Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende : Kontrol af beton


Til samtlige bygningsmyndigheder

Skrivelse vedr.: Kontrol af beton

I skrivelse af 9. maj 1984 præciserede Byggestyrelsen, at den i Dansk Ingeniørsforening's norm for betonkonstruktioner, DS 411, forudsatte modtagekontrol kun kan undlades, såfremt der gennemføres en kontrol, der er baseret på resultaterne fra en betonfabriks løbende kvalitetskontrol.

Det forudsættes herved, at fabrikkens løbende kvalitetskontrol er tilrettelagt og udføres i overensstemmelse med betonnormens principper, og at fabrikken er tilsluttet en anerkendt kontrolordning.

Da Byggestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der endnu forekommer tilfælde, hvor betonnormens bestemmelse om modtagekontrol tilsidesættes, skal Byggestyrelsen påny præcisere, at modtagekontrol kun kan undlades under de i skrivelsen af 9. maj 1984 anførte betingelser.

Skrivelsen vedlægges.

Man skal iøvrigt henlede opmærksomheden på Byggestyrelsens cirkulære af 6. januar 1987 om brug af beton (Basisbetonbeskrivelsen).

Cirkulæret med tilhørende vejledning vedlægges til orientering.

Pdv

eb

Hans M. Henningsen

Ekspeditionssekretær

Officielle noter

Ingen