Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om kontrol af beton


Til samtlige bygningsmyndigheder

I medfør af bygningsreglement 1982, kap. 5.2.2, stk. 1, kan kravene i kap. 5.2.1, stk. 2, til dimensionering af bygningskonstruktioner anses for opfyldt, når bygningskonstruktioner dimensioneres og udføres på grundlag af Dansk Ingeniørforenings normer for bygningskonstruktioner, herunder Norm for Betonkonstruktioner, DS 411.

Betonnormen forudsætter, at beton kontrolleres i forbindelse med leverance og indbygning på byggepladsen (modtagekontrol).

Ved anvendelse af fabriksbeton kan kontrollen ifølge normen dog efter særlig aftale helt eller delvis baseres på resultater fra fabrikkens løbende kvalitetskontrol, såfremt denne er tilrettelagt og udføres i overensstemmelse med normens principper, og såfremt fabrikken er tilsluttet en anerkendt kontrolordning.

Byggestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der i en del tilfælde er leveret beton fra fabrikker, der ikke er tilsluttet en anerkendt kontrolordning, uden at den i betonnormen forudsatte modtagekontrol er udført.

Foranlediget heraf skal man over for bygningsmyndighederne præcisere, at modtagekontrollen kun kan undlades, såfremt der som ovenfor anført gennemføres en kontrol, der er baseret på resultaterne fra den pågældende fabriks løbende kvalitetskontrol.

Det er herved forudsat, at den løbende kvalitetskontrol er tilrettelagt og udføres i overensstemmelse med betonnormens principper, og at den pågældende fabrik er tilsluttet en anerkendt kontrolordning.

Pdv

eb

H. M Henningsen

eksp. sekr.

Officielle noter

Ingen