Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (Udvidede tilskudsmuligheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 379 af 6. juni 1991 om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »helårsboliger«: »og fritidsboliger«.

2. § 1 affattes således:

» § 1. Boligministeren kan inden for et samlet beløb på 2,85 mia. kr. yde tilskud til forbedring m.v. af boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse, og som er forsynet med eget køkken med afløb, samt fritidsboliger, som er forsynet med eget køkken med afløb.«

3. I § 2, nr. 1, indsættes efter »helårsbolig«: »samt ejere af fritidsboliger, uanset at disse ikke anvendes til helårsbeboelse,».

4. I § 2, nr. 2, indsættes efter »m.v.,»: »som bebor deres andelsbolig,».

5. I § 2, nr. 3, indsættes efter »handicap«: », som bebor lejligheden,».

6. I § 2 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

 • »4) ejere af boliger omfattet af nr. 3.«

7. § 4 affattes således:

» § 4. Har en lejer, jf. § 2, nr. 3, ikke senest den 30. juni ansøgt om hele boligens årlige tilskud, opnår ejeren, jf. § 2, nr. 4, i perioden fra den 1. juli til den 31. december samme ret som lejeren til at ansøge om tilskud til denne lejers bolig. Ejeren vil kunne anvende tilskuddet til gennemførelse af alle typer af tilskudsberettigede arbejder fastsat i medfør af § 9.

Stk. 2. Ejeren har pligt til senest 8 uger inden ansøgning om tilskud efter stk. 1 skriftligt at orientere lejerne om de arbejder, hvortil der søges tilskud.

Stk. 3. Boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold.«

8. § 5, stk. 1, affattes således:

»Tilskuddet udgør 40 pct. af den del af regningsbeløbet inkl. moms med fradrag for virksomhedens udgifter til materialer inkl. moms, som efter fradrag af støtte efter anden lovgivning overstiger et årligt grundbeløb på 2.000 kr. Tilskud kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. helårsbolig og pr. fritidsbolig. Tilskud, der udgør mindre end 100 kr. pr. helårsbolig og pr. fritidsbolig, udbetales ikke.«

9. § 5, stk. 2, ophæves.

10. I § 7, stk. 1, udgår »senest den 30. juni 1993.«

11. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Tilskud kan kun bevilges, såfremt arbejdet ikke er igangsat, når tilsagn om tilskud meddeles, og såfremt arbejdet er påbegyndt i det kalenderår, hvori tilsagnet er meddelt.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

12. I § 8, stk. 3, ændres »6 måneder« til: »9 måneder«.

13. I § 9 indsættes efter »tilskud,» ordene: »om, hvorledes tilskuddet skal indgå i lejeberegningen,».

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 501 af 24. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »helårsboliger«: »og fritidsboliger.«

2. § 15 N, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. For personer som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, anses følgende arbejder vedrørende ejendommen for fradragsberettigede efter stk. 1 og 2:

 • 1) Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler, varmemålere, varmegenvinding samt sol- og jordvarme og lign.
 • 2) Andre ressourcebesparende foranstaltninger end nr. 1, f.eks. vandbesparende foranstaltninger, vandmålere, affaldshåndtering og lign.
 • 3) Installation, udskiftning og reparation af varmeforsyningsanlæg, herunder naturgas og fjernvarme.
 • 4) Tag, ydermure, vinduer, udvendige og indvendige overflader samt fundamenter.
 • 5) Bad, wc og køkkener, herunder såvel etablering og udskiftning som istandsættelse.
 • 6) Renovering af kloak.
 • 7) Tekniske installationer, herunder elinstallationer.«

3. I § 15 N indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. For personer som nævnt i stk. 1, nr. 3, anses følgende arbejder vedrørende den enkelte bolig for fradragsberettigede efter stk. 1 og 2:

 • 1) Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler, varmemålere og lign.
 • 2) Andre ressourcebesparende foranstaltninger end nr. 1, f.eks. vandbesparende foranstaltninger, vandmålere, affaldshåndtering og lign.
 • 3) Bad, wc og køkkener, herunder såvel etablering og udskiftning som istandsættelse.
 • 4) Indvendige overflader.
 • 5) Tekniske installationer, herunder elinstallationer.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på arbejder i henhold til § 9 i lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger, der er påbegyndt efter den 31. december 1992.

Stk. 3. Tilskud til arbejder, der er påbegyndt før den 1. januar 1993, ydes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Lovens § 2, nr. 2 og 3, har virkning for arbejder, der afsluttes efter den 31. december 1992.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

Ingen