Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende basisbetonbeskrivelsen


I cirkulære om brug af beton af 6. januar 1987 er det fastsat, at beton i statsligt og statsstøttet byggeri skal anvendes i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens basisbetonbeskrivelse.

Styrelsen skal hermed orientere om, at kravet om udførelse af strukturanalyse, jfr basisbetonbeskrivelsens afsnit 4.3 og afsnit 5.2, er suspenderet indtil videre. Af vedlagte tillæg »Ændring af BBB's krav om strukturanalyse« fremgår nærmere, hvilken begrundelse der er for bortfaldet af dette krav samt hvilke mere detaillerede ændringer af basisbetonbeskrivelsen, dette har givet anledning til.

Suspenderingen af strukturanalysen gælder fra 1.5.1995, medens de øvrige ændringer gælder fra 1.10.1995. Ændringerne har været annonceret i fagpressen.

Med venlig hilsen

Poul Thejls Nielsen

Ændring af BBB's krav om strukturanalyse

Dansk standard har modtaget en henvendelse om at ændre kravene vedr. strukturanalyse i Basisbetonbekrivelsen

Henvendelsen er behandlet i Planlægningsudvalget vedr. Beton, PLU 8, der har følgende sammensætning:

Civilingeniør Gert Heshe (formand)

Civilingeniør Kuno Evald

Ingeniør Freddie Larsen

Civilingeniør Erik Saabye Hansen

Civilingeniør Hans Jensen Møller

Akademiingeniør Henrik Storm Nielsen

Akademiingeniør Erik Jørgen Pedersen

Civilingeniør Mette Elbæk Andersen (sekretær)

Samt i Arbejdsudvalget vedr. ENV 206 og Basisbetonbeskrivelsen, S 411/A 20, med følgende sammensætning:

Civilingeniør, lic.techn. Carl de Fontenay (formand)

Civilingeniør Jens-Christian Bernhardt

Ingeniør Peter Birchløv

Civilingeniør Christian F. Justesen

Civilingeniør Christian Munch-Petersen

Ingeniør Freddie Larsen

Akademiingeniør Thorkild H. Rasmussen

Akademiingeniør Anette Berrig (sekretær)

S 411/A 20 har udarbejdet ændringsforslaget, samt behandlet den indkomne kritik. PLU 8 har på møde den 02.02.1995 behandlet det reviderede ændringsforslag og besluttet af suspendere strukturanalyse i henhold til TI-B 5 fra 01.05.1995. De øvrige ændringer herunder kravet om dokumenteret kvalitetsstyring skal være iværksat hos den enkelte producent senest 01.10.1995.

Indledning

DTI*Betoncentret har gennemført et udredningsprojekt for Betonelementforeningen og Dansk Fabriksbetonforening med det formål at afklare og dokumentere, hvorledes BBB's krav vedr. strukturanalyse er blevet brugt (fase 1), og om nødvendigt at opstille alternative inspektioner/prøvninger som hel eller delvis erstatning for strukturanalysen (fase 2).

Projektets fase 1 har vist, at producenterne for standardbetonens vedkommende opfylder kravene til godkendelse som standardbeton. For vedligeholdelse som standardbeton opfyldes kravene til hyppighed af kontrolprøvningen, men ikke til antal af prøver. BBB's regler for forprøvning af beton med og uden kontrolordning er uklare, hvilket medfører, at producenterne får foretaget strukturanalyse med noget varierende hyppighed og antal.

Desuden har fase 1 vist, at de evt. defekter, som strukturanalysen måtte afsløre, kun i få tilfælde anvendes aktivt til styring og korrigering af blandeprocessen.

Projektets fase 2 samt behandlingen af den indkomne kritik har tydeliggjort, at såvel strukturanalysens anvendelighed som styringsværktøj, som selve metodens repeter- og reproducerbarhed er tvivlsom.

En rapport fra Dansk Betoninstitut A/S med titlen »Vurdering af strukturanalyse som godkendelseskriterium« underbygger dette.

