Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende partshøring i klagesager efter byggeloven


Til

samtlige bygningsmyndigheder

Skrivelse vedrørende partshøring i klagesager efter byggeloven

Efter forvaltningslovens § 19 må der ikke træffes afgørelse i en sag, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som parten ikke kan antages, at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af. Endvidere skal parten have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

I klagesager efter byggeloven har Byggestyrelsen således efter forvaltningslovens § 19 som hovedregel pligt til at gøre en klager bekendt med kommunens/amtsrådets udtalelse over sagen samt give klageren mulighed for at fremsætte kommentarer hertil.

For at lette høringsproceduren samt hindre, at sagsbehandlingstiden forøges unødigt, skal Byggestyrelsen anmode bygningsmyndighederne om, når myndighederne afgiver udtalelse til Byggestyrelsen i sådanne klagesager, samtidig at sende en kopi af udtalelsen til klageren.

Ovennævnte procedure vil fremover fremgå af Byggestyrelsens høringsskrivelser.

Pdv

eb

ELSEBETH JARL

Fuldm.

Officielle noter

Ingen