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvor den nye ejendom eller det overførte areal grænser til en offentlig vej, eller optagelse på matrikelkortet af en ny vej i tilslutning til en offentlig vej udskydes i indtil eet år.«

5. § 111, stk. 3, sidste pkt., affattes således:

»Ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvor en ny ejendom eller et overført areal grænser til vejen, kan vejbestyrelsen dog kræve, at de pågældende ejere skal opsætte og fremtidig vedligeholde forsvarligt, ubrudt hegn mod vejen.«

§ 9

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 370 af 6. august 1985, ændres i § 29, stk. 1, »Udstykning, omdeling eller skelforandring« til: »Udstykning, matrikulering eller arealoverførsel«.

Kapitel 4

Miljøministeriets forretningsområde

§ 10

I lov om by- og landzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 446 af 3. oktober 1985, som ændret ved lov nr. 286 af 13. maj 1987 og § 18 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, affattes § 6 således:

» § 6. I landzone må der ikke foretages udstykning uden tilladelse efter § 9.«

§ 11

I lov om kommuneplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985, som ændret ved lov nr. 287 af 13. maj 1987 og § 16 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, ændres i § 39 »udstykning eller« til: »udstykning, matrikulering eller arealoverførsel og ved«.

§ 12

I lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, som senest ændret ved § 24 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 1, nr. 3, ændres »udstykning« til: »udstykning, matrikulering eller arealoverførsel«.

2. I § 48, stk. 1, 1. pkt., ændres »udstykning, omdeling eller skelforandring« til: »udstykning, matrikulering eller arealoverførsel«.

§ 13

I skovlov, lov nr. 383 af 7. juni 1989, affattes § 12 således:

» § 12. Samlede fredskovsstrækninger må ikke udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel.«

§ 14

I lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, som ændret ved § 2 i lov nr. 250 af 23. maj 1984 og § 21 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 67, stk. 1, ændres »udstykkes eller afgiver arealer til veje m.v.« til: »udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel«, og »udlagte parceller« ændres til: »pågældende arealer«.

2. I § 67, stk. 3, ændres »den udstykkede ejendom« til: »ejendommen før ændringen«.

Kapitel 5

Landbrugsministeriets forretningsområde

§ 15

I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »ved udstykning« til: »ved udstykning eller arealoverførsel«.

2. I § 4, stk. 4, 1. pkt., ændres »frastykkes« til: »fraskilles«.

3. I § 4, stk. 5, ændres »ved udstykning kan bl.a. nægtes, når der ved udstykningen ønskes fraskilt« til: »kan bl.a. nægtes, når der ønskes fraskilt«.

4. I § 8, stk. 3, ændres i 1. pkt. »udstykkes fra« til: »fraskilles«, og i 2. pkt. ændres »Udstykningen« til: »Fraskillelsen«.

5. I § 12, stk. 1, udgår »jf. §§ 1 og 11 C i udstykningsloven,».

§ 16

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 8. december 1987, affattes § 21, stk. 1, således:

»De her omhandlede ejendomme må ikke udstykkes, ændres ved arealoverførsel eller sammenlægges med anden ejendom uden landbrugsministerens tilladelse.«

§ 17

I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 11. december 1987, affattes § 37, stk. 1, 1. pkt., således:

»Fremsættes der under forhandlingerne for hegnssynet påstand om, at det eksisterende hegn ikke er et fælleshegn, fastsætter hegnssynet en frist, inden for hvilken vedkommende part må søge dette spørgsmål afgjort efter reglerne om afsætning af ejendomsgrænser i kapitel 5 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.«

§ 18

I lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 14. februar 1983, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

2. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 3«.

3. § 8, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 1-4.

4. I § 8, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »sagfører.« til: »advokat og til dækning af betaling for oplysninger fra matriklen, herunder matrikelkortkopier, og gebyr i forbindelse med registrering i matriklen.«

5. I § 9, stk. 1, ændres »matrikelmyndighederne« til: »Jordbrugsdirektoratet«.

6. I § 9, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 3.« til: »§ 8, stk. 1.«

7. I § 12 ændres »§ 8, stk. 6« til: »§ 8, stk. 4«.

Kapitel 6

Skatteministeriets forretningsområde

§ 19

I lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 441 af 26. september 1985, som ændret ved § 3 i lov nr. 393 af 10. juni 1987, ændres i § 3, stk. 1, 2. pkt., »udstykning eller sammenlægning« til: »udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning«.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1991. Dog træder § 18 i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2. Lov nr. 43 af 20. februar 1969 om bortfald af hartkorn og matrikelskyld ophæves.

§ 21

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 7. marts 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Agnete Laustsen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • gældende, da § 7 og § 17 ikke er sammenskrevet