Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven og planlægningsloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, litra d, ændres »brandlovgivningen« til: »beredskabsloven«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »brandvæsenet« til: »redningsberedskabet«.

3. I § 22, stk. 2, 1. pkt., ændres »og 8« til: », 8 og 10 A«.

4. § 22, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En dispensation til at opføre og anbringe bebyggelser anderledes end bestemt i § 10 A indbefatter samtidig, hvor kommunalbestyrelsen har kompetencen, dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som ville være til hinder for en udstykning og godkendelse af de kommende ejendommes vejadgang.«

5. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indtil EF-retlige forskrifter for europæiske tekniske godkendelser er trådt i kraft, kan boligministeren bemyndige ETA-Danmark A/S til at behandle sager om godkendelse af materialer, konstruktioner og udførelsesmåder i henhold til bygningsreglementet. For behandling af sagerne betales gebyrer, der fastsættes af boligministeren.«

6. I § 31 indsættes som 2.-4. pkt.:

»Boligministeren kan herunder udpege et aktieselskab til i henhold til direktivet at udstede europæiske tekniske godkendelser. Alle omkostningerne i forbindelse med ansøgning om europæisk teknisk godkendelse afholdes af ansøgeren. Selskabets afgørelser kan ikke påklages til boligministeren.«

§ 2

I lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 185 af 14. april 1993, foretages følgende ændring:

§ 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke

  • 1) hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger,
  • 2) ved dispensation, der meddeles i medfør af byggelovens § 22, stk. 3, til opførelse af mere end eet enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, jf. byggelovens § 10 A.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1993.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, og § 2 har virkning for ansøgninger om dispensation, som meddeles efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Kofod-Svendsen

Officielle noter

Ingen