Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om boligsparekontrakter og forskellige skatte- og afgiftslove (Afskaffelse af fremtidig præmiering og ændring af visse skatte- og afgiftsbestemmelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om boligsparekontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 20. marts 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Efter 31. december 1993 kan der ikke indgås nye kontrakter efter denne lov.«

2. § 3 ophæves.

3. § 5 affattes således:

» § 5. Når opsparingen udbetales til anvendelse til et af de i § 1 nævnte formål, tilskrives der en præmie, der beregnes som 4 pct. p.a. af den til enhver tid foretagne opsparing inkl. tilskrevne renter, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Præmieberegningen ophører senest 10 år efter første indbetaling, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Af de beløb, der er opsparet på boligsparekontrakten den 31. december 1993 inkl. tilskrevne renter, beregnes en præmie på 4 pct. p.a. Herefter beregnes ikke præmie. Præmien udbetales, når opsparingen udbetales til et af de i § 1 nævnte formål. Ved delvis udbetaling af opsparingen udbetales en forholdsmæssig andel af præmien. Forholdet mellem denne andel og det samlede præmieberettigede beløb skal svare til forholdet mellem det til præmieberettigede formål udbetalte beløb og saldoen på kontoen den 31. december 1993.

Stk. 4. Præmiebeløbet afholdes af statskassen.«

4. § 6 ophæves.

5. § 7 ophæves.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 17. september 1992, som senest ændret ved lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »Beløb, der«: »senest den 31. december 1993«.

2. § 5, stk. 5, sidste pkt., ophæves.

§ 3

I lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, foretages følgende ændring:

I § 44, stk. 3, nr. 3, indsættes 2 steder efter »Beløb, der«: »senest den 31. december 1993«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændring:

§ 7, litra y, ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, nr. 3, træder dog først i kraft 1. januar 1994.

Stk. 2. § 2, nr. 2, og § 4 har virkning fra den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Kofod-Svendsen

Officielle noter

Ingen