Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelse om driftsmæssige forskrifter (* 1)


I medfør af § 2, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 har brandinspektionen udsendt

 • a) driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. (herunder institutioner for handicappede personer),
 • b) driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler,
 • c) driftsmæssige forskrifter for skoler,
 • d) driftsmæssige forskrifter for daginstitutioner, og
 • e) driftsmæssige forskrifter for butikker,

alle dateret 1. februar 1983. Disse forskrifter erstatter driftsmæssige forskrifter af januar 1977.

Eksemplarer af forskrifterne kan købes i Schultz Boghandel, Møntergade 19, 1116 København K, tlf. (01) 14 11 95, fra den 15. februar 1983.

Indholdet i forskrifterne er i det store og hele uændret i forhold til forskrifterne af januar 1977, men der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer bl.a. på grundlag af de erfaringer, der er indhøstet ved administration af de hidtidige forskrifter. Herudover skal man fremkomme med følgende bemærkninger:

ad bekendtgørelsen.

§ 2, stk. 2.

Den angivne hjemmel for brandmyndigheden til at stille krav udover de, der er angivet i »Driftsmæssige forskrifter«, giver ikke adkomst til at forlange gennemførelse af nogen form for bygningsmæssige foranstaltninger, herunder installation af nød- og panikbelysning, varslingsanlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg, automatisk sprinkleranlæg eller vandfyldte slangevinder. Bestemmelserne hjemler således alene krav af driftsmæssig karakter i forbindelse med specielle forhold og arrangementer, der ikke er omtalt i »Driftsmæssige forskrifter«.

§ 5

Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne i § 5 er ophævet ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 18. januar 1980 om eftersyn af brandfarlige bygninger m.v.

§ 6

Brandinspektionens typegodkendelse omfatter alene anvendelse af selskabshuse til private formål. Benyttelse af samme huse til restaurations- eller udstillingsformål, f.eks. i forbindelse med byfester o.lign., er omfattet af bestemmelserne i brandlovens § 28, stk. 1, og kræver særlig tilladelse fra den stedlige brandmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

§ 7

Den stedlige brandmyndighed har ingen beføjelser til at fravige de driftsmæssige forskrifter udover de tilfælde, som direkte er angivet i forskrifterne.

ad driftsmæssige forskrifter - generelt.

 • 1) Den ansvarlige leder.

I forskrifternes afsnit 2 er det angivet, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de driftsmæssige forskrifter overholdes. I store virksomheder og institutioner vil det som regel være hensigtsmæssigt at få ansvaret uddelegeret (f.eks. for sygehuses vedkommende til de enkelte afdelingssygeplejere).

Brandmyndigheden bør gøre den daglige leder opmærksom på det ansvar, der påhviler denne.

 • 2) Brandslukningsmateriel.

Trykvandslukkeren kan ikke erstatte det i forskrifterne påbudte slukningsmateriel.

 • 3) Skiltning.

Skilte m.v. skal være i overensstemmelse med DS 734. Eksisterende skilte m.v. kan dog ikke kræves udskiftet i medfør af bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter.

 • 4) Flugtveje.
 • a) Flugtveje, der udmunder i lukkede gårde o.lign., kan kun medregnes, hvis gårdarealet har sikre udgangsforhold til vej, plads el.lign. udenfor bebyggelsen og udformet på en sådan måde, at en brand i bebyggelsen ikke umiddelbart kan umuliggøre gårdarealets anvendelse som flugtvej, jfr. kap.6.5.2, stk. 6, i bygningsreglement 1982.
 • b) Forskrifterne indeholder bemyndigelse for brandmyndigheden til at tillade, at gange indrettes til andre formål end trafik, og det skal i denne forbindelse bemærkes:

Det bør ikke tillades, at den nødvendige frie flugtvejsbredde reduceres. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på bygningsreglementets krav om bredde af flugtvejsgange (mindst 1,3 m - dog mindst 2,4 m i institutioner for handicappede personer, herunder sygehuse).

Tilladelse til permanent opstilling af inventar m.v., som ikke er forsvarligt fastgjort til væg eller gulv, bør kun meddeles for så vidt angår nicher og lignende arealer udenfor den egentlige ganglinie.

Tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelse af gange til andre formål end trafik bør forelægges Statens brandinspektion.

 • 5) Mellem gange og trapper.
 • a) I forskrifterne er det bl.a. angivet, at døre mellem gange og trapper altid skal holdes lukket. Dette gælder også for døre uden selvlukkemekanisme, og også selvom disse døre ikke er klassificerede branddøre. Hvis det ved eftersyn konstateres, at dette krav ikke opfyldes, skal sådanne døre forsynes med selvlukkemekanisme.
 • b) Der henvises i øvrigt til punkt 6 på side 23 i »Meddelelser fra Statens brandinspektion nr. 1-50 1/1 1971-1/11 1978«.
 • 6) Militære etablissementer.

Soverum, forsamlingslokaler og undervisningslokaler i militære etablissementer er omfattet af de driftsmæssige forskrifter.

ad driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.

Punkt 1.1.

Da de driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af bestemmelser i bekendtgørelse af 21. januar 1977, har det ikke været muligt at udfærdige et særskilt sæt driftsmæssige forskrifter for plejeinstitutioner (institutioner for handicappede personer), jfr. kap. 6.11 i bygningsreglement 1982. Disse institutioner er således fortsat omfattet af de driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. med de særlige bestemmelser, der er gældende for institutioner for handicappede personer.

