Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om privat byfornyelse, lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene m.v. (Huslejetilskud)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 475 af 24. juni 1992 om privat byfornyelse foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Boligministeren kan indtil udgangen af 1995 inden for en samlet årlig investeringsramme på 2,5 mia. kr. iværksætte forsøg med det formål at fremme privat byfornyelse.

Stk. 2. Rammen som nævnt i stk. 1 fordeles med 1 mia. kr. til gennemførelse af privat byfornyelse i ejendomme, der ejes af realrenteafgiftspligtige institutioner, der fritages for afgift efter § 3 b i lov om realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., og med 1,5 mia. kr. til gennemførelse af privat byfornyelse i andre private udlejningsejendomme.«

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »lejeforhøjelser« til: »aftalte lejeforhøjelser uden fradrag af tilskud, jf. § 6 a«.

3. I § 4, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

4. I § 4 indsættes efter 1. pkt.:

»Den skriftlige erklæring skal endvidere indeholde oplysning om de lejemæssige konsekvenser af, at der kan ydes tilskud efter § 6 a.«, og i 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »endvidere« til: »endeligt«.

5. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »forlange en lejeforhøjelse«: »uden fradrag af tilskud«.

6. I § 5, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Den årlige lejeforhøjelse«: »uden fradrag af tilskud«.

7. I § 5, stk. 3, indsættes efter »§ 8 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene«: »eller støtte efter anden lovgivning«, og efter »stk. 1« indsættes: »uden fradrag af tilskud«.

8. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

» Stk. 4. Ejere af ejendomme, der opnår fritagelse for afgift efter § 3 b i lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., kan højst opkræve en lejeforhøjelse, der i 8 år efter den aftalte lejeforhøjelses ikrafttræden udgør 85 pct. af den aftalte lejeforhøjelse uden tilskud. Lejen forhøjes herefter hvert år i 3 år med 5 pct. af den aftalte lejeforhøjelse uden tilskud. Forhøjelsen af lejen som nævnt i 2. pkt. kan ske alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne.

Stk. 5. Det påhviler ejere af ejendomme, hvortil der ydes tilskud, jf. § 6 a, at sikre, at den opkrævede lejeforhøjelse beregnes under hensyntagen til det bevilgede tilskud til hvert enkelt beboelseslejemål.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

9. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »lejeforhøjelse«: »med fradrag af tilskud efter § 6 a«, og som 3. pkt. indsættes:

»Senere lejeforhøjelser som følge af nedsættelse af tilskuddet efter § 6 a kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne.«

10. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Boligministeren kan yde tilskud til nedsættelse af lejeforhøjelsen.

Stk. 2. Tilskud til de i § 5, stk. 4, nævnte ejere udgør i 11 år 25 pct. af den aftalte lejeforhøjelse uden tilskud for de i henhold til loven gennemførte arbejder, jf. § 2, stk. 1. Herefter nedsættes tilskuddet hvert af de følgende 5 år med 5 pct. af den aftalte lejeforhøjelse uden tilskud.

Stk. 3. Tilskuddet til andre ejere end de i § 5, stk. 4, nævnte udgør i 8 år 40 pct. af den aftalte lejeforhøjelse uden tilskud for de i henhold til loven gennemførte arbejder, jf. § 2, stk. 1. Herefter nedsættes tilskuddet i hvert af de efterfølgende 8 år med 5 pct. af den aftalte lejeforhøjelse uden tilskud.

Stk. 4. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Tilskud, der udgør mindre end 200 kr. pr. beboelseslejemål pr. år, udbetales ikke.

Stk. 5. En ejer af en ejendom, hvortil der i henhold til denne lov ydes tilskud, har pligt til at give meddelelse til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning om lejen ved genudlejning.

Stk. 6. Boligministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af tilskudsordningen, herunder om tilskuddets beregning og udbetaling samt om eventuelt bortfald af tilskud.«

11. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Registrering af aftalen og ansøgning om tilskud skal ske på et af Boligministeriet udfærdiget skema og indsendes til Boligministeriet.

Stk. 2. Boligministeren kan inden for den årlige investeringsramme, jf. § 1, meddele tilsagn om tilskud.

§ 9 b. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til Boligministeriet på et af Boligministeriet udfærdiget skema efter udløbet af den i § 12, stk. 2, angivne frist på 6 uger.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysning om de aftalte og dokumenterede udgifter og lejestigninger og skal attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor eller af Kommunernes Revisionsafdeling.

§ 9 c. Tilskuddet ydes med virkning fra datoen for den aftalte lejeforhøjelses ikrafttræden. Udbetalingen sker kvartalsvis bagud til ejeren på grundlag af de i henhold til § 9 b afgivne oplysninger. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning varetager udbetalingen.«

12. Efter § 10 indsættes som ny paragraf:

»§ 10 a. Uudnyttet investeringsramme ved udgangen af 1993 og 1994 overføres til næste finansår.«

13. I § 12, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-5«.

14. I § 12, stk. 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

15. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.«

§ 2

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 9. april 1992, som senest ændret ved § 14 i lov nr. 475 af 24. juni 1992, indsættes i § 47, stk. 1, litra d, efter »lejeforhøjelser«: »uden fradrag af tilskud«.

§ 3

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 9. april 1992, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 475 af 24. juni 1992, indsættes i § 5, stk. 2, litra d, efter »lejeforhøjelse«: »uden fradrag af tilskud«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 501 af 24. juni 1992, foretages følgende ændring:

I § 7 F indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Tilskud, der er ydet til nedsættelse af lejeforhøjelsen i henhold til lov om privat byfornyelse § 6 a, skal ikke medregnes til lejerens skattepligtige indkomst.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1993 og har virkning for aftaler, der indgås efter den 31. december 1992.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

Ingen