I udbudsmaterialet fra Øresundskonsortiet A/S er det valgt at udelade krav til strukturanalyse til vurdering af delmaterialer og betonsammensætning.

S 411/A 20 har på denne baggrund besluttet at suspendere strukturanalysen i BBB, indtil forholdene omkring metodens repeter- og reproducerbarhed er afklaret, og relationerne mellem mikrodefekter og betonens holdbarhed er fastlagt, således at kravgrænser kan fastlægges på et veldokumenteret grundlag.

De holdbarhedsegenskaber, som hidtil er søgt sikret ved hjælp af strukturanalysen, vil fremover blive sikret gennem supplerende krav, herunder krav om kvalitetsstyring. Baggrunden herfor fremgår af redegørelsen for nærværende ændring i BBB.

Ændringerne vedrører følgende afsnit i BBB: 4.3 Krav til produktionsegenskaber, 4.4 Kontrol, 5.1 Dosering af delmaterialer, 5.2 Blanding og bilag 1, detailkrav til holdbar beton.

Ændringer i Basisbetonbeskrivelsen

I afsnit 4.3 Krav til produktionsegenskaber ændres skema 6 med noter, og afsnittet er med ændringerne som følger:

4.3 Krav til produktionsegenskaber

Skema 6 krav til produktionsegenskaber

 

 ------------------------------------------------------------ 

          Moderat miljøklasse Aggressiv miljøklasse 

 ------------------------------------------------------------ 

 Vægtforskel        2)           2) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Luftporeanalyse      3)           3) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Konsistensændring     1)           1) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Luftindholdsændring    1)           1) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Bleeding         1)           1) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Pumpbarhed        1)           1) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Styrkeudvikling      1)           1) 

 ------------------------------------------------------------ 

 Varmeudvikling      1)           1) 

 ------------------------------------------------------------ 

 • 1) Ingen krav
 • 2) Vægtforskellen mellem en 150/300 mm betoncylinders øverste og nederste halvdel må ikke overstige 100 gram.
 • 3) For betoner, der kræves luftindbladet, skal der foreligge luftporeanalyse. Luftindholdet skal være større end 10% af kitmassen, og den specifikke overfalde skal være større end 25 mm-1.

I afsnit 4.4 Kontrol, prøvningsmetoder erstattes tekst om strukturanalyse med tekst om vægtforskel, som følger:

Vægtforskel:

Vægtforskel mellem top og bund bestemmes på en udstøbt 150/300 mm cylinder efter DS 423.35. Cylinderen må ikke lægges ned efter udstøbning.

I afsnit 4.4 Kontrol, prøvningsmetoder ændres tekst om luftporeanalyse, som følger:

Luftporeanalyse:

En luftporeanalyse udføres i henhold til TI-B 4, og omfatter tre analyser på tre udborede kerner, idet der fra hver kerne fremstilles en overflade til prøvningen på mindst 10.000 mm2.

I afsnit 4.4, Kontrol tilføjes nederst på side 27:

Kvalitetsstyringssystem

Entreprenøren/betonproducenten skal have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der som minimum sikrer:

- at der foretages modtageinspektion af alle delmaterialer,

- at delmaterialerne opbevares korrekt,

- at delmaterialerne ikke sammenblandes under opbevaring,

- at den rigtige recept anvendes,

- at de rigtige delmaterialer anvendes,

- at blandetiden er tilstrækkelig,

- at de enkelte betonblandinger ikke forurenes med tilslagsmaterialer fra tidligere blandinger i lavere miljøklasser,

- at der for hver blandesats foreligger dokumentation for de doserede mængder.