Opmærksomheden henledes på, at soverumsafsnit i sygehuse er undergivet forskrifterne.

Punkt 4.2.2.

Soverumsafsnit, der er indrettet på grundlag af bestemmelserne i kap. 6.3 - 6.7 og 6.10 i bygningsreglement 1977, skal have fast vagtordning i overensstemmelse med definitionen i punkt 1.4. Hvis dette ikke er tilfældet, skal brandmyndigheden stille krav om, at der installeres et automatisk brandalarmeringsanlæg, jfr. punkt 4.3.4 i »Regler om udførelse af varslingsanlæg i hoteller m.v., skoler og butikker« af januar 1977.

Punkt 4.2.3.

Automatiske brandalarmeringsanlæg skal udføres med alarmafgivelse til brandvæsenet som angivet i punkt 4.2.3, sidste afsnit.

Punkt 6.2.2.

Bestemmelsen i punkt 6.2.2, andet afsnit, er gældende for såvel eksisterende som nye institutioner.

Punkt 6.4.

De nævnte opslag kan købes i Dansk Brandværns-Komite, Datavej 48, 3460 Birkerød, tlf. (02) 82 00 99.

ad driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler.

Punkt 2.2.

Ved »kirkelige handlinger« forstås gudstjenester, messer, barnedåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser m.m.

Benyttelse af løse stole i rækker kræver altid sammenkobling som angivet i punkt 6.4.2, og fritagelse for kravene i forskrifterne omfatter kun selve kirkerummet og ikke andre forsamlingslokaler i forbindelse med kirken.

Den i andet punktum indeholdte bemyndigelse for brandmyndigheden til at stille krav i henhold til bestemmelserne i punkterne 6.2.1 og 6.2.2 har til formål at sikre forsvarlige flugtveje fra pladser på balkoner o.lign., og bemyndigelsen vil ikke kunne anvendes til at stille krav vedrørende udgangsforhold fra kirkerum med alle pladser på kirkerummets gulv, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende.

Bestemmelsen i tredie punktum er ny i forhold til driftsmæssige forskrifter fra 1977.

Punkterne 4.2.1, 4.2.3 og 4.3.

Der henvises til bemærkninger til samme punkter på siderne 26 og 27 i »Meddelelser fra Statens brandinspektion nr. 1-50 1/1 1971 - 1/11 1978«.

Punkt 6.2.

Det understreges, at de driftsmæssige forskrifter er gældende uanset oprettelsestidspunktet for den pågældende virksomhed eller institution, hvilket bl.a. indebærer, at ethvert forsamlingslokale til mere end 150 personer skal være forsynet med flugtveje i det mindste som angivet i 6.2.

Punkt 6.4.3.

Arrangementer med opstilling af stole og borde (lange borde) til f.eks. bankospil skal tilrettelægges på en sådan måde, at der fremkommer de nødvendige frie gangarealer til lokalets udgange, og således at der ved en bordside højst bliver 24 stole mellem fri gangarealer, se side 7.

ad driftsmæssige forskrifter for skoler.

Punkt 6.2.1.

Den 21. oktober 1982 har Den centrale rådgivningstjeneste for skolebyggeri tilsendt samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser en vejledning om indretning af »Hjemmearealer m.v.« i folkeskoler, og i denne vejledning stilles der forslag om inddragelse af gange i fællesarealer og om permanent møblering af sådanne fællesarealer.

I den anledning har byggestyrelsen og Statens brandinspektion meddelt Den centrale rådgivningstjeneste, at et sådant arrangement er i klar modstrid med bygningsreglementets og de driftsmæssige forskrifters bestemmelser om flugtveje, medmindre samtlige undervisningslokaler har dør direkte til terræn i det fri, og at der ikke er hjemmel for brandmyndighederne til at tillade, at gange møbleres og anvendes til undervisningsformål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

a = mindst 1,3 m bredt gangareal

b = mindst 1 m mellem stoleryggene, når stolene er i brug.

Stolene skal ikke sammenkobles

ad driftsmæssige forskrifter for daginstitutioner.

Uanset at bygningsreglement 1982 er gældende for daginstitutioner for mere end 50 personer eller med mere end 10 sovepladser, gælder de driftsmæssige forskrifter fortsat kun for institutioner for mere end 150 personer eller med mere end 25 sovepladser. Det bemærkes, at periodiske eftersyn ikke skal foretages i mindre institutioner, jfr. bekendtgørelse nr. 23 af 18. januar 1980 om eftersyn af brandfarlige bygninger m.v.

ad driftsmæssige forskrifter for butikker.

Afsnit 4.

Da bygningsreglement 1982 ikke indeholder krav om installation af

varslingsanlæg i butikker på indtil 10.000 kvm i 1-etages bygninger, er reglerne om varslingsanlæg ikke mere gældende for sådanne butikker. Eksisterende varslingsanlæg vil således kunne demonteres.

Alle sager, der forelægges brandinspektionen, skal være vedlagt fornødne bygningsmæssige tegninger m.m. til henlægning i brandinspektionens arkiv samt indeholde angivelse af den pågældende ejendoms matr.nr.

G. Haurum

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som meddelse nr. 72 fra Statens brandinspektion.