Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov angaaende Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v. (* 1)

VI Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters; Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

For at muliggøre Oprettelsen og sikre Bevarelsen af de til Geodætisk Instituts Opmaalinger fornødne trigonometriske Stationer og andre Fikspunkter kan Instituttet fordre afgivet det til en Station eller et Fikspunkt nødvendige Areal.

§ 2

Instituttets Beslutning i Medfør af nærværende Lov kan inden 6 Uger efter, at den er meddelt Ejeren, af denne indankes for Forsvarsministeren.

§ 3

Arealets Afgivelse kan kræves enten til Ejendom eller saaledes, at alene en begrænset Brugsret erhverves.

Instituttets Personale og Politiet har til enhver Tid Adgang til de Arealer, over hvilke Instituttet har erhvervet Brugsret.

§ 4

I Mangel af mindelig Overenskomst kan Ekspropriation ske efter Reglerne i § 4 i Lov af 20. August 1853 om Jords Afgivelse til Biveje, jfr. Lov Nr. 108 af 3. April 1925 § 29.

§ 5

Arealets Beliggenhed og Omfang fastslaas - hvor der ikke er Tale om Ejendomsoverdragelse - ved en Deklaration, i hvilken der efter Instituttets nærmere Bestemmelse i det enkelte Tilfælde kan træffes Bestemmelser til nærmere Præcisering af Ejerens Pligter i de i § 10 ommeldte Henseender.

Ved Deklarationens Indsendelse til Tinglysning skal medfølge et Kort over Arealet.

§ 6

Efter Udløbet af den i § 2 fastsatte Klagefrist, eventuelt efter de for Ekspropriationen fastsatte Klagefrister, bliver Deklarationen at tinglyse paa den paagældende Ejendom.

§ 7

Alle Dokumenter om Areals Afgivelse til Ejendom eller til Brug i Henhold til denne Lov er stempelfri og kan tinglyses uden Afgift til Statskassen.

§ 8

Deklarationen skal respekteres ikke alene af Ejendommens Ejer og Bruger, men ogsaa af Panthavere og andre Indehavere af begrænsede Rettigheder i Ejendommen, ligegyldigt naar saadan Ret over Ejendommen er erhvervet.

§ 9

Den endeligt fastsatte Erstatning udbetales Ejeren straks efter Deklarationens Tinglysning, naar han godtgør, at hans Ejendom er ubehæftet, eller at Panthaverne samtykker i Udbetalingen. Er inden 3 Maaneders Forløb ingen anden Overenskomsst opnaaet, udbetales Erstatningen mod Afskrivning paa vedkommende Gældsbevis til den Panthaver, der godtgør at være først panteberettiget i Ejendommen. Erstatningen kan dog, hvad enten den er fastsat ved Overenskomst eller Ekspropriation, altid udbetales til Ejeren, naar Erstatningen ikke udgør et Beløb over 50 Kr.

§ 10

De heromhandlede Arealer maa ikke udgraves eller beplantes, de maa ikke ved Afgravning, Undergravning eller paa anden Maade bringes i Fare for at styrte sammen. Geodætisk Instituts Signaler eller Observationstaarne maa ikke beskadiges eller borttages. Overtrædelse heraf straffes med Fængsel eller under formildende Omstændigheder med Bøder ikke under 10 kr. Bøderne tilfalder Statskassen.

hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 16. December 1931.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

L. Rasmussen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Krigsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1931-32: Folket. Tid. Sp. 1198, 1435, 1638, 1804; Landst. Tid. Sp. 536, 541, 549; Till. A. Sp. 3427; Till. C. Sp. 103, 251.