Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering BBR-LOV

(Adgang til registrets oplysninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 28. februar 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1-3, affattes således:

»Offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder kan rekvirere oplysninger fra bygnings- og boligregistret.

Stk. 2. Oplysninger fra bygnings- og boligregistret rekvireret via terminal, abonnementsordning, i form af masseoplysninger eller anden systematisk indhentning må ikke anvendes til opdyrkning af nye kundeforhold eller videregives kommercielt til tredje part. Boligministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Oplysninger, der er afgivet fra bygnings- og boligregistret, skal opbevares forsvarligt.«

2. I § 6, stk. 4, ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Erik Hovmand

Officielle noter

Ingen