I afsnit 4.4 Kontrol, skema 7 Oversigt over kontrolomfang ændres som følger:

Skema 7 Oversigt over kontrolomfang

 

 -------------------------------------------------------------------- 

      Kontrol  Skærpet og normal kontrol        Lempet 

      udføres i                     kontrol 

      miljø   ---------------------------------------------- 

      klasse  Forprøvning Kontrolprøvning  Kontrolprøvning 

                 (prøve antal)   (prøve antal) 

           ---------------------------------------------- 

           Alle  Standard- Beton med Beton uden Alle 

           betoner beton   kontrol-  kontrol-  betoner 

           undtagen      ordning  ordning   undtag- 

           standard-                 en 

           betin                   stan- 

                                dard 

                                betoner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Brugsegenskaber: 

 Betonrecept   P+M+A Prøve-   0     0     0     0 

            støbning 

            1)   -------------------------------- 

 Chloridindhold P+M+A      2 pr.    4 pr.   8 pr. 

                100 m3 2) 100 m3 2) 100 m3 2) 

 V/C forhold   M+A 

 Luftindhold   M+A 

                               -------- 

 Trykstyrke   P+M+A                     4 pr. 

                                100 m3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Styrings- 

 parametre: 

 V/C-afvigelse  M+A Prøve-  2 pr.    4 pr.   8 pr.    0 

           støbning 100 m3 2) 100 m3 2) 100 m3 2) 

 Konsistens 5)  M+A 

                -------------------------------- 

 Kornkurve    M+A 6)     6)    6) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Produktionsegenskaber: 

 Vægtforskel   M+A 

 Luftporeanalyse M+A 

 Konsistens- 

 ændring     M+A Prøve- 1 pr. 1000 m3  0    0     0 

           støbning  3) 8) 

           1) 7) 

 Luftindholds- 

 ændring     M+A 

 Bleeding    M+A 

 Pumpbarhed   M+A 

 Styrkeudvikling M+A 

 Varmeudvikling M+A 

 -------------------------------------------------------------------- 

1. Prøvestøbninger kan helt eller delvist udelades, såfremt dokumenteret forhåndsviden med en alder på højst 12 mdr. foreligger.

2. Der skal dog fra hvert kontrolafsnit udtages mindst 3 prøver. For hver produktionsdag kræves ikke udtaget flere prøver end det anførte antal for en produktion på 100 m3.

3. Der skal dog mindst udføres 1 prøve hvert kvartal.

4. Kontrolprøvning af chloridindhold kan undlades, såfremt indholdet ved forundersøgelsen var mindre end 75% af grænseværdien.

5. Den friske betons temperatur kontrolleres i samme omfang som konsistensen, såfremt der i projektmaterialet er stillet krav til temperaturforholdene under hærdningen, ved vinterstøbning eller hvis der anvendes varmehærdning med temperaturer over 30 grader C for den friske beton.

6. Tilslagsmaterialernes sammensatte kornkurve kontrolleres, når der startes på et nyt kontrolafsnit for et af tilslagsmaterialerne. Kravet skal opfyldes ved hver bestemmelse.

7. For ikke standardbetoner i miljøklasse M og A skal der altid foreligge prøvning af vægtforskel og luftporeanalyse. Andre produktionsegenskaber skal dokumenteres i det omfang, de er relevante for den videre anvendelse af betonen.

8. for standardbetoner i miljøklasse M og A skal produktionsegenskaber altid dokumenteres, dog skal prøvning af konsistensændring, luftindholdsændring og pumpebarhed kun dokumenteres i det omfang, de er relevante for den videre anvendelse af betonen.

Afsnit 5.1 Dosering af delmaterialer, Kontrol, ændres til:

Dokumentation af doserede mængder skal for hver blanding foreligge i form af en blanderapport (evt. nedskrevet manuelt).

Doseringsanlæg hos leverandører tilsluttet en anerkendt kontrolordning eller en akkrediteret produktcertificeringsordning anses for fyldestgørende kontrolleret. På andre anlæg kontrolleres mindst 1 gang pr. måned for hvert doseringsudstyr, at kravene er overholdt.

Afsnit 5.2 Blanding ændres til:

Blandetiden efter sidste doseringstidspunkt (sidste delmateriale er færdigdoseret) skal mindst være 90 sekunder for fritfaldsblandere, og mindst 60 sekunder for tvangsblandere.

Afsnit 5.2 Blanding, Kontrol, ændres til:

Kontrol

Blandetiden efter sidste doseringstidspunkt skal fremgå af betonblanketten.

