Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om statens byggevirksomhed m.v.

(Statsbyggeloven)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Opførelse, om-og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.

Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i det statslige byggevirksomhed.

§ 2. Boligministeren kan fastsætte regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomned.

§ 3. Gennemførelsen af den virksomhed, der er nævnt i § 1, og administrationen af de dertil nødvendige bevillinger påhviler vedkommende fagminister.

§ 4. Under styrelser, der har et omfattende og stadigt byggebehov, kan byggevirksomheden varetages af særlige byggeadministrationer.

Stk. 2. Styrelser uden særlig byggeadministration skal søge boligministerens bistand med det forberedende arbejde i forbindelse med de enkelte byggeopgaver.

Stk. 3. Boligministeren kan i øvrigt yde bistand ved afgørelse af særlige spørgsmål i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af konkrete byggeopgaver.

§ 5. Boligministeren kan fastsætte regler for vedligeholdelse og drift af statens bygninger.

Stk. 2. Boligministeren skal bistå med tilrettelæggelse af nødvendigt bygningsteknisk tilsyn.

§ 6. Til brug for tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomhed m.v. fastsætter boligministeren regler om indsamling og bearbejdelse af erfaringsmateriale.

Stk. 2. Boligministeren fastsætter regler om en betrygende arkivering af tegningsmateriale og andre oplysninger vedrørende statens bygninger.

§ 7. Til at rådgive ved udøvelsen af de funktioner, som er omtalt i denne lov, og til at bistå med udveksling af tekniske, administrative og økonomiske erfaringer nedsætter boligministeren et udvalg med repræsentation for de i § 4, stk. 1 nævnte særlige byggeadministrationer.

§ 8. Boligministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvis finansieres ved lån eller tilskud fra statan. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvis betales af staten.

§ 9. Lov nr. 294 af 6. juli 1942 om statens bygningsvæsen, jfr. lov nr. 117 af 31. marts 1952, ophæves.

givet på Christiansborg slot, den 19. maj 1971.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDEIK R.

Aage Hastrup.

Officielle noter

Ingen