Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Plakat ang. efterstikning af søkort


Kgl. Bekiendtg., hvorved det forbydes at efterstikke de af Kgl. Søekart-Archiv udgivne eller herefter udgivende Karter, ligesom og at falholde saadanne efterstukne Karter.

Da Admiralitets- og Commiss. Collegium har yttret det Ønske, at det end ydermere maatte betrygges for, at de Karter, som af Søekart-Archivet ere udgivne eller herefter udgives, ikke skulle efterstikkes, saa bliver alle og enhver forbudet, enten at efterstikke eller efterstikke lade noget af de Karter, som allerede ere udgivne eller herefter maatte udgives af Søekart-Archivet, eller her i Riget at indføre noget saadant udenlandsk efterstukket Kart, hvilken Format samme end maatte have, under Mulct af 10 Rbd. S. V. for hvert Exemplar der maatte antræffes.

Officielle noter

Ingen