Bilag 1, Detailkrav til holdbar beton, udgår.

Redegørelse

4. Betonens sammensætning

BBB har indtil nu krævet, at der udføres strukturanalyse ved forprøvning af beton til moderat og aggressiv miljøklasse samt ved standardbetoners løbende prøvning. Der er i den mellemliggende periode rejst en stigende kritik fra producenterne af det rimelige i BBB's krav. Argumenterne har været, dels at der ikke findes en dokumenteret sammenhæng mellem strukturdefekter konstateret ved strukturanalyser og betonens holdbarhed, dels at resultatet af strukturanalysen ikke kan anvendes som styringsværktøj i produktionen. Det har desuden vist sig at metodens repeter- og reproducerbarhed ikke er tilfredsstillende, og en »opstramning« af metoden anses for nødvendig.

Disse forhold, har medført, at BBB's krav om udførelse af strukturanalyse i henhold til TI-B 5 suspenderes.

En revision af prøvningsmetoden og en afklaring af betydningen af mikrodefekterne bør ske, før krav om strukturanalyse kan genindføres i BBB.

S 411/A 20 har endvidere vurderet, at densiteten af mikrosilicaklumper i relation til den i DSF 20.496(*) omtalte metode(**) til undersøgelse af fordeling af mikrosilica skal fastlægges, inden metoden indføres i BBB.

Der er til disse opgaver nedsat et ad-hoc arbejdsudvalg under S 411/A 20 med følgende kommissorium:

- Arbejdsudvalget skal udarbejde en prøvningsmetode til erstatning for den suspenderede TI-B 5. Denne nye prøvningsmetode skal indgå som en metode i DS 423-serien.

- Prøvningsmetoden skal fremstå i en repeter- og reproducerbar form med tilhørende dokumentation for revnekarakteristika og holdbarhed, der kan relateres til talsatte krav.

- Arbejdsudvalget skal udarbejde en prøvningsmetode til karakterisering af kitmassens homogenitet, med henblik på fastlæggelse af nødvendig blandetid. Prøvningsmetoden skal indgå som en metode i DS 423-serien.

Arbejdsudvalget skal med tilhørende dokumentation fastlægge densiteten for mikrosilicaklumper.

- Arbejdsudvalgets forslag skal om muligt være færdigt samtidig med færdiggørelsen af den resterende revision af BBB (august 1995), således at forslagene kan udsendes til offentlig kritik samtidigt.

Strukturanalysens formål var bl.a. at sikre, at betonen var homogen på makroskopisk og mikroskopisk niveau, og at den kunne udstøbes uden risiko for separation og bleeding. Endelig har analysen angiveligt skulle tjene som dokumentation for betonens overensstemmelse med recepten.

En effektiv kvalitetsstyring suppleret med mere målrettede afprøvninger vil i større grad sikre dette mål.

Der stilles i nærværende ændring af BBB derfor krav om følgende:

- dokumenteret kvalitetsstyring af modtagelse, opbevaring og øvrig håndtering af delmaterialer, herunder dokumentation af korrekt dosering af delmaterialer ved udskrift af blanderapport for hver blandesats.

- dokumentation af homogeniteten og stabiliteten af den udstøbte beton ved måling af vægtforskelle mellem top og bund af udstøbte Ø150/300 mm betoncylindre.

 • (*) Forslag til nærværende ændring, udsendt til kritik pr. 01.04.1994
 • (**) Forslag til metode udsendt til kritik som DSF 20.566 pr. 01.06.1994 og udgivet som DS 423.36 pr. 01.05.95.

Litteratur

1 Fase 1 + 2 rapport, Strukturanalyseprojekt, DTI, 1993.

2 Vurdering af strukturanalyse som godkendelseskriterium, Dansk Betoninstitut A/S, 1994

Afsnit 4.3 skema 6, note 2

Der indføres krav om bestemmelse af vægtforskel mellem top og bund af en udstøbt betoncylinder. Dette krav indføres som delvis (jf. overnfor) erstatning for det tidligere krav om makroanalyse (en del af strukturanalysen), for at give en sikring af, at der ikke forekommer separation mellem sten, luft og pasta i beton.

