Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Plakat ang. efterstikning af topografiske kort


Kgl. Bek., hvorved det forbydes at efterstikke eller efterstukne at indføre de topographiske Korter, som det er tilladt den Kgl. General-Qvarteermester-Stab at udgive.

Da Kongen har tilladt General-Qvarteermester-Staben, successive i Trykken at udgive en nye Udgave af topographiske Korter over Danmark og Slesvig, grundet paa bemeldte Stabs egne Opmaalinger, saa vil Kongen have alle og enhver forbudt, de Kort, som saaledes af fornævnte Stab udgives, at efterstikke eller andetsteds forfærdige Efterstik af samme i Riget at indføre, under en Mulct af 10 Rbd. Sølv for hvert Exemplar af et saaledes efterstukket Kort, der maatte antræffes.

Officielle noter

Ingen