Afsnit 4.4 Kontrol, prøvningsmetoder, luftporeanalyse

Da denne revision kun omhandler strukturanalyse og er baseret på et projekt, som alene har omfattet strukturanalyse kan prøveantallet for luftporeanalysen ikke reduceres på denne baggrund. Derfor fastholdes kravet om tre analyser.

Afsnit 4.4 Kontrol, prøvningsmetoder, vægtforskel

Kravgrænsen er fastat på baggrund af forsøg udført på 150/300 mm cylindre. Forsøgene er udført hos flere fabriksbetonproducenter. Til sammenligning af den nye prøvningsmetode DS 423.35 med det tidliger krav om bedømmelse af stenfordeling med makroanalyse er der udstøbt to cylindre fra tre forskellige betonblandinger. For hver blanding er en cylinder udstøbt ved normal vibrering og en ved meget kraftig vibrering. Efter bestemmelse af vægtforskel er der udført en makroanalyse på de flækkede cylindre. Af nedenstående skema fremgår resultatet af de to metoder. Af resultaterne fremgår, at en kravgrænse på 100 gram i vægtforskel mellem top og bund af en 150/300 mm betoncylinder svarer til ensartet stenfordeling ved makroanalysen.

Registrering af vægtforskelle mellem betoncylindres top og bund og stenfordeling ved makroanalyse.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Cyl.nr. Cylinder Cylinder  Masse Masse Vægtforskel Stenfordeling 

     Vægt   Mål    Top  Bund  Bund/Top  v/makroanalyse 

     (gram)  (cm x cm) (gram) (gram) (gram) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10   12.120  29,8x15,1 6.040 6.090  +50    Ensartet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 16   12.300  29,8x15,0 6.000 6.320  +320    Meget uensartet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 7   12.430  29,9x15,0 6.200 6.240  +40    Ensartet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12   12.560  29,9x15,1 6.180 6.380  +200    Lidt uensartet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 17   12.300  29,9x15,1 6.160 6.130  -30    Ensartet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 20   12.310  29,9x15,0 6.050 6.280  +230    Noget uensartet 

 -------------------------------------------------------------------- 

Afsnit 4.4 Kontrol, Skema 7, Note 1

Kravet om at dokumenteret forhåndsviden højst må være 12 mdr. gammel var i ændringsforslaget betinget af, at producenten havde et dokumenteret kvalitetsstyringssystem for betonfremstillingen. Da et dokumenteret kvalitetsstyringssystem i nærværende ændring af BBB er obligatorisk inden for 5 mdr. fra dato, er kravet generelt ændret til 12 mdr.

Konklusion

Den samlede konsklusion på ændringerne af kravene i BBB er derfor, at:

- Strukturanalyse i henhold til TI-B 5 suspenderes i BBB, indtil forholdene omkring metodens repeter- og reproducerbarhed er afklaret, samt der kan fastlægges kravgrænser på grundlag af en dokumenteret sammenhæng mellem betonens mikrodefekter og dens holdbarhed.

- Der nedsættes et ad-hoc arbejdsudvalg under S 411/A 20, som skal udarbejde prøvningsmetoder til erstatning for TI-B 5, samt dokumentere densiteten af mikrosilicaklumper.

- Der er indført krav om dokumenteret kvalitetsstyring i forbindelse med modtagning, opbvevaring og håndtering af delmaterialer, herunder at der foreligger blanderapport.

- Indførelse af krav om dokumentation af mængden af mikrosilicaklumper afventer fastlæggelsen af mikrosilicaklumpernes densitet.

- Der er indført krav til vægtforskel mellem top og bund af udstøbte cylindre (DS 423.35) for at kontrollere, om der forekommer seperation i betonen.

- Kravet til prøvningsomfanget for luftporeanalyser er uændret.

Officielle noter

